👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 - Skogen

Skapad 2018-08-21 19:19 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Biologi
Skogen Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta vart man vill?

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering:

HT18 eller V 34-41

 

Begreppslista:

allemansrätten

avverkning

barrskog

blandskog

bytesdjur

lövskog

nationalpark

natureservat

nedbrytning

näringskedja

odlad skog

rovdjur

rötter

urskog

årsring

 

Arbetssätt:

När du arbetat med området: Skogen, ska du:

- Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

- Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

- Känna till namnen på några träd, bär och svampar.

- Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

- Känna till några rovdjur och bytesdjur.

- Veta vad människan använder skogen till.

- Kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Genom information muntligt, via läromedelstexter, informationssökning på internet, information via filmer, genom samtal och diskussioner i större och mindre grupper. Genom att muntligt och skriftligt beskriva och använda sig av aktuella begrepp.

 

Utvärdera arbetsmetoderna, vilket arbetssätt lär du dig bäst på?

 

Bedömning:

Formativt under arbetsgång.

Löpande summativt mha arbetsblad.

Diagnos.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk. 4-6

Förmåga

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
På väg mot
...till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Kunskapskrav
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ... anpassning till sammanhanget.
På väg mot
...viss
...relativt god
...god

Förmåga

Genomföra systematiska undersökningar i biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även... ...enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
På väg mot
...bidra till att formulera
...formulera enkla frågeställningar (efter någon bearbetning)
... formulera enkla frågeställningar (ingen bearbetning behövs)
Kunskapskrav
Eleven... dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
på väg mot
...gör enkla
...gör utvecklade
...gör välutvecklade

Förmåga

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven har... kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att... dessa med... användning av biologins begrepp.
På väg mot
...grundläggande ...ge exempel på och beskriva... viss
...goda ...förklara och visa på enkla samband inom... relativt god
...mycket goda ...förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag... god
Kunskapskrav
Eleven kan... människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
på väg mot
...beskriva och ge exempel på
...förklara och visa på samband mellan
...förklara och visa på mönster hos