👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning tallkottens förskola avdelning Koltrasten 2018/2019

Skapad 2018-08-20 14:36 i Tallkottens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Utifrån föregående utvärdering vill vi fortsätta de givande diskussionerna kring gemensam barnsyn vi haft under vårterminen. Detta då vi skall bli mer sammansvetsade som arbetslag genom det kollaberativa lärandet. 

Hur kan vi med hjälp av lärmiljöerna erbjuda barnen till ett kollaborativt lärande?

Vi vill utveckla och bygga upp våra miljöer ytterligare då vi anser att det är av stor vikt med en inbjudande och inspirerande miljöer där barnen kan mötas och utvecklas tillsammans. Vi vill därför lägga större vikt vid våra lärmiljöer denna termin. Vi vill också arbeta mer aktivt med att bjuda in barnen i iordningställandet av de nya miljöerna och göra dem mer delaktiga genom hela processen

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vi vill utmana barnen genom att ge dem nya upplevelser i en mer tillåtande och utmanande miljö. Varför gör och vad gör dem med de material vi redan erbjuder på avdelningen? Exempel, många är intresserade av pärlor, men pärlar inte som vi tänkt då vi tar fram material. Barnen undersöker istället pärlorna, därför tänker vi att vi vill erbjuda till exempel pärlorna på ett annat sätt där undersökandet blir en större del än själva produkten. 

Detta passar bra ihop med vårt valda projekt, vilket är att skapa relationer mellan barnen i en utbildande och inspirerande miljö. Vi har valt att lägga huvudfokus på matematik då vi saknade det i vår förra utvärdering kring läsåret 17/18. Det stämmer även överens med våra kvalitetsindikatorer vi har som riktlinjer i Falkenbergs kommun. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Vi fortsätter att utveckla våra dokumentationer på avdelningen i och kring tamburen. Detta då det synliggörs för föräldrarna vid hämtning och lämning. Vi vill sträva efter att föräldrarna också känner en nyfikenhet till att komma in och se vad vi arbetar med på avdelningen. 

Unikum skall vi bli ännu bättre på att uppdatera och använda i arbetet med projektet. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö?

Vi vill använda dokumentation för att synlig och medvetandegöra lärandet för barnen. Vi vill även använda oss av barnintervjuer som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i iscensättandet av våra gemensamma miljöer. 

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vi vill skapa lustfyllda miljöer som bjuder in samt främjar nyfikenheten där barnen på ett naturligt sätt möts och kan lära av och med varandra. När man har en miljö där barnen stannar upp och vill vara då främjas både lärande, kommunikation och goda kamratrelationer. Detta beskrivs i lyssnandets pedagogik, hur vi pedagoger bör förhålla oss till barnens lärande samt intressen kring projektet. Och inte svävar iväg i våra egna föreställningar kring hur lärandet bör gå till (Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi, 2005, s. 95).

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi vill erbjuda barnen en synlig och relevant dokumentation där barnens intresse kan få smitta av sig och så frön hos varandra. Då krävs det att dokumentationen är väl synlig och tillgänglig för barnen att upplevas och bearbetas med tillsammans på avdelningen. Det är då av stor vikt att vi som pedagoger är med, aktivt observerar samt dokumenterar barnens undersökande kring den dokumentation och det material som erbjuds på avdelningen. För att skapa samband och relationer emellan dem som är verksamma i den. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Projektet skall synliggöras hela dagen, hela tiden. Barnen skall alltid ha tillgång till vårt pågående projekt i våra lärmiljöer. Vi kommer välja att dela upp oss i grupper under veckan då vi arbetar två och två med halva barngruppen. Vi har valt att dela upp oss för att lättare kunna följa barnen i en mindre grupp. Men också för att kunna följa upp och planera vårt arbete tydligare. Vi vill tillföra material som barnen kan använda sig av i ett undersökande sätt men också tillåtas använda i leken, då det är i leken barn bearbetar i sitt lärande. Vi skall mer aktivt sträva efter att undervisa kring matematiska begrepp i vardagliga situationer.

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

 Vi strävar efter att ha en levande och ständigt pågående dokumentation som barnen får vara delaktiga i på avdelningen. Denna kan vi även dela med oss av på unikum. Då får föräldrarna möjlighet till en bredare inblick i vår projekt och vad vi gör på avdelningen. 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Alla får vara med och berätta om sina olika erfarenheter. Inspirera och stötta varandra i vårt arbete med projektet. Då vi varit på föreläsningar använder vi oss av den kunskapen för att problematisera kring vårt arbetssätt. Alltid sträva efter att ifrågasätta och utveckla vårt arbete. 

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Stöttning i hur vi skall arbeta med de pedagogiska verktyg vi har att tillgå. Exempelvis Unikum upplevs som svårt för många. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Vi har i vår undersökningsperiod märkt ett stort intresse för antal och begrepp som lång och kort samt tung och lätt. Barnen visar sitt intresse genom att undersöka bland annat då vi är på utflykt i skogen. Där upptäcker och testar vi med det material som går att finna. Tunga, stora och lätta, små pinnar och stockar har de visat stort intresse för. Många och mycket pratar dem om. Detta kan vi se när barnen plockar och samlar bland kottar, stenar och annat de kan finna i skogen och på gården.

Innomhus är många barn intresserade av bygg och konstruktionslek. Med hjälp av det material vi erbjudit bygger dem långt, högt och stort tillsammans. De pratar och visar gärna vad de gjort och ber om hjälp då de vill bygga högre av sina vänner och oss pedagoger.

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt  vilja att hjälpa andra

Då vi skall arbeta med relationer detta läsår har vi valt att arbeta med relationer emellan oss som är verksamma på avdelningen, barn-barn, barn-pedagog, pedagog-pedagog, samt våra relationer till miljön och hur vi i våra relationer emellan verkar beroende på hur miljön är utformad. Att vi har en inbjudande och utmanade miljö är av stor vikt då det är här barnen vistas och skapar relationer emellan dagligen. Vi skall utifrån detta mål arbeta aktivt för att alla respekterar och får en bredare förståelse för varandra under den tid vi vistas tillsammans i verksamheten. 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

Detta mål har vi valt utifrån det vi observerat från barnens undersökningsperiod. Vi märker att ett stort intresse kring matematiska begrepp finns i barngruppen så som mängder, antal och antalsuppfattning, jag har många, du har färre än mig. Volym , lätt och tungt exempelvis hur mycket rymmer spannen? När jag fyller den så blir den tung, men lättar då jag häller ut materialet igen. Barnen ägnar sig mycket åt jämförelser generellt i barngruppen. Mätning är också ett begrepp som är lätt att jämföra med hjälp av. Lång och kort, min pinne är längre än din, din pinne är kort. Vi har genom våra observationer dragit slutsatsen att detta läroplansmål kring matematik är det som passar vårt projekterande tema bäst då det täcker så många av barnens intresseområden. 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Var är vi?

Vi är fortfarande i vårt undersökande kring begreppen tung/lätt, stor/liten och antal med barnen. Detta är det vi ser att barnen är intresserade av och därför har vi valt att stanna i detta undersökande. Vi har utifrån vårt projekt utformat våra miljöer med ett fokus på kollaborativt lärande så att barnen tillsammans kan utforska kring de matematiska begreppen. 

Vart ska vi?

Vi ska utmana barnen mer inom de områden barnen visar intresse kring/för. Erbjuda utmaningar med förankring i matriserna, just nu undervisar vi barnen i matematik därför har vi valt att börja med matematikmatriserna. 

När vet vi att vi är där?

Vi kollar på våra KI-matriser kring matematik då punkterna där stämmer överens med vårt valda läroplansmål. Genom att titta i matriserna ser vi att barnen lärt sig utifrån vår undervisning. 

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Vi arbetar vidare med att se förändringar genom att observera barngruppen och se vilket intresseområde de är intresserade av nu. Är de fortfarande lika intresserade av de begrepp vi undersökt tillsammans under höstterminen, eller har intresset bytt fokus? Kan vi erbjuda nya material, undervisningssituationer som utvecklar projektet vidare?

Utifrån det vi ser/observerar då barngruppen återigen är komplett efter julledigheten väljer vi att antingen fortsätta med det vi arbetar med tillsammans med barnen just nu, eller att rikta om och följa barnen utifrån deras nya intresseområden. Vi vill observera och känna av barngruppen innan vi vet om de funnit nya intresseområden under juluppehållet. 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.