Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2018-08-28 15:48 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska du få lära dig att läsa olika texter. Du ska få möjlighet att förbättra ditt ordförråd så att du lättare kan förstå det du läser.

Innehåll

 

Lässtrategier och Läsförståelse

 
Du kommer att arbeta med lässtrategier och få reflektera över ditt eget läsande
 
 • Vi jobbar gemensamt och enskilt med uppgifterna.
 • Du kommer även att få arbeta med ett arbetsområde i bedömningsmaterialet med temat kärlek  där du även kommer att arbeta med läshastighet och en del studieteknik.
 • Alla dessa områdens syfte är till att hjälpa dig att träna upp dig till en bättre läsare. 
 • Du ska också få lära dig att läsa olika texter,  få möjlighet att förbättra ditt ordförråd så att du lättare kan förstå det du läser och tips om hur man lär sig nya ord.
 
Under de senaste veckorna har vi haft genomgångar, läst och diskuterat de olika lässtrategier som man ska kunna för att underlätta läsningen.

 Du kommer läsa olika utvalda texter för att utveckla och stärka de förmågorna.

Novell är en av de texter vi har läst och diskuterat(flera läsförståelsetexter kommer senare)

 

 

Syfte

 

Kopplingar till läroplan

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Centralt innehåll

Läsa och skriva 

Lässtrategier

 • för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.


Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.


Beskrivande förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter,arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Undervisning

Diskussioner i grupperna.

 • Kännetecken för olika genrer, t.ex. berättelse, faktatext och krönika mm.
 • Hur man läser och förstår rubriker.
 • Hur man slår upp ord man inte förstår.
 • Hur man kan tolka en text bokstavligt och bildligt, och skapa mentala bilder, som hjälp vid läsning och förståelse.
 • Skillnaden mellan beskrivande ord, liknelser och metaforer i texten.
 • Hur man kopplar det lästa till egna erfarenheter, eller andras i verkligheten.
 • Hur man återberättar.
 • Förståelse för helheten och delarna.
 • Meningen/syftet med texten, och vad budskapet är.
 • Inferenser - läsa mellan raderna, vilket innebär att man kopplar ihop information från olika ställen i texten med sin egen erfarenhet eller kunskap.

Bedömning

Hur du klarar av att;

 • Hitta efterfrågad information.
 • Dra enkla slutsatser.
 • Sammanföra och tolka information och idéer, samt reflektera.
 • Granska och värdera innehåll och språk.

     Använda dig av Lässtrategier (verktyg för att nå läsförståelse)

 • Förutspå.
 • Ställa frågor.
 • Reda ut oklarheter.
 • Sammanfatta.

 

 • Du kan få en känsla av vilken typ av text som ska läsas. Med hjälp av t.ex. rubriker, styckeindelningar, bilder och språk kan du skaffa dig förförståelse. Du använder kunskap om olika genrers särdrag i läsningen.
 • Genom att återberätta en text, visar du läsför­ståelse. Exempelvis kan du återberätta en text, där handlingen, karaktärerna, miljön och tiden beskrivs, och göra jämförelser med andra texter.
 • Du kan med hjälp av exempel från egna erfarenheter, och andras, fundera och diskutera kring texters budskap.
 • Du kan se både detaljer - helheter, personligt - allmänt, egna tankegångar, och visar ett kritiskt resonemang (att se från olika perspektiv, ev. följder, rätt eller fel). När du gör det har du stöd i fakta och textens handling.
 • Du funderar över vad som är relevant och att det är viktigt och stämmer. Du kan också förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter samt dra slutsatser som går att föra över till andra situationer.  

Matriser

SvA
Läsförståelse

Lässtrategier

E
C
A
Ny nivå
Sökläsning
Du använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt, dvs du hittar till övervägande del korrekt information.
Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt, dvs du hittar för det mesta korrekt information.
Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt, dvs du hittar lätt korrekt information.
Översiktsläsning
Du använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt, dvs du hittar till övervägande del korrekt information.
Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt, dvs du hittar för det mesta korrekt information.
Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt, dvs du hittar lätt korrekt information.
Djupläsning
Du använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt, dvs du hittar till övervägande del korrekt information.
Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt, dvs du hittar för det mesta korrekt information.
Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt, dvs du hittar lätt korrekt information.

Läsförståelse och Läsförmåga

E
C
A
Ny nivå
Läsförståelse
Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid och orsaker i texterna. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsförmåga
Läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna.
Läser skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna.
Läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid och orsaker i texterna.
Läsa
Eleven kan sammanfatta textinnehåll.
Eleven läser ”på, mellan och utifrån raderna” vid egen läsning av elevnära texter.
Eleven använder olika lässtrategier som stöd i läsningen och läser enklare text med flyt.

Läsa och diskutera

E
C
A
Ny nivå
Läsa och diskutera
Du deltar i samtal kring den texten du läser. Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Sammanföra och tolka information och ideer samt reflektera
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Resonera kring textens sammanhang
Föra enkla resonemang om texter med kopplingar till dess upphovsman och drar till viss del underbyggda slutsatser om hur texterna påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget som det kommit till i.
För utvecklade resonemang om texter med kopplingar till dess upphovsman och drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur texterna påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget som det kommit till i.
För välutvecklade och nyanserade resonemang om texter med kopplingar till dess upphovsman och drar väl underbyggda slutsatser om hur texterna påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget som det kommit till i.
Verkets historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Verkets historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: