Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inkludering och delaktighet 2018/2021

Skapad 2018-08-21 18:02 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Under läsåren 2018 till 2021 ska vi aktivitet arbeta med inkludering och delaktighet i arbetslaget och de barngrupper som vi arbetar med under dessa år.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

2018/2019

Nuläget för pedagoger: Vi är ett arbetslag  5 personer och en av oss är ny från hösten 2018. Vi upplever att vi har en bra arbetsgrupp, vi kompletterar varandra väl och låter varandra göra saker som vi känner är roligt, inspirerande och det personen i frågan är bra på.

Nuläget för barngruppen: 14 barn under hösten 2018 och under våren 2019 kommer barngruppen bestå av 15 barn. Barnen inkluderar varandra men inte att alla alltid får vara med. 

2019/2020

Nuläget för pedagoger:
Under detta läsår är inkludering och delaktighet ett fokusområde för hela Pärlan. Vi läser en boken "Beteendeproblem i förskolan" och vi diskuterar denna på APT under hösten och våren.
Vi är fyra pedagoger inne på Musslan som arbetar.

Nuläget för barngruppen:
Barn gruppen kommer bli fulltalig under vårterminen, detta år kommer Musslan ha 13 barn inskrivna. Saknas ett barn just nu.


Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vilka mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

2018/2019

Vart ska vi pedagoger:
1.Vi ska arbeta på att inkludera barn i deras dokumentation och i vardagen i verksamheten i den mån det går.
2.Vi ska börja använda oss av stödbilder under vår morgonsamling, för att pedagoger vill inkludera barngruppen och förberedda barnen om vad som kommer ske under dagen.
3.Vi ska börja använda barnens kort, för att kunna visa barnen vilken grupp den ska vara i idag.( inne/ute).
4. vi vill skapa en avdelning där barnen blir inkluderad och delkatig.

 

Läroplansmål, Lpfö 2018:

Normer och värden

- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Omsorg, utveckling och lärande

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

-sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värde av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för de lokala kulturlivet

Barns delaktighet och inflytande

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 2019/2020

Vart ska vi pedagoger:

1. Jobba tillsammans som ett arbetslag, lyhörda och respektera varandra.

Vart ska vi pedagoger med barngruppen:
1. Inkluderade i väggdokumentationen som vi har valt att sätta upp i hallen, barnen tittar och pratar om väggdokumentationen med varandra, föräldrar och pedagoger
2. Vi pedagoger använder oss av stödbilder och teckenspråk som stöd för att få barnen mer delaktiga och inkluderade vad som kommer ske under dagen på Musslan.

Läroplansmål 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

2018/2019

Hur gör vi pedagoger för att göra barnen delaktiga i verksamheten:
1. När tillfällen har funnits under våren har vi tagit en stund och tittar på barnens unikums utveckling tillsammans men barnet. Fokuset har legat på de barn som ska gå vidare till en annan avdelning.
Vägg dokumentationen är barnen delaktiga i och de får hjälpa till med den. Den sitter i hallen, lågt på väggen för att vara tillgängliga för barnen.  
2. Vid morgonsamlingen är det viktigt att den pedagog som håller i samlingen är informerad om vad som kommer ske under dagen, så att hon kan använd stödbilderna i rätt ordning. Vi får hålla hårt i att dessa stödbilder ska användas så att det inte rinner ut i sanden, vi ska påminna och uppmuntra varandra att använda oss av stödbilderna vi har på avdelningen.
3. Vi har valt att inte ha grupper som är klara, för att det är väldigt olika från vecka till vecka vilka barn som är på plats eller inte. Så vi har valt att den som börjar tidigast på morgonen kollar över vilka barn som är på plats och bestämmer hur barngruppen ska bli under dagens planerade aktivitet. När man arbetar så här måste de vara tydligt för barnen, därför har vi valt att använda kort på barnen och oss pedagoger. Under morgonsamlingen berättar en av oss och visar vilka barn som är i vilken grupp och vilka pedagoger som är med i den gruppen.
4. Vi ska vara lyhörda och lyssna på barnen under dagen. Ge barnen en chans att lösa konflikter själva, men vara berädd att hoppa in när det krävs.


2019/2020

Hur gör vi pedagoger:

1. Försöker samtala med varandra under vardagen och ta upp större frågor under planeringstiden. komma med ideer, stötta och peppa varandra i det arbetet vi gör. 

Hur gör vi med barngruppen:

1. Vi visar barnen när vi ändra väggdokumentationen. Vi låter barnen visa vårdnadshavarna. Vi pratar om den med barnen.

2. Vi har blivit bättre under vårterminen att använda oss av stödbilder för hela gruppen. Teckenspråket har ökat läsåret, vi pedagoger har lärt oss mera och barnen med.

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

2018/2019

Hur blev det för oss pedagoger och barngruppen:
1. Väldigt roligt och intressant att titta på barnens unikum tillsammans med dem och se och lyssna vad de har att säga om deras  inlägg och när man berättar för dem vad dem har lärt sig under tiden på avdelningen. Många barn har reflekterat över att de var små när de började och att de är stora nu och kan så mycket som t.ex gå, hoppa, räkna och kan många bokstäver.
Vägg dokumentationen har fungerat bra , den sitter i rätt höjd för barnen och de samlas ofta där och pratar om bilderna. Barnen drar in föräldrarna i väggdokumentationen, och vi får ofta höra att vi göra så mycket med barnen.
2. Användandet av stödbilder har varit väldigt positivt för barngruppen, det har gett dem en förståelse över hur dagen kommer se ut och de har lärt sig vad bilderna betyder och en heldel teckenspråk har fastnat hos barnen och pedagoger.
3. Under den tiden som vi har varit alla på plats har det varit lättare att dela upp barnen i mindregruppen och genomföra de planerade aktiviterna som vi har utgått efter barnens intresse. Under sjukdom på avdelningen har detta varit svårt att genomföra. Så det har blivit mer i helgrupp för att man inte vill/ska lämna vikarier själv med barn. Att ha helgrupp är inte det bästa för barngruppens alla barn, förvissa barn det för många relationer som ska hållas igång när vi har helgrupp.
4. Barnen har under vårterminen blivit bättre på att vara lyhörda över vad deras kompisar säger, de gånger det inte går bra går en pedagog in och hjälper till att styra upp.

2019/2020

Hur blev det för oss:

Föräldrarna har uppmärksammat att barnen tecknar mera hemma, och det har vi märkt av på avdelningen. Detta hjälper barnen att kommunicera vad de vill. 

Barnen tittar och diskuterar mycket om väggdokumentationen med varandra, oss pedagoger och föräldrarna. En förbättring från våran sida är att skriva ned barnens tankar och åsikter, så att vi lättare kan veta hur vi ska utveckla arbetet och hur utbildningen ska gå vidare. Även att få till olika sorters pedagogisk dokumentation som tex att titta på bilder i ipaden med barnen om vad vi har gjort. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: