Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma matematik 2A

Skapad 2018-08-21 13:51 i Grebbestadsskolan Tanum
En planering i matematik som delvis är kopplad till MatteSafari 2A och som tar upp övriga delar inom matematiken (problemlösning, praktisk matte, utematematik m.m.).
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer under höstterminen resonera kring de olika räknesätten och lösa olika problemuppgifter.

Innehåll

Så här kommer vi arbetaVi kommer arbeta med Singma matematik 2A, gemensamt och på egen hand. Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten, problemlösning, längd och volym.

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar och diskuterar mycket på mattlektionerna.
Vi kommer också att praktiskt pröva att t ex mäta längd och volym, samt jobba med problemlösning.

Vi kommer spela mattespel på Ipad med bl.a NE-apparna och använda oss av Matteportalens hemsida.


Vad ska vi lära oss? (centralt innehåll)

Vad?

 • talområdet 0-100.
 • positionssystemet.
 • skriftlig huvudräkning, varje talsort för sig och uppställningar.
 • storleksordning
 • de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och bråk.
 • tallinjen
 • problemlösning
 • välja rätt räknemetod

Hur ska vi lära oss detta? (arbetsmetoder)

 • laborativ/praktisk matematik
 • problemlösning
 • spel
 • samtala om matematik

Vad kommer att bedömas?

I slutet av årskurs 3 ska eleverna ha utvecklat förmågan att...

Hur kommer bedömningen att ske

Genom din aktivitet i klassrummet
Genom din delaktighet vid skapande/praktisk matematik
Diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris Singma matematik 2A ht-15

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Singma matematik 2A

Addition och subtraktion 0 till 100
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1
Kunna använda metoder för att addera tvåsiffriga tal. Kunna använda uppställning vid addition.
Kunna använda uppställning vid addition med växling - ett tvåsiffrigt och ett ensiffrigt tal.
Kunna använda uppställning vid addition med växling -två tvåsiffriga tal.
Kunna använda uppställning vid subtraktion.
Kunna använda uppställning vid subtraktion med växling.
Kunna använda subtraktion vid subtraktion med växling- med tvåsiffriga tal.
Kunna reflektera över min kunskap om addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Göra en självskattning av min kunskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: