Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 5 - pedagogisk planering

Skapad 2018-08-21 09:19 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 5 Engelska
I engelskan kommer vi att använda oss av Champ 5 samt andra texter och medier. Vi kommer genom texterna bland annat besöka Storbritannien, USA och Irland. Vi läser och översätter texterna från textbook och arbetar med övningar i workbook tillsammans och enskilt. Du kommer att få träna på att förstå talad engelska genom hörövningar och att lyssna på kapitlen på ovningsmastaren.se. I engelskaundervisningen kommer du att få träna på att uttrycka dig muntligt i olika sammanhang. Du kommer att få lära dig strategier du kan använda för att förstå talad engelska, texter och att delta i samtal. Champ 5 kompletteras med andra material som exempelvis serien The grammar Company som tar upp grammatik på ett enkelt och åldersanpassat sätt.

Innehåll

Syfte och mål

I Champ 5 får eleverna utveckla förmågan att:

- lyssna på olika typer av texter och media samt förstå dess innehåll.

- läsa olika typer av texter samt tolka och resonera kring innehållet.

- använda olika strategier för att göra sig förstådd i olika sammanhang.

- använda och anpassar språket efter situation och mottagare.

- analysera och reflektera kring olika situationer och sammanhang där engelska används runtom i världen.

 

Kommunikationens innehåll

 

År 4

År 5

År 6

Kommunikation

• att hälsa och presentera sig

• presentera den egna omgivningen

• handla, tala i telefon

• genomföra en intervju

• berätta om skoldagen och fritiden

• förklara vägen

• uttrycka ålder


Inlärning

• tillägna sig ordförråd och känna igen ord i tal och i skriftlig form

• vanliga fonetiska tecken

• språkets meningsuppbyggnad

• självvärdering

• enkel hör- och läsförståelse

• skriva texter

Kommunikation

• resa och sevärdheter

• fråga efter och ge personuppgifter

• alfabetet

• ge och följa instruktioner


Inlärning

• tillägna sig ordförråd och känna igen

ord i tal och i skriftlig form

• vanliga fonetiska tecken

• språkets meningsuppbyggnad

• självvärdering

• hör- och läsförståelse

• skriva texter

• traditionella och nätbaserade

ordböcker som stöd i språkstudierna

Kommunikation

• resa och sevärdheter

• fråga efter och ge personuppgifter

• alfabetet

• ge och följa instruktioner


Inlärning+

• tillägna sig ordförråd och känna igen

ord i tal och i skriftlig form

• vanliga fonetiska tecken

• språkets meningsuppbyggnad

• självvärdering

• hör- och läsförståelse

• skriva texter

• traditionella och nätbaserade

ordböcker som stöd i språkstudierna

 

 Lyssna och läsa ‒ reception

 

 

År 4

År 5

År 6

Hörförståelse

• instruktioner

• meddelanden

• berättelser och beskrivningar

• samtal

• dialoger

• intervjuer

• filmer och berättelser

• sånger

• sagor

• dikter

Hörförståelse

• instruktioner

• meddelanden

• berättelser och beskrivningar

• samtal

• dialoger

• intervjuer

• filmer och berättelser

• sånger

• sagor

• dikter

Hörförståelse

• instruktioner

• meddelanden

• berättelser och beskrivningar

• samtal

• dialoger

• intervjuer

• filmer och berättelser

• sånger

dialekter

• sagor

• dikter

 
 
Tala, skriva och samtala ‒ produktion och interaktion

 

År 4

År 5

År 6

Muntlig framställning

• redogöra för fakta om sig själv och

sin familj

• drama: improvisation

• diskussioner

• ställa frågor

• svara på frågor

• uttal och intonation


Läsförståelse

• instruktioner

• meddelanden

• berättelser och beskrivningar


Producera text

• stavning och interpunktion

• skriva texter för hand och på dator

• kombinera bild och texter


Grammatik

• presens

•grundform av verben: be, can, have

• adjektiv

• sammandragna former t.ex. I ́m

• uppmaningar (nekande och

jakande)

• singular till plural -s

• genitiv

• personliga pronomen

• prepositioner

• frågeord

• pågående form: ing-formen

• hjälpverben do, does

• obestämd artikel

• there is/ there are

Muntlig framställning

• redogöra för fakta om sig själv och

sin familj

• drama: improvisation

• diskussioner

• ställa frågor

• svara på frågor

• uttal och intonation


Läsförståelse

• instruktioner

• meddelanden

• berättelser och beskrivningar


Producera text

• stavning och interpunktion

• skriva texter för hand och på dator

• kombinera bild och texter


Grammatik

• presens, regelbunden och

oregelbunden imperfekt, futurum

• grundform av verben: be, can, have

• adjektiv

• uppmaningar (nekande och

jakande)

• pluralformer: -s, -es, -ies

• genitiv: apostrof + s

• personliga pronomen

• prepositioner

• frågeord

• pågående form: ing-formen

• hjälpverben do och does

• don ́t och doesn ́t

• obestämd artikel

• there is/there are

• komparation av adjektiv

• possessiva pronomen

• ordningstal

Muntlig framställning

• redogöra för fakta om sig själv och

sin familj

• drama: improvisation

• diskussioner

• ställa frågor

• svara på frågor

• uttal och intonation


Läsförståelse

• instruktioner

• meddelanden

• berättelser och beskrivningar


Producera text

• stavning och interpunktion

• skriva texter för hand och på dator

• kombinera bild och texter


Grammatik

• presens, regelbunden och

oregelbunden imperfekt, perfekt,

futurum

• grundform av verben: be, can, have

• adjektiv

• uppmaningar (nekande och jakande)

• pluralformer: -s, -es, -ies

• genitiv

• personliga pronomen

• prepositioner

• frågeord

• ing-formen

• hjälpverben do, does

• don ́t och doesn ́t

• did

• obestämd artikel

• there is/there are

• this och that

• some och any

• komparation av adjektiv

• possessiva pronomen

• objektsform

• plural -s

• räkneord

• ordningstal

• bekanta sig med oregelbundna verb

• oregelbundna pluralformer

• of-genitiv

• obestämd artikel

• fonetik

 

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.).

• lyssna till olika slags texter och reflektera kring innehållet.

• lyssna till olika slags hörövningar och reflektera kring innehållet.

 

• läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

• läsa instruktioner.

 

• skriva olika slags texter på engelska.

• träna stavning och att skriva meningar på engelska.

• anpassa engelskan efter sammanhang och situation.

• träna grammatik.

 

• samtala om de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt.

• träna intonation, betoning och uttal.

• delta i muntliga övningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter.

• ta del av olika engelska dialekter.

 

• använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

 

Vad bedöms?

Elevens förmåga att:

- ta till sig innehållet vid hörövningar, diskussioner etc.

- reflektera kring texters och andra mediers innehåll och budskap.

- läsa olika typer av texter på engelska (läsförståelse).

- skriva olika texter på engelska och anpassa språket efter situation.

- stava på engelska.

- samtala och diskutera på engelska, genomföra muntliga presentationer.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
ENGELSKA ÅK 5

Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna och hörförståelse
Du visar att du är på väg att kunna förstå enkel talad engelska i olika situationer. Du övar på att kunna svara på frågor och delta i diskussioner kring texten du lyssnat på.
Du visar att du har godtagbara kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har mer än godtagbara kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Läsförståelsestrategier
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på behöver du utveckla en strategi för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av någon strategi för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
Läsa och reflektera
Du övar på att läsa och förstå enkla texter samt göra enkla kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning övar du på ett enkelt och begripligt uttal samt håller på att utveckla en viss språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra relativt utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett relativt tydligt och begripligt uttal samt en god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett tydligt och begripligt uttal samt en mycket god språklig säkerhet.
Skriva
Du är på väg att kunna formulera dig på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du skriver på engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt med varierade fraser och meningar på engelska. Du visar på en god språklig säkerhet.
Prata och diskutera
Du tränar på att formulera dig på ett enkelt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du pratar engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar på en god språklig säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: