Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 6- Vt 19

Skapad 2018-08-20 12:58 i Ugglums skola Partille
Svenska åk 6
Grundskola 6 Svenska
Svenska är ett språk som kan vara klurigt. Ord kan betyda olika saker, de kan låta likadant men stavas på olika sätt. Språk är spännande och ett sätt att kommunicera - via skrift och tal.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du arbetar med att utveckla förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna.   

Hur arbetar vi?

 

Vi arbetar enskilt och i grupp. 
Vi diskuterar i grupp och i helklass.

Vi övar på att söka och jämföra information ur böcker och på internet.
Vi arbetar med text, bild och ljud.

Tala

Vi samtalar, diskuterar och tolkar olika texter.

Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.

Vi arbetar med muntliga redovisningar av olika slag.

Vi arbetar med nationella minoritetsspråk och jämför de språkliga likheterna och skillnaderna. 

Läsa

Vi läser skönlitteratur och faktatexter tillsammans.

Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.

Vi arbetar med nationella minoritetsspråk och jämför de språkliga likheterna och skillnaderna. 

Skriva

Vi övar på att skriva texter i olika genrer.
Vi arbetar med språkets struktur, t.ex. meningsbyggnad, ordklasser och satsdelar.

Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.

Vi arbetar med nationella minoritetsspråk och jämför de språkliga likheterna och skillnaderna. 

Lyssna

Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter. 

Vi arbetar med muntliga redovisningar av olika slag.

Vi arbetar med nationella minoritetsspråk och jämför de språkliga likheterna och skillnaderna.  

Så bedömer jag dina kunskaper:

Att du i din skrivprocess klarar av att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Att du kan skriva texter med ett begripligt innehåll och en fungerande struktur.

Att du kan skriva texter med viss språklig variation.
Att du kan läsa med flyt.
Att du har viss kunskap om de ordklasser och satsdelar vi arbetar med.
Att du kan förstå och tolka texters innehåll och budskap.
Att du kan söka, välja ut och sammanställa information från minst två olika källor samt att du kan reflektera över den information du hittar.
Att du kan ge en kamrat respons om en texts innehåll.
Att du efter kamratrespons kan reflektera över din egen texts innehåll samt bearbeta din text utifrån den respons du fått.

Att du deltar aktivt i diskussioner och kan föra fram dina åsikter samt motivera dem. Både muntligt och skriftligt.

 

Matriser

Sv
Svenska åk 6

Förmåga

att läsa och analysera skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar
F
E
C
A
lästeknik
Eleven kan läsa med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
läsförståelse
Eleven kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
analys
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Förmåga

att söka information från olika källor och värdera dessa,
F
E
C
A
söka, välja ut, sammanställa och värdera
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.

Förmåga

att formulera sig och kommunicera i skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
F
E
C
A
språkbruk och struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
förstärka texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ge och ta emot respons
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Förmåga

att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
F
E
C
A
samtala och diskutera
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
muntlig framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
resonera om och jämföra språk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk. Föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk. Föra utvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk. Föra välutvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: