Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack skrivrummet år 6

Skapad 2018-08-26 10:46 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
I läroplanen står det : Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Vårt arbete med Zick Zack, skrivrummet, ska hjälpa oss att utvecklas mot målet som uttrycks i läroplanen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig

 • förstå syftet med olika texttyper
 • hur de olika texttyperna är uppbyggda
 • känna igen språkliga drag som är typiska för de olika typerna
 • planera och skriva texter av varje texttyp
 • utveckla och variera ditt språk 

De här texttyperna kommer vi att arbeta med under läsåret:

 • återberättande texter med syfte att återge en serie händelser i tidsföljd
 • berättande texter vars syfte är att roa och förmedla kunskap
 • förklarande texter vars syfte är att förklara ett fenomen eller hur någor fungerar
 • instruerande texter vars syfte är att instruera hur man gör något
 • beskrivande texter där syftet är att beskriva något
 • argumenterande texter där syftet är att presentera argument och information från en eller flera ståndpunkter

Så här kommer vi att arbeta

 • vi  arbetar med en texttyp i taget
 • vi läser modelltexter tillsammans och tittar på struktur och layout
 • vi övar på  grammatik,språkliga drag, meningskonstruktion och ordval som är specifika för textypen
 • vi arbetar gemensamt med modelltexter 
 • vi diskuterar och delger varandra kunskaper för att utveckla ordförråd och språk
 • du skriver en egen text till den aktuella texttypen
 • du och jag diskuterar din text och hur du kan arbeta för att utveckla den

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • är aktiv och deltar i samtal och diskussioner
 • känner igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem
 • känner igen och använder de olika språkliga dragen för att utveckla och variera ditt språk
 • förstår texttypernas syften
 • använder dessa förmågor i ditt skrivande
 • kan förbättra i dina texter efter respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: