Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i matematik för år 6 - Decimaltal, procent och sannolikhet

Skapad 2018-08-22 10:24 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 6 Matematik
Arbetet bygger på det matematiska samtalet. Vår tanke är att resonemang kring olika moment och räknestrategier, både i stor grupp och mellan elever, ska utgöra en central del av undervisningen. Utbytet av tankar ger eleverna möjlighet att även lära av varandra. Olika metoder passar olika elever. Därför är det matematiska samtalet viktigt för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter. I det enskilda arbetet får eleverna träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder.

Innehåll

Under första delen av höstterminen -18 kommer vi att arbeta med Decimaltal samt Procent och sannolikhet i matematiken. 

Undervisning/arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar på nya moment och begrepp som tas upp i de olika kapiten
 • Vi löser olika uppgifter tillsammans på tavlan och för resonemang om vad det är vi gör i varje steg av uträkningarna.
 • Du kommer att få lösa uppgifter tillsammans med en eller flera kamrater och öva dig i att förklara hur du tänkt när du löser en uppgift.
 • Du kommer få arbeta med vissa uppgifter i matteboken individuellt men också i grupp.

 

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

Decimaltal

 • Förstå vad som menas med ett decimaltal
 • Storleksordna decimaltal
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • Räkna med överslagsräkning
 • Räkna med kort division

 

Procent och sannolikhet

 • Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • Räkna ut rabatten på en vara
 • Växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
 • Förklara vad som menas med sannolikhet
 • Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • Lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
 • Förstå, beskriva och använda dig av matematiska begrepp och hur begreppen hör ihop.
 • Välja och använda lämpliga metoder för att göra uträkningar.
 • Genom samtal/resonemang lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter
 • Muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matte år 6 - Decimaltal, procent och sannolikhet

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemet.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemet.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemet.

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av t.ex. konkret material, symboler, bilder på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av t.ex. konkret material, symboler, bilder på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av t.ex. konkret material, symboler, bilder på ett mycket bra sätt.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Metod
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändringar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändringar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändringar på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Kommunikation
Du kan beskriva uträkningar och lösningar skriftligt och muntligt på ett ganska bra sätt. Du använder t.ex. bilder, symboler, tabeller och grafer som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva uträkningar och lösningar skriftligt och muntligt på ett bra sätt. Du använder t.ex. bilder, symboler, tabeller och grafer som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva uträkningar och lösningar skriftligt och muntligt på ett mycket bra sätt. Du använder t.ex. bilder, symboler, tabeller och grafer som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: