Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inkludering och delaktighet 2018/2021

Skapad 2018-08-21 18:02 i Förskolan Pärlan Förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Under läsåren 2018 till 2021 ska vi aktivitet arbeta med inkludering och delaktighet i arbetslaget och de barngrupper som vi arbetar med under dessa år.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

2018/2019

Nuläget för pedagoger: Vi är ett arbetslag  5 personer och en av oss är ny från hösten 2018. Vi upplever att vi har en bra arbetsgrupp, vi kompletterar varandra väl och låter varandra göra saker som vi känner är roligt, inspirerande och det personen i frågan är bra på.

Nuläget för barngruppen: 14 barn under hösten 2018 och under våren 2019 kommer barngruppen bestå av 15 barn. Barnen inkluderar varandra men inte att alla alltid får vara med. 

2019/2020

Nuläget för pedagoger:
Under detta läsår är inkludering och delaktighet ett fokusområde för hela Pärlan. Vi läser en bok (namnet) och vi diskuterar denna på APT under hösten och våren.
Vi är fyra pedagoger inne på Musslan som arbetar.

Nuläget för barngruppen:
Barn gruppen kommer bli fulltalig under höstterminen, detta år kommer Musslan ha 13 barn inskrivna. 


Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vilka mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

2018/2019

Vart ska vi pedagoger:
1.Vi ska arbeta på att inkludera barn i deras dokumentation och i vardagen i verksamheten i den mån det går.
2.Vi ska börja använda oss av stödbilder under vår morgonsamling, för att pedagoger vill inkludera barngruppen och förberedda barnen om vad som kommer ske under dagen.
3.Vi ska börja använda barnens kort, för att kunna visa barnen vilken grupp den ska vara i idag.( inne/ute).
4. vi vill skapa en avdelning där barnen blir inkluderad och delkatig.

 

Läroplansmål, Lpfö 2018:

Normer och värden

- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Omsorg, utveckling och lärande

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

-sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värde av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för de lokala kulturlivet

Barns delaktighet och inflytande

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 2019/2020

Vart ska vi pedagoger:

Vart ska vi pedagoger med barngruppen:
1. Inkluderade i väggdokumentationen genom att låta barnen välja bilder och berätta vad som hände i detta ögonblick som vi pedagoger fångade på bild.

2. Vi pedagoger använder oss av stödbilder och teckenspråk som stöd för att få barnen mer delaktiga och inkluderade vad som kommer ske under dagen på Musslan.

3.

Läroplansmål 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

2018/2019

Hur gör vi pedagoger för att göra barnen delaktiga i verksamheten:
1. När tillfällen har funnits under våren har vi tagit en stund och tittar på barnens unikums utveckling tillsammans men barnet. Fokuset har legat på de barn som ska gå vidare till en annan avdelning.
Vägg dokumentationen är barnen delaktiga i och de får hjälpa till med den. Den sitter i hallen, lågt på väggen för att vara tillgängliga för barnen.  
2. Vid morgonsamlingen är det viktigt att den pedagog som håller i samlingen är informerad om vad som kommer ske under dagen, så att hon kan använd stödbilderna i rätt ordning. Vi får hålla hårt i att dessa stödbilder ska användas så att det inte rinner ut i sanden, vi ska påminna och uppmuntra varandra att använda oss av stödbilderna vi har på avdelningen.
3. Vi har valt att inte ha grupper som är klara, för att det är väldigt olika från vecka till vecka vilka barn som är på plats eller inte. Så vi har valt att den som börjar tidigast på morgonen kollar över vilka barn som är på plats och bestämmer hur barngruppen ska bli under dagens planerade aktivitet. När man arbetar så här måste de vara tydligt för barnen, därför har vi valt att använda kort på barnen och oss pedagoger. Under morgonsamlingen berättar en av oss och visar vilka barn som är i vilken grupp och vilka pedagoger som är med i den gruppen.
4. Vi ska vara lyhörda och lyssna på barnen under dagen. Ge barnen en chans att lösa konflikter själva, men vara berädd att hoppa in när det krävs.


2019/2020

Hur gör vi pedagoger:

Hur gör vi med barngruppen:

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

2018/2019

Hur blev det för oss pedagoger och barngruppen:
1. Väldigt roligt och intressant att titta på barnens unikum tillsammans med dem och se och lyssna vad de har att säga om deras  inlägg och när man berättar för dem vad dem har lärt sig under tiden på avdelningen. Många barn har reflekterat över att de var små när de började och att de är stora nu och kan så mycket som t.ex gå, hoppa, räkna och kan många bokstäver.
Vägg dokumentationen har fungerat bra , den sitter i rätt höjd för barnen och de samlas ofta där och pratar om bilderna. Barnen drar in föräldrarna i väggdokumentationen, och vi får ofta höra att vi göra så mycket med barnen.
2. Användandet av stödbilder har varit väldigt positivt för barngruppen, det har gett dem en förståelse över hur dagen kommer se ut och de har lärt sig vad bilderna betyder och en heldel teckenspråk har fastnat hos barnen och pedagoger.
3. Under den tiden som vi har varit alla på plats har det varit lättare att dela upp barnen i mindregruppen och genomföra de planerade aktiviterna som vi har utgått efter barnens intresse. Under sjukdom på avdelningen har detta varit svårt att genomföra. Så det har blivit mer i helgrupp för att man inte vill/ska lämna vikarier själv med barn. Att ha helgrupp är inte det bästa för barngruppens alla barn, förvissa barn det för många relationer som ska hållas igång när vi har helgrupp.
4. Barnen har under vårterminen blivit bättre på att vara lyhörda över vad deras kompisar säger, de gånger det inte går bra går en pedagog in och hjälper till att styra upp.

2019/2020

Hur blev det för oss:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: