Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Vår stad

Skapad 2018-08-20 16:58 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola
Vår stad ur barnens perspektiv. Syftet med temat är att väcka barnens intresse kring samhälle och närmiljö. Vi vill skapa gemenskap, väcka tankar och samtal kring vår stad, hur den ser ut och vad som finns i den.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill lyfta fram vår stad utifrån hur barnen ser den. Skapa diskussion kring hur vår stad ser ut, vad som är viktiga funktioner i en stad och vilka barnens favoritplatser är.

  

Hur ska det märkas på barnen?

 

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Vi tänker att det bidrar till barnens syn på hur ett samhälle är uppbyggt, viktiga funktioner och yrkesroller. Att alla har sin roll i ett samhälle.

 

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Vi vill att temaarbetet ska genomsyra hela verksamheten


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi har skapat en karta över Kristinehamn som hänger inne på Droppen. Vi visar barnen bilder på olika byggnader som de känner igen från vår stad och pekar ut var de ligger.

Vi tänker att vi kommer lägga lite extra fokus på att utveckla våra miljöer för bygg-och konstruktion samt skapande, tillföra nytt material utefter behov 

 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vi observerar och reflekterar kontinuerligt för att veta vilken riktning temat ska ta och vilka utmaningar vi ska tillföra. Vi läser på och tar reda på saker tillsammans med barnen om t.ex intressanta byggnader i staden. 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Läsåret Ht 2018-Vt 2019

 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

I uppstarten är vi främst i storgrupp under samlingarna sedan kommer vi att dela upp oss i smågrupper, eventuellt med olika inriktningar 

 


Vilket material?

Främst kommer vi använda sådant vi redan har och även mycket återbruksmaterial

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Augusti 2018: Vi startar upp med en hemuppgift- för att väcka intresse och involvera föräldrarna. Barnen får i uppgift att ta ett foto på en favoritplats i vår stad. De får sedan visa upp bilden för gruppen i samlingen.

 

Oktober 2018: Vi har delat in barnen i 3 arbetsgrupper. Vi pedagoger kommer att ansvara för varsitt område inom temat: Mattillförsel (var kommer maten i affären ifrån?), Räddningstjänst (vad gör dem?) och vatten (reningsverk, vattentorns funktion) Alla grupper kommer att växla så att barnen får ta del av samtliga delar

 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Dokumentation och reflektion, med barn och i arbetslaget

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: