Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning via Babblarna

Skapad 2018-08-28 09:48 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Vårt gemensamma tema i förskoleområdet är BARNS SPRÅKANDE. Varje avdelning bryter ner temat till projekt utifrån barngruppens intressen och erfarenheter. Använd stödfrågorna som hjälp när ni gör er planering.

Innehåll

Projekt

 

vi haft inskolning och de äldre barnen samspelat, har vi observerat att båda parter varit intresserade av Babblarna. Genom det gemensamma intresset har det bildats konversationer och frågeställningar som gjort att vi pedagoger vill gräva djupare i ämnet. Läslyftet är en ingångsport till vårt projekt och vi kommer att fokusera på två babblare: Babba (språk) och Dadda (natur).

Genom observation av samtliga barn har vi kunnat se en röd tråd mellan deras intresse för Babblarna, exempelvis deras namn, olikheter, likheter och var de hör hemma. I början av denna termin har vi blivit inbjudna i deras synsätt, vilket vi kommer att gräva djupare i genom att ställa frågor och ta till vara på samtalet där emellan. Vi ska vara lyhörda för varje barns tankar och åsikter.

Det kommer finnas en röd tråd i vårt projekt, där vi kommer att ta del av varje barns intresse. Genom dokumentation på förarbete och pågående projekt kommer till exempel bilder att ta plats på avdelningen. I planeringen utav projektet har vi en fundering på ett Babblarna-hus som vi med hjälp av barnen kommer att verkställa och utifrån detta fortsätta skapandet av lärmiljön.

Vi kommer att använda oss av till exempel böcker, sånger och filmklipp där barnen får vara med och uttrycka sina åsikter och känslor. Genom att dela upp oss i mindre grupper kommer vi få mer tid med varje enskilt barn. Barnen kommer att få möjlighet att sätta sin prägel på projektet och spontana aktiviteter, som kommer att delas över gruppen. Didaktiska frågor och observationer kommer att möjliggöra åt vilket håll projektet kommer att leda. Via Babblarna erbjuds det teckenspråk som stöd, vilket vi kommer att använda oss av för att se vidare intresse av det.

Vi kommer att utgå från Babblarnas betydelse och fokusera på dess innehåll, vilket är språk och natur. Genom dessa uttrycksformer kommer vi behandla övergripande saker. Det kommer att ställas didaktiska frågor via Babbas och Daddas egenskaper. Det kommer att presenteras olika kommunikativa vägar för barnen för att på ett enkelt vis skapa anknytning och god kommunikationsförmåga vilket bland annat är genom uttal, sång skrift och symboler. TAKK kommer att synliggöras i samtliga aktiviteter såsom vid vardagssituationer.

Genom att vara goda förebilder utgår det kommunikativa språket från oss och utav det utmana barnen i olika frågeställningar och att vara språkligt accepterande i samtliga situationer. 

Varje babblare står för något, däribland Babba står för språk och Dadda för natur. Arbete tillsammans med skriftspråk kommer vi ta bland annat bokstäver ur olika synvinklar, där bokstäver kan kopplas till varandra. Är de olika? Är de lika? Varför? 

Vi kommer att ta till vara på utforskandet av naturen via promenader. Vad hitta vi här? Vad kan vi göra med detta materialet?

Vi vuxna är nyfikna på vad barnen har att säga. Ett barn kan visa sin åsikt genom ansiktsuttryck, kroppsspråk och blickar. För att barnen ska känna sig delaktiga och uppleva att de har inflytande över sin vardag i förskolan är det viktigt att vi pedagoger är närvarande, lyhörda och tar tillvara på det barnen förmedlar.  Vi tittar på bilder och videoklipp från olika delar av dagen. Tillsammans samtalar vi utifrån olika frågeställningar, reflekterar och gör det naturligt för barnen att vara med och påverka.

Vårt förhållningssätt mot varandra (barn och vuxna) och mot barnets lärande genomsyras av vad som står beskrivet i vår likabehandlingsplan.

Unikum kommer föräldrarna att hänvisas till där de kan följa barnens vardag. Även i mötet vid lämning och hämtning kommer vi och barnen samtala om vad vi ska göra under dagen samt återberätta vad vi har gjort.

Vi kommer att processa aktiviteter som barnen visat nyfikenhet för och repetera. Dokumentation med hjälp av barnen och gemensamma reflektioner arbetslaget emellan.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: