Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Munin ht-18 vt-19

Skapad 2018-08-20 14:16 i Håvestens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Planeringsmall till hjälp för planering av förskolans verksamhet.

Innehåll

Mål från styrdokument

2.1 Normer och värden

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

2.2 Utveckling och lärande

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

2.3 Barns inflytande

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Fokusområdet för detta läsår är kränkande behandling och utifrån detta har vi diskuterat olika teman som kan passa vår barngrupp. Först tänkte vi arbeta med tema ”Liten” men efter att ha diskuterat och tittat på olika sorters material har vi bestämt att arbeta med ”Tio små kompisböcker”. Detta då vi upplever det som ett tydligt och konkret material som kan anpassas efter de olika gruppindelningarna.

Vi upplever att barngruppen behöver ges möjlighet att utveckla sin förståelse för att alla människor har lika värde, samt utveckla sin förståelse för vad kränkande behandling innebär och hur vi tillsammans kan motverka kränkande behandling.

 • Det egen formulerade verksamhetsmålet är att barnen ska utveckla empatisk förmåga för varandra och vara lyhörda för varandras tankar, känslor och åsikter.

Vi upplever att barngruppen behöver ges möjlighet att uttrycka sig genom olika estetiska lärprocesser. Genom observationer har vi sett att barngruppen har ett stort intresse för olika estetiska aktiviteter vilket gör att detta mål kan ge barnen möjlighet att utveckla sina förmågor kring detta område.

 • Det egen formulerade verksamhetsmålet är att varje individ ska ges möjlighet att kunna uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser genom den estetiska lärprocess som barnet känner sig mest trygg och bekväm med.

Barnen har visat ett stort intresse att gå till skogen, vilket vi pedagoger upplever skapar möjligheter att utveckla barnens kunskaper och kompetens kring hur naturvetenskap. Utifrån detta har vi pedagoger planerat att skapa en naturruta i skogen tillsammans med barnen för att ta vara på barnens intresse för ökad kunskap av naturen. Vi kommer att arbeta med matematik målet i samband med naturvetenskapsmålet då vi upplever att de två målen ”går-hand-i-hand” med varandra.

 • Det egen formulerade verksamhetsmålet är att utveckla barnens kunskaper inom naturens kretslopp och utforska vad som sker i naturen under olika årstider. Genom att arbeta med naturrutan vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang kopplat till naturvetenskap.

Vi pedagoger upplever att vi behöver ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter, samt utveckla sin förmåga att vara lyhörda för sina kamrater och bemöta varandra med respekt.

 • Det egen formulerade verksamhetsmålet är att barnen ska känna sig trygga i barngruppen och våga uttrycka sina tankar, känslor och åsikter och på så vis utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga. Barnen ska även ges möjlighet att utveckla sin förmåga att vara lyhörd och respektera människor i sin omgivning.

 

Under hösten kommer det att starta en 5-årsgrupp i huset, vilket gör att denna planering främst riktar sig till 1-4 åringarna som är kvar på avdelningen. 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • Fått förståelse för vad kränkande behandling innebär.
 • Vågar uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Deltar i diskussioner kring naturvetenskap ex. vad är detta för en blomma? Varför blir gräset grönt på våren?
 • Använder matematiska resonemang i vardagen.
 • Delar med sig av sina tankar och åsikter i vardagen.

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 • Material kring "Kompisböckerna" ex. handdockor, kompispussel, kompisböcker, kompiskort.
 • Kompiskorten kommer vi arbeta kontinuerligt med, de kommer ligga som en grund för vårt arbete.
 • Värdegrundsmaterial.
 • Vara aktivt medvetna och närvarande pedagoger i vardagen, delta i barnens fri lek.
 • Göra barnen medvetna och aktivt deltagande i lärande processen, förklara för barnen vad som sker i olika processer, ex. tydliggöra vad barnen säger och gör mot varandra. 
 • Uppmuntra barnen att våga dela med sig av tankar och åsikter.

Litteratur/forskningsamknytning

Vi kommer att delvis arbeta utifrån Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen, där barn lär sig med hjälp av en mer kompetent individ. Utifrån detta anser vi att den blandade ålders gruppen kan ses som en tillgång, samt att de individanpassade samlingsgrupperna skapar möjligheter för barnen att lära sig och utvecklas tillsammans med mer kompetenta individer.

Pramling Samuelsson och Sheridan ( Lärandets grogrund, 1999) betonar vikten av att varje barn ska ges möjlighet att ta tillvara och utveckla sina förmågor tillsammans med andra barn och vuxna. Att barn redan i tidig ålder har mål och avsikter med sitt agerande, dvs att de vill bemästra eller begripa något. Detta gör att barn ofta är avvaktande mot saker och upplevelser de inte har någon erfarenhet av. detta gör att det blir viktigt att pedagoger i förskolan ger barn möjlighet till upplevelser och erfarenheter av olika slag. Vi anser att detta stämmer bra med vår vision i vårt arbete, att vara medvetet närvarande pedagoger. Genom att vara det ger vi barnen möjlighet att tillsammans med både barn och vuxna utveckla nya erfarenheter och kunskaper inom olika situationer, medan vi pedagoger får följa barnen i deras utvecklingsprocess. 

Orlenius (Värdegrunden- finns den? ) diskuterar problematiken kring värdegrunden och hur den arbetas med i förskolan. Vad innebär värdegrunden och finns den? Han nämner hur det ofta riktas fokus mot eleverna i frågan om normer och regler, samt hur man ska kunna motverka antidemokratiska krafter. Att fokus läggs på elevers tankar och funderingar, samt deras beteenden. Men hur beter vi pedagoger oss? VAd har vi för värderingar i de begrepp vi använder dagligen i verksamheten, ex. normer och värden, kränkande behandling, demokrati? Detta skapade funderingar hos oss och väckte våra tankar kring hur viktigt det är att vi som pedagoger i förskolan fokuserar på att diskutera viktiga begrepp vi använder oss av och veta att vi står för samma sak, arbetar mot samma mål. Samt vikten av att granska oss själva kring hur vi beter oss bland barnen och vad vi vill att barnen ska få för bild av oss pedagoger som är en stor del av flera barns liv under förskoletiden. Vad vill vi förmedla för bild till barnen kring hur en god medmänniska är i dagens samhälle? Detta blir en central och viktig bit i vårt arbete kring kränkande behandling och ett område vi måste lägga fokus på att arbeta ed för att nå våra mål under läsåret. 

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnen kommer att vara delaktiga genom vardagliga samtal och pedagogiska diskussioner kring lärande processen mellan barn-barn och barn-pedagog, samt pedagogisk dokumentation.

Vårdnadshavares delaktighet

Vårdnadshavarna kommer att vara delaktiga genom dokumentation via Unikum och dokumentation som sätts upp i lokalerna. De kommer även vara delaktiga genom daglig kommunikation kring vad som sker i verksamheten. Under våren ges vårdnadshavarna möjlighet att via enkäter dela med sig anonymt av sina tankar och åsikter gällande barnens och vårdnadshavarnas trivsel och trygghet på förskolan. Dessa utvärderas av pedagogerna och ligger som grund till förbättringar i verksamheten. 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 • Vara aktivt medvetna och närvarande pedagoger och vara medvetna om vårt förhållningssätt gentemot vårt pedagogiska arbete. 
 • Utvärdera vårt arbete med hjälp av BRUK.
 • Arbeta med individanpassade grupper, samt storsamlingar på avdelningen och i skogen. 
 • 5-årsgruppen.

Utvärdering

Utvärdering kommer ske för att vi pedagoger ska kunna kritiskt granska vårt arbetssätt och förhållningssätt. Avstämningen kommer ske kontinuerligt under läsåret för att säkerhets ställa att vi arbetar med våra strävans mål. Vi kommer utvärdera vårt arbete via BRUK, diskussioner och enkäter. På måndagseftermiddagar och torsdagsförmiddagar ges vi möjlighet att analysera och granska vårt arbete och planera vidare kring vårt tema. Utvärdering av läsårets tema görs när läsåret är avslutat. Hela arbetslaget är ansvariga för att utvärdering sker.

Sammanfattning

För att sammanfatta vår planering samlar vi ihop de viktigaste komponenterna och redovisar här.

Vårt mål med detta läsår är att utveckla barnens förståelse kring hur man är en god medmänniska i dagens samhälle och motverka kränkande behandling. Vi vill ge barnen en stabil grund kring värdegrundens arbete och utveckla självständiga och trygga barn. Genom vårt tema arbete med "Tio små kompisböcker" blir det stort fokus på värdegrunden och barnkonventionen som berör flera viktiga komponenter kring att nå vårt mål. Detta är ett stort arbete med flera viktiga områden, vilket lägger stort ansvar hos oss pedagoger att vi arbetar målinriktat och fokuserat, och alltid har med oss i tanken hur en god medmänniska bör vara och hur vi varje dag kan arbeta för att motverka kränkande behandling. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: