👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik och argumentation

Skapad 2018-08-27 13:49 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med olika aspekter på retorik och argumentation. I samband med det kommer vi också att uppmärksamma valet 2018.

Innehåll

Tid: v. 36-43

 

Under arbetets gång kommer du bland annat att få

 • lära dig om retorikens och argumentationens grunder
 • göra olika muntliga övningar
 • analysera hur politikerna kommunicerar sina åsikter inför valet i t ex. tal, debatter, sociala medier och valaffischer
 • läsa och analysera argumenterande texter
 • lära dig hur man källhänvisar i en text
 • hålla ett eget argumenterande tal inför klassen
 • skriva en egen debattartikel.

 

 

Examination: Argumenterande tal, debattartikel

 

Ungefärlig planering:

Vecka

Innehåll

36

Introduktion, media, källkritik
Retorik/argumentation, övningar och analys

37

Retorik/argumentation, övningar och analys
Den här veckan bör alla ha funderat ut ett ämne till talet och debattartikeln.

 

38

Förbereda tal

 

39

Förbereda tal

 

40-41

Förbereda och hålla tal

 

41-43

Förberedelse för att skriva debattartikel, övningar, källhänvisning m.m.

 

Skriva debattartikel

 

Inlämning av debattartikel första lektionen efter lovet.

Uppgifter

 • Argumenterande tal

 • Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Debattartikel

Debattartikel

 • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9   Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9   Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och källhantering
Innehållet passar i huvudsak syfte, mottagare och kommunikationssituation Elevens tes framgår i huvudsak och eleven argumenterar för den på ett enkelt sätt. Eleven använder sig av någon källa och gör ett försök till källhänvisning. Det som hämtas från källan/källorna samt källhänvisningen är infogade på ett i huvudsak fungerande sätt.
Innehållet passar relativt väl syfte, mottagare och kommunikationssituation Elevens tes framgår relativt väl och eleven argumenterar för den på ett utvecklat sätt. Eleven använder sig av något relativt relevant från en eller flera källor och anger källan på ett relativt fungerande sätt. Källan/källorna och det som hämtas därifrån är relativt väl infogade i texten.
Innehållet passar väl syfte, mottagare och kommunikationssituation Elevens tes framgår tydligt och eleven argumenterar för den på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Eleven använder sig av något relevant från en eller flera källor och anger källan på ett väl fungerande sätt. Källan/källorna och det som hämtas därifrån är väl infogade i texten.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Språket passar i huvudsak i en debattartikel. Ordvalet uppvisar viss variation Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Språket passar relativt väl i en debattartikel. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Språket passar väl i en debattartikel. Ordvalet är träffande, varierat och passar väl in t.ex. genom en konsekvent genomförd stil. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv
Argumenterande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budskap och syfte
Talets budskap och syfte förmedlas
Talets budskap och syfte förmedlas tydligt
Argumentationsteknik
Eleven presenterar en tes /åsikt och framför argument för den
Eleven presenterar tydligt sin tes/åsikt och framför flera godtagbara argument för den.
Eleven presenterar sin tes/åsikt på ett tydligt och effektivt sätt och framför flera goda argument för den.
Retoriska figurer
Använder retoriska figurer på korrekt sätt till viss del
Använder retoriska figurer på korrekt sätt som varierar talet
Använder retoriska figurer på ett sätt som förhöjer talet och varierar det
Struktur
Talet har en röd tråd och är i huvudsak sammanhängande och begripligt
Talet har en tydlig röd tråd och är relativt sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom en tydlig början och avslutning
Talet har en tydlig röd tråd och är sammanhängande och välstrukturerat, t.ex. genom en effektiv inledning och avslutning
Engagemang
Eleven talar utifrån manus, försöker att ha kontakt med åhörarna och försöker föra fram sitt ämne/tes på ett intresseväckande sätt.
Eleven tar hjälp av manus, har relativt god kontakt med åhörarna och för fram sitt ämne/tes på ett intresseväckande sätt. Talaren inger förtroende.
Tar hjälp av manus, har god kontakt med åhörarna och för fram sitt ämne/tes på ett intresseväckande och engagerat sätt. Talaren inger gott förtroende.
Tydlighet
Eleven uttrycker sig så att innehållet framgår och är begripligt. Eleven pratar tydligt och hörbart.
Eleven uttrycker sig så att innehållet framgår tydligt och är begripligt. Eleven pratar tydligt och hörbart, och varierar sin röst.
Eleven uttrycker sig säkert, tydligt och välformulerat. Eleven pratar tydligt och hörbart, och varierar sin röst på ett effektivt sätt.
Kommunikation helhet
Talet är relativt väl anpassat till lyssnarna – målgruppen
Talet är anpassat till lyssnarna – målgruppen
Talet är väl anpassat till lyssnarna - målgruppen
Språk
ordval, formuleringar och stil
Eleven använder i huvudsak fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringar fungerar i huvudsak
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringarna är varierande och relativt väl fungerande
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringarna är varierade, träffsäkra och väl fungerande