Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter - en biografi

Skapad 2018-08-20 15:29 i Björndammens skola Partille
Grundskola 6 Svenska
Under första arbetsområdet kommer vi att arbeta med återberättande texter med fokus på biografier. Området kommer att avslutas med ett deltagande i Partille stories, en skrivartävling i Partille kommun.

Innehåll

 

Svenska - Återberättande texter

En biografi

Området kommer att sträcka sig över cirka 7 veckor. 

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • din förmåga att läsa och analysera texter.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • berätta om syfte, struktur och de språkliga drag en återberättande text har.
 • skriva och organisera en återberättande text.
 • använda dig av kronologisk ordning.
 • använda dig av gestaltningar för att beskriva t.ex. miljöer och personer.
 • använda dig av stycken.
 • använda dig av sambandsord.
 • läsa texter med flyt.
 • göra kronologiska sammanfattningar av en text eller händelseförlopp.
 • kommentera det som du läst.
 • beskriva din upplevelse av läsningen.
 • ge omdömen på klasskamraters texter.
 • bearbeta dina egna texter utifrån given respons.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • återberättande texter.
 • att planera, skriva och bearbeta en biografi.
 • bindeord (t.ex. men, först, sedan, därefter).
 • styckeindelning.
 • kronologisk ordning.
 • kamratrespons.
 • lässtrategier.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.
 • läsa återberättande texter.
 • skriva återberättande texter.
 • jämföra återberättande texter.
 • ge kamratrespons.
 • läsa och arbeta med självbiografin "Jag är Zlatan".

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • skriver och bearbetar en återberättande text utifrån en given struktur.
 • ger och tar emot respons. 
 • använder svenska språkets språkregler.
 • varierar ditt språk och använder dig av bindeord. 
 • läser och analyserar självbiografin "Jag är Zlatan".

Du kommer att bedömas utifrån din biografi som du planerar, skriver, bearbetar och slutför samt din boklogg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Återberättande texter - en biografi

Har ännu inte nått målet
E
C
A
Skriva
Din förmåga att skriva en återberättande text med begripligt innehåll.
Du skriver ännu inte en text som går att förstå.
Du skriver en text med begripligt innehåll. Din text går att hänga med i.
Du skriver en text med relativt tydligt innehåll. Din text går enkelt att hänga med i. Man förstår innehållet.
Du skriver en text med tydligt innehåll. Din text är mer komplext skriven men det är fortfarande enkelt att hänga med i den.
Skriva
Din förmåga att skriva en återberättande text med en fungerande struktur.
Du skriver ännu inte en text med en rubrik, inledning, händelser och avslutning.
Du skriver en text med en i huvudsak fungerande struktur. Du har med en rubrik, inledning, händelser och avslutning. Någon eller några av delarna är däremot mycket korta och ej fungerande.
Du skriver en text med en relativt väl fungerande struktur. Du har med en rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning och en avslutning. Delarna fungerar allihop.
Du skriver en text med en väl fungerande struktur. Du har med en rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning och en avslutning. Delarna fungerar allihop och hänger samman på ett bra och genomtänkt sätt.
Skriva
Din förmåga att skriva en återberättande text med viss språklig variation.
Du skriver ännu inte en text med språklig variation.
Du skriver en text med viss språklig variation. Språket är enkelt och begripligt för läsaren. Meningarna är korta och enkla. Du använder ofta samma ord.
Du skriver en text med förhållandevis god språklig variation. Språket är enkelt att förstå. Meningarna är längre och du använder synonymer.
Du skriver en text med god språklig variation. Språket är mer utvecklat. Du varierar både ordval och längden på meningarna.
Skriva
Din förmåga att använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du har ännu väldigt många stavfel och använder inte skiljetecken.
Texten innehåller många stavfel. Du växlar inte mellan olika skiljetecken.
Stavfelen är relativ få. Du växlar med en viss osäkerhet mellan olika skiljetecken.
Stavfelen är få. Du växlar mellan olika skiljetecken så som utropstecken, frågetecken, punkt och kommatecken.
Skriva
Din förmåga att skriva en text gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver ännu inte en text som innehåller beskrivningar av personer, miljö eller händelser.
Du skriver en text som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Du använder få gestaltande beskrivningar. Personer och händelser radas upp utan fördjupning i någon/några personer och/eller händelser.
Du skriver en text som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du använder ibland gestaltande beskrivningar. Personer och händelser beskrivs med hjälp av enstaka detaljer.
Du skriver en text som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling Du använder gestaltande beskrivningar genom hela texten. Av beskrivningarna går det att skapa inre bilder.
Skriva
Din förmåga att bearbeta en text utifrån respons.
Du bearbetar ännu inte dina texter. Du säger att du är klar trots att du får hjälp att ändra.
Du bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du ändrar och bearbetar din text utifrån den kommentar du fått men ser inte över samma sak i hela texten.
Du bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Du ändrar och bearbetar din text utifrån den kommentar du fått och du ser över samma sak i hela texten.
Du bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt. Du ändrar och bearbetar din text utifrån den kommentar du fått och du ser över och ändrar samma sak i hela texten. Du ändrar då även andra saker i texten som du märker behöver förbättras.
Ge omdöme
Din förmåga att ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du ger ännu inte omdömen om texters innehåll.
Du ger enkla omdömen om texters innehåll. Du berättar om du tycker en text är bra eller dålig men du berättar inte varför. Du ger heller inga förslag till förbättring. Du utgår ofta från din åsikt.
Du ger utvecklade omdömen om texters innehåll. Du berättar om du tycker en text är bra eller dålig och även varför. Du ger något förslag till förbättring.
Du ger välutvecklade omdömen om texters innehåll. Du berättar om du tycker en text är bra eller dålig och även varför. Du kan ge flera förslag till förbättringar. Du utgår från kunskap kring hur en text ska skrivas och inte utifrån dina åsikter.
Läsa
Din förmåga att läsa skönlitteratur med flyt.
Du läser ännu inte en text med flyt. Du läser inte med en intonation efter budskap och känslor.
Du läser en text med flyt. Du läser med viss intonation efter budskap och känslor som förmedlas i texten.
Du läser en text med gott flyt. Du läser med olika intonation efter budskap och känslor som förmedlas i texten.
Du läser en text med mycket gott flyt. Du läser med inlevelse och olika intonation beroende på budskap och känslor som förmedlas i texten. Du ”ser” helheten och förstår budskapet i texten tidigt. Du läser avslappnat och med olika hastighet beroende på text och innehåll.
Läsa
Din förmåga att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget .
Du gör ännu inte sammanfattningar som innehåller de viktigaste leden.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Dina sammanfattningar är mycket korta och innehåller endast några viktiga led. Du kommenterar endast det som står på raderna.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Dina sammanfattningar är längre och du har med de viktigaste leden. Du läser mellan raderna och kommenterar därefter.
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar med god koppling till sammanhanget. Dina sammanfattningar är längre och du har med de viktigaste leden. Du har även med viktiga detaljer. Du läser mellan raderna och drar egna slutsatser.
Läsa
Din förmåga att resonera om budskap i texter.
Du tolkar ännu inte budskap i texter.
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter.
Läsa
Din förmåga att beskriva din upplevelse av läsningen.
Du beskriver ännu inte hur du upplever din läsning.
Du kan utifrån egna erfarenheter beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt. Du berättar om din läsupplevelse, men svaret kunde ha vidareutvecklats med en förklaring till varför du känner som du gör.
Du kan utifrån egna erfarenheter beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt. Du beskriver din läsupplevelse och förklarar varför du upplever det så. Du refererar till egna erfarenheter.
Du kan utifrån egna erfarenheter beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt. Du beskriver din läsupplevelse med ett starkt ord och förklarar varför du känner så. Du kan också generalisera och dra slutsatser utan att du har varit med om det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: