Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte vt åk 6

Skapad 2018-08-21 19:26 i Drottningdals skola Norrtälje
Matematik i boken Pixel samt andra arbetssätt och verktyg.
Grundskola 6 Matematik
Nu har vi redan kommit till vårterminen i 6:an, tänk vad mycket matte vi har pratat och räknat tillsammans :-) Ni är fantastiskt duktiga allihop och jag hoppas ni känner att ni har nytta av den matematik ni lär er.

Innehåll

 

Planeringen sträcker sig över vårterminen 2017.

Arbetsområden i Pixel:

 • Mätning

Omkrets, area, begränsningsarea, volym, tidräkning, hastighet, enhetsomvandlingar.

 • Bråk och procent

Bråk som del av helheten och del av en mängd, addition, subtraktion och multiplikation med bråktal.

Procenträkning, som del av helheten och del av en mängd, räkna ut 100% mm, samband mellan bråk, procent och decimaltal, 

 • "Räkning" (mest repetition)

Procenträkning, avrundning och överslagsräkning, De fyra räknesätten (uppställningar, välja rätt räknesätt), negativa tal, parentesräkning och prioriteringsregler, formler i kalkylblad

 • Mönster och algebra

Geometriska mönster, avbildning/spegling/förskjutningar/rotation, mönster med fihurer, talmönster med formler, ekvationer

Det här jobbar vi med på lektionerna:

 • Utvalda delar i läromedlet Pixel.
 • Diamantdiagnoser.
 • Genomgångar och diskussioner.
 • Pratar mycket matte i grupp/par och helklass, där vi funderar över och berättar hur vi tänker i olika situationer.
 • Praktisk matte, t.ex. olika spel och undersökningar.
 • Uppgifter från gamla nationella prov.

Bedömning

Du bedöms utifrån fem förmågor, I matrisen ser du mer exakt vad de innebär och de olika nivåerna, här är en sammanfattning:

 • Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa matematiska problem, välja lämpliga strategier och utvärdera dem. Beskriva med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp, se hur olika begrepp hänger ihop.
 • Metodförmåga: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Resonemangsförmåga: Föra resonemang, ställa och besvara frågor, motivera.
 • Kommunikationsförmåga: Beskriva och redogöra tankegångar, användandet av olika uttrycksformer.

 

Bedömningen sker löpande genom det du presterar på lektionerna och visar vid diagnoser efter avslutande kapitel. Dessutom är de nationella proven i vår ett bedömningsunderlag som kommer att användas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 6

Ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Problemlösning
Välja strategier
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Behöver alltid stöd i att välja strategier för att lösa matematiska problem.
Behöver ibland stöd i att välja strategier för att lösa matematiska problem.
Har strategier för att lösa matematiska problem och väljer ofta mest lämplig strategi.
Har strategier för att lösa matematiska problem. Jämför olika metoders för- och nackdelar samt använder generella strategier på ett säkert sätt.
Problemlösning
Beskriva tillvägagångssätt med hjälp av olika uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Har svårt att beskriva hur du kommer fram till en lösning och behöver alltid hjälp att hitta en lämplig uttrycksform.
Du beskriver hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av någon uttrycksform (t.e.x en bild, symboler, skrift ..) Uttrycksformen är inte alltid den mest lämpliga.
Du beskriver tydligt hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av uttrycksformer (t.e.x bild, symboler, skrift ..) Du använder oftast de mest lämpliga uttrycksformerna.
Du beskriver tydligt och effektivt hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer (t.e.x bild, symboler, skrift ..) De uttrycksformer du väjer är alltid de mest lämpliga.
Problemlösning
Ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Bidrar aldrig till att ge förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Kan med hjälp av andra ge något förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Kan ge något förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Kan ge flera förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Problemlösning
Föra resonemang om resultatets rimlighet.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Kan inte, ensam eller med hjälp, tolka ett resultat och avgöra om det är rimligt eller inte.
Kan tolka resultatet och dra någon slutsats om resultatet är rimligt eller inte.
Kan tolka resultatet och motiverar i en slutsats varför resultatet är rimligt eller inte.
Kan tolka resultatet och motiverar i en underbyggd slutsats varför resultatet är rimligt eller inte.
Begrepp
Förståelse
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Förstår inte olika begrepps innebörd.
Har en grundläggande förståelse för vad olika begrepp innebär inom t.ex. taluppfattning, geometri, bråk, procent, samt samband och förändring.
Har en god förståelse för vad olika begrepp innebär inom t.ex. taluppfattning, geometri, bråk, procent, samt samband och förändring.
Har en mycket god förståelse för vad olika begrepp innebär inom t.ex. taluppfattning, geometri, bråk, procent, samt samband och förändring.
Begrepp
Använda
Har stora svårigheter i att veta när och hur olika begrepp ska användas.
Använder sig av begreppen i välkända sammanhang och på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder sig av begreppen i bekanta sammanhang och på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder sig av begreppen i nya sammanhang och på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Beskriva och växla mellan uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Har stora svårigheter med att beskriva begrepp över huvud taget. Kan inte beskriva begrepp på olika sätt.
Kan beskriva olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder då olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler,eller konkret material för att visa exempel.
Kan beskriva olika begrepp på ett fungerande sätt. Använder då flera olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler, konkret material mm och jämför dessa.
Kan beskriva olika begrepp på ett väl fungerande sätt. Använder då flera olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler, konkret material mm och jämför dessa i flera steg.
Metodförmåga
Utföra beräkningar
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Behöver ofta stöd för att genomföra beräkningar. Resultatet blir ofta fel.
Kan utföra de flesta beräkningar, resultatet är inte alltid helt korrekt.
Visar god säkerhet vid beräkningar, resultatet är oftast helt korrekt.
Visar mycket god säkerhet i alla beräkningar, resultatet är alltid korrekt.
Metodförmåga
Använda lämplig metod
Behöver mycket stöd för att hitta metoder för beräkningar.
Använder inte alltid mest lämplig metod, anpassar till viss del till sammanhanget.
Använder oftast lämplig räknemetod, anpassar den till sammanhanget.
Använder alltid lämplig, anpassad räknemetod och kan jämföra och värdera olika metoder.
Kommunikation
Skriftlig
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Använder matematiska begrepp.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Använder lämpliga matematiska begrepp och ett tydligt och relevant matematiskt språk.
Kommunikation
Muntlig
Har svårt att redogöra för sina egna tankar och beräkningar.
Redogör bara för sina egna påståenden och använder ett begripligt matematiskt språk som är möjligt att följa.
Bidrar med egna idéer och förklaringar vid andra elevers redogörelser. Använder ett tydligt matematiskt språk som är lätt att följa.
Tar del av andras argument och för diskussionen framåt. Använder lämpliga matematiska begrepp och ett tydligt och relevant matematiskt språk.
Resonemang
Samband och slutsatser
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Har svårt att se samband och drar sällan egna slutsatser.
Ser enkla samband och drar ibland korrekta slutsatser.
Ser svårare samband och drar ofta korrekta slutsatser.
Kan självständigt se svåra samband och drar korrekta slutsatser.
Resonemang
Framföra argument
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Bidrar aldrig till att föra samtal och redovisningar framåt.
Ställer frågor och framför matematiska argument som till viss del för samtal och redovisningar framåt.
Ställer frågor och framför matematiska argument som för samtal och redovisningar framåt.
Ställer frågor och framför matematiska argument som för samtal och redovisningar framåt. Fördjupar också samtalen genom att t.ex. göra kopplingar till andra situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: