👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2018-08-23 15:15 i Jonsereds skola F-5 Partille
Planering som beskriver arbetet i svenska år 3.
Grundskola 3 Svenska
I svenska arbetar vi med språket på många olika sätt. Vi tränar läsförståelse, skriver olika texter och tränar oss i muntlig framställning.Vi arbetar vidare med stavning av ljudstridiga ord, att förlänga meningar samt använda olika skiljetecken.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

 • Kunna skriva olika texter.
 • Kunna skriva egna texter med tydlig struktur.
 • Kunna läsa och förstå olika typer av texter.
 • Kunna söka fakta och presentera det du lärt dig.
 • Kunna samtala och lyssna.
 • Kunna göra ett retoriskt anförande.

Läsa och skriva

- Läsa olika slags texter och använda olika lässtrategier.
- Återberätta viktiga delar av det du läst så att andra förstår.
- Skriva olika typer av berättelser och texter, för hand och på Ipad.
- Skriva hela meningar med ett beskrivande innehåll och använda rätt skiljetecken.
- Stava ord rätt som du ofta använder.
- Skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning.
- Bearbeta dina texter och utifrån respons förbättra/ förtydliga.

Tala, lyssna och samtala

- Lyssna, samtala om och återberätta olika saker för varandra.
- Muntliga presentationer av egna arbeten och vardagsnära ämnen.

 

Berättande texter och sakprosatexter

- Samtala om hur berättande, poetiska och faktatexter är uppbyggda.

Språkbruk

- Använda stödord i tankekartor för att minnas.
- Lära nya ord och begrepp.

Informationssökning och källkritik

- Söka information  på webben och i faktatexter.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att träna dina förmågor genom att:

- läsa och skriva olika sorters texter enskilt och tillsammans med andra 

- öka läsförståelse genom att använda dig av olika lässtrategier
- lyssna till högläsning och samtala om det du och dina kamrater just hört
- återberätta och samtala om texter du läst och svara på frågor till texten
- arbeta med riktig skrivteknik och stavningsregler
- göra muntliga presentationer/ redovisningar
- skriva för hand och med digitala verktyg

 

 


Detta kommer bedömas 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3