Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj, HT 2018/19

Skapad 2018-08-21 12:07 i Enheten för flerspråkighet Ale
Vi kommer att jobba med material som är ålder anpassad och tillämpad med LPP (4-6). Vi kommer att fokusera oss på läs,tal,och skrivförmågor,samt grammatik och skriva egna korta berättelser.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under den här tiden arbetar vi med nya tema som delvis eleverna har önskat sig eller som jag själv anser vara intressanta och lärorika om familj. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Samtidigt jämför vi modersmål och svenska med sina gemensamma och olika språkliga drag. Vi funderar om hur det är att vara en del av en familj. Vi tar också upp vänskap, hur det är att gå i skolan och vad man kan göra för att alla ska ha det bra i skolan och få vara sig själva.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Du kommer få lära dig ord och uttryck som är viktiga för att du ska kunna berätta om dig själv och din familj.
 • Under arbetsområdet ska du även träna på att uttrycka dig allt mer utförligt och med ett större antal ord.
 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning.
 • Läsning av olika sorters texter, för att lära texters struktur.
 • Läsförståelse-förförståelse, frågor på texten.
 • Enskilda skrivövningar.
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur.
 • Veckans ord, synonymer - antonymer.
 • Grammatik, skrivregler och stavningsregler.
 • Språkbruk i olika situationer.
 • Muntliga övningar i par och grupp.
 • Film tillämpning i undervisning.
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter).

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva.
 • Tala, lyssna och samtala.
 • Berättande texter och sakprosatexter.
 • Språkbruk.
 • Kultur och samhälle.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Din förmåga att muntligt berätta och dig själv och din familj.

 • Din förmåga att tala och kommunicera på modersmål.
 • Din förmåga att använda de ord och uttryck som vi arbetar med i ett sammanhang.
 • Din användnig av ordfförrådet
 • Din förmåga att förstå när modersmål  talas.
 • Din förmåga att förstå texter på modersmål.
 • Din förmåga att sammanfatta textens inehåll.
 • Din förmåga att skriva på modersmål.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.                                   
 • Kunskap om kultur och samhälle      

Matriser

Ml
Modersmål - bedömningsmatris åk 4-6

Utveckla förmågan att...

F
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1 och 3
formulera sig och kommunicera i tal och skrift. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
2
använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
4
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
5.
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap
6.
reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.och värdera dessa.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: