👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A Kapitel 1 Fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Skapad 2018-08-28 16:18 i Almekärrsskolan Lerum
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik
I det här kapitlet repeterar vi de fyra räknesätten, matematiska begrepp och arbeta med prioriteringsregeln.

Innehåll

Tidsperiod

Från vecka 35 till 41

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Efter detta kapitel ska jag kunna..:

 • Sätta ut tal mellan 0-10 000 på en tallinje.
 • Skriva uttryck från en bild
 • Använda begreppen addition, subtraktion, summa och differens på rätt sätt
 • Beräkna tal i addition genom att göra uppställningar
 • Beräkna tal i subtraktion genom att göra uppställningar och växla
 • Beräkna multiplikation och division med hjälp av multiplikation- och divisionstabellen.
 • Använda begreppen multiplikation, division, produkt och kvot på rätt sätt
 • Skriva division på två olika sätt
 • Beräkna uttryck genom att använda prioriteringsregeln
 • Beräkna uttryck med parenteser

Hur ska jag visa det?

1. Formativt:
Du visar detta genom
- att delta i samtal där du resonerar, för och följer matematiska resonemang.
- utvärdera ditt lärande mot lärandemålen.

 

2. Summativt
Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov som till viss del bedöms utifrån matrisen längs ner som är baserad på LGR 11.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 A Mera Favorit Matematik
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • Matematikövningar på Chromebook
 • Gemensamma genomgångar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Prov kapitel 1 - Favorit matematik 4 A

De fyra räknesätten och pioriteringsregeln

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbar nivå
Metod
Hur väl du kan jämföra och storleksordna tal
Du behöver träna mer på att storleksordna tal
Du kan storleksordna tal
Metod
Hur väl du kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion skriftligt
Du är osäker på skriftliga räknemetoder, antingen i addition eller subtraktion eller både och.
Du använder minst en skriftlig räknemetod och genomför på godtagbart sätt beräkningar med: - stora tal t.ex. 5386+3986 i addition - stora tal t.ex. 4025-813 i subtraktion
Metod
Hur väl du kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln
Du är osäker på hur du ska lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och /eller du är osäker på prioriteringsregeln
Du kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt på ett säkert sätt och du kan prioriteringsregeln.
Begrepp
Hur väl du använder olika begrepp; subtrahera,addera, multiplicera, dividera, differens, summa, produkt, kvot, term
Du är osäker på ett eller flera matematiska begrepp
Du använder matematiska begrepp i välkända sammanhang t.ex. term+term=summa, term-term=differens, faktor x faktor=produkt och täljare/nämnare=kvot
Resonemang
I vilken grad du ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad du följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Du ställer inga frågor. Du har svårt att följa och/eller föra matematiska resonemang. Du har svårt att motivera dina matematiska resonemang i ett eller flera räknesätt.
Du ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik. Du följer och för matematiska resonemang. Du motiverar med godtagbara matematiska resonemang dina lösningar i - addition och subtraktion - multiplikation och division
Metod
Hur väl du genomför metoder för beräkningar i de fyra räknesätten.
Du är osäker på ett eller flera räknesätt
Kan göra beräkningar i alla fyra räknesätten
Problemlösning
Hur väl du kan lösa problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet.
Du har svårt att tolka och lösa problem stora tal i ett, flera eller i blandade räknesätt.
Tolkar och löser problem med stora tal på ett godtagbart sätt i: - addition - subtraktion - multiplikation - division - blandade räknesätt Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.