Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solstrålen 2018/2019 Projekt bygg och konstruktion

Skapad 2018-08-20 15:38 i Hertings gårds förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Hur utforskar vi matematik tillsammans med barnen genom de hundra språken.

Innehåll

Uppstart projektplanering

I projektet på Solstrålen vill vi att barnen ser varandras olikheter som en tillgång i gruppen. Vi vill skapa möjligheter för barnen att lära sig av varandra. Alla barn ska vara, och känna sig, delaktiga i projektet efter sin egen förmåga. Barnen ska ges möjlighet att göra sin röst hörd och kunna påverka sin vardag i förskolan. Vi vill tydliggöra matematiken i barnens vardag och erbjuda dem olika material och estetiska uttryckssätt. 

Formulering av syfte

Synliggöra matematiken i vår vardag och ta tillvara på barns nyfikenhet och intresse. Vi vill att barnen ska se positivt på begreppet matematik, och upptäcka dess användbarhet I vardagen.

Barnen ska få möjlighet att upptäcka matematiken genom de hundra språken.

Barnen skall ha inflytande och känna delaktighet i projektet på ett för dem meningsfullt sätt. Vi vill skapa goda förutsättningar för barnen att dela med sig av sina erfarenheter och få ta del av varandras erfarenheter. 

Vi vill att barnen skall känna omsorg om vår närmiljö och om varandra, i en miljö där våra olikheter är en tillgång.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 • Sommaruppgiften
 • Projektvägg/ Dokumentationsvägg
 • Unikum
 • Samtal vid hämtning och lämning
 • Utvecklingssamtal - erbjuder samtal under höst, obligatoriska samtal under vår.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Lärmiljö utifrån matematik; gula matematikrummet med bygg och konstruktion, siffror och samlingsmatta. Olika längder på byggmaterial. Hylla i stora rummet med sorteringsmaterial, material till övningar med addition och substraktion samt parövningar med föremål och siffror. Skriftspråk och rollek; i stora rummet. Lättillgängligt alfabet, pennor och papper, spel, pussel, dockhus och böcker. Böcker har lånats med fokus på matematik. Naturrummet; tid och förändring i naturen genom vårt träd som barnen är med och skapar. Naturmaterial så som stenar, pinnar och kottar. Samt skapande aktivitet som deg och tillbehör. I ateljén finns ytterligare material att skapa med så som arbeta med pärlor och mönster. 

Även utemiljön är en stor del av vår vistelse på förskolan. Vi går på utflykt i mindre grupper, tar med material in, ger matematikuppdrag, skapar och sätter upp fågelholkar. Barnen återberättar och delger varandra sina upplevelser samt reflekterar tillsammans. 

Vi observerar vad barnen är intresserade av och vilket material de väljer att arbeta med. Barnens tankar som de förmedlar verbalt kring aktiviteter och material, skrivs upp i matematikrummet och tas i beaktning i förändring av lärmiljön. Vi erbjuder material som barnen kan arbeta med självständigt såväl som med varandra och lära sig av varandras förmågor och kunskap. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Barnen blir delaktiga i projektet genom att få arbeta i mindre grupper. Halva gruppen går på utflykt på tisdagar och halva på onsdagar. Den gruppen barn som är kvar på förskolan kan delas upp och arbeta i ytterligare mindre grupp. Projektet pågår i Solstrålens lokaler såväl som på utflykten. I de mindre grupperna kan barnen få möta samma material och uppgifter. Deras upptäckter delger de sedan varandra. I utflytsgrupperna kan innehållet skiljas åt och barnen delger varandra vid borden då de äter lunch. 

Vid samlingarna före maten är barnen delaktiga genom sommaruppgiften. Vi pedagoger belyser matematik genom lekar, rörelse, sång och dans. 

Som pedagogisk dokumentation använder vi oss av en gemensam lärlogg varje vecka. Enskilda lärloggar. Processvägg som delas in i två månader så progressionen blir synlig. Projektvägg i tamburen där projektet kan följas av alla. Inledningsvis med bilder och föremål från barnens egna samlingar. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen hade fått som sommaruppgift att ta med sig något till förskolan som handlar om matematik. Vi presenterade även några exempel på vad det kan vara. Efter hand som barnen tagit med sig något har de haft en samling/möte där de pratar om sin sak inför de andra barnen i gruppen. Det som återkommer i de flesta barns presentation är former.

Barngruppen visar generellt stort intresse för det material och aktiviteter pedagogerna presenterar för dem. I leken förekommer ofta bygg och konstruktion. Detta är något alla barn tycks vara intresserade utav i olika utsträckning. Det byggs oftast med stora klossar och barnen bygger främst på höjden. De räknar våningar och gör golv. I bygget samtalar barnen med varandra, löser problem och samarbetar. De ställer frågor till varandra och förklarar sina tankar. Under utflykter och i samtal har vi också observerat intresse för husbygget på området. Barnen räknar våningar och kollar hur långt bygget har kommit.

I leken förekommer ofta Labyrint (ett tv-program från barnkanalen) inne såväl som ute. Detta är något vi kan fördjupa oss i och lyfta fram matematiska aspekter så som att bygga labyrinter i olika material. 

 

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet

Detta betyder för oss:

Barnen blir lyssnade till utan att de behöver skrika.

Bekräfta barnen och välkomna dem till förskolan.

Vi vuxna föregår med gott exempel.

Vi sätter värde på och tar barnens tankar och åsikter på allvar.

Vi lyssnar in barnens intentioner och ger dem förtroende att prova sina idéer.

Ger barnen ansvar och visar att vi litar på dem. 

Vi jobbar med att vi inte bemöter alla på samma sätt utan utifrån varje barns behov

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Detta betyder för oss:

Att barnen lär sig matematiska begrepp så som läges begrepp, de geometriska formerna/figurerna, motsatsord som stor-liten, lätt - tung osv. 

Att barnen får erfara och bekanta sig med olika matematiska begrepp genom de hundra språken så som, sång, sagor, musik och skapande.

Aktivt jobba med barnens problemlösnings förmåga och låta dem ta tid att lösa problem som uppstår.

Att följa årstiderna och bli bekant med dess olika skiftningar.

Att vi har veckans dagar i olika färger, på väggen. Varje dag presenteras ett bildstöd för de olika momenten under dagen. Det finns både text och bild.

Att vi håller koll på antalet dagar i veckan och bekantar oss med begreppen månad och år.

Att vi leker grupplekar både inomhus och utomhus.

Att vi har kort med barnens namn på, som de kan använda i sin lek eller på ett möte.

Att vi gör barnen medvetna om hur många det finns i gruppen och vilka som ev. saknas. Räknar och jämför.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: