Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 ht 2018

Skapad 2018-08-23 22:08 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Under årskurs 1 arbetar vi med matematik på flera olika sätt. Till vår hjälp tar vi bland annat arbetsuppgifter ur läromedlet Favorit Matematik 1A samt matematikboken Favorit Matematik 1B. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Konkretisering av målen:

*Du ska känna igen antal, räkneord och siffror i talområdet 0-20.
*Du ska kunna dela upp talen i talområdet 1-10.
*Du ska kunna 10-kompisarna.
*Du ska kunna ordningstalen till och med 12.
*Du ska kunna jämföra tal med orden fler, färre och lika många.
*Du ska kunna jämföra tal med hjälp av tecknen <,  =  och  >.
*Du ska kunna begreppen före och efter.
*Du ska kunna skriva och räkna addition och subtraktion i talområdet 0-20.
*Du ska förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
*Du ska kunna räkna ut vilken term som saknas i en uträkning i addition och subtraktion (öppen utsaga).
*Du ska kunna använda och se samband och förändringar med begreppen dubbelt och hälften.
*Du ska kunna arbeta med och göra ett enkelt diagram.
*Du ska kunna använda vanliga lägesord för att förklara var ett föremål befinner sig i rummet.
*Du ska kunna följa stegvisa muntliga instruktioner (programmering). 
*Du ska kunna begreppen hel och halv timme.
*Du ska kunna några vanliga geometriska former samt tillhörande begrepp, så som "fyrhörning" och "vinkel". 
*Du ska kunna använda begreppet symmetrilinje samt upptäcka symmetrilinjen i en bild.

 

Undervisning

Du kommer att få vara med på genomgångar i klassrummet.
Du kommer att få diskutera och resonera matematik.
Du kommer att få färdighetsträna på arbetsblad, t ex ur läromedlet Favorit Matematik 1A.
Du kommer att få färdighetsträna i läromedlet Favorit Matematik 1B
Du kommer att få arbeta i programmet Bingel. 
Du kommer att få spela spel och leka matematik.
Du kommer också att få titta på några avsnitt i UR:s serie "Livet i Mattelandet".

 

Bedömning

*Du känner igen och kan skriva alla siffror 0-20.
*Du kan dela upp tal inom talområdet 1-10.
*Du är säker på 10-kompisarna.
*Du känner till och använder ordningstalen 1-12.
*Du använder och känner till likhetstecknets betydelse.
*Du förstår och kan använda addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
*Du förstår och använder sambandet mellan addition och subtraktion.
*Du känner igen ett diagram och gör ett egen enkelt diagram.
*Du känner till och använder begreppen dubbelt och hälften, fler, färre och lika många.
*Du känner till och använder begrepp för att förklara var ett föremål befinner sig, t ex under, på, i, bakom, osv.
*Du följer stegvisa muntliga instruktioner.
*Du kan visa vad klockan är (hel- och halv-timme)
*Du kan räkna tiotalsövergångar med addition.
*Du kan räkna tiotalsövergångar med subtraktion.
*Du kan räkna med kronor och använder beteckningen kr i uppgifter.
*Du kan lösa enkla problem i för dig kända situationer genom att välja och använda någon strategi anpassad till problemet.
*Du kan använda mätverktyg, t ex linjal, och enheter med förståelse.
*Du kan känna igen fyrhörning, triangel och cirkel samt är bekant med begreppen "hörn", "sida" och "vinkel".
*Du kan känna igen och namnge en punkt, en linje och en sträcka.
*Du är bekant med begreppet symmetri och kan upptäcka symmetrilinjen i en bild.
*Du är bekant med hundratavlan och kan skriva talen som saknas i hundratavlan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: