👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärets förskola - Skogsmusen -18/19 Färg & form

Skapad 2018-08-28 21:23 i Körsbärets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Körsbäret betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

Färg & form

1. Var är vi? (nuläge) Vart ska vi?

 

Vi har alla varit ifrån varandra under sommaren, några barn har flyttat upp till större barnavdelningar och några nya tillkommer. Vi ska dessutom starta upp gruppen i nya lokaler med nya rutiner.

Efter en kort tids observationer av delar av gruppen kan vi se att barnen behöver öka sitt sociala samspel och sin trygghet i gruppen. Vi kan oxå se de behöver öka sin språkligaförmåga samt att lyssna på andra. 

Där vi står nu i början av terminen känns det viktigt att vi jobbar för att svetsa samman gruppen och arbeta  in alla nya rutiner i förskolans olika lokaler, som att använda ateljén kontinuerligt med allt dess material men även nyttja den nya utemiljön i lärandet och skapandet.

Vi tänker att med temat Färg och form (vi har dock bytt ut former mot bokstäver då intresset för det var så mycket större)ska vi kunna utnyttja både inne och utemiljön på ett bra sett redan från början och på ett lustfyllt sätt svetsa sammman barngruppen och öka deras trygghetskänsla. Med lek och upptäckar glädje vill vi oxå öka barnens ordförråd. 

 

2. Målkriterier, när vi ser detta är vi påväg mot målet

 • vi vill att barnen ska kunna benämna tre färger och (former) sin bokstav
 • urskilja olika färger och olika (former) bokstäver

 • uppmärksamma olika färger och (former) bokstäver

 • leka bredvid varandra utan att det uppstår konflikter
 • att barnet/barnen själva tar initiativ att leka och sysselsätta sig

Genom att vi ser barnen använda sig av och benämna de olika färgerna och (formerna) bokstäver så är vi påväg mot målet.

Vi ville oxå att barnen skall känna sig hemma och öka deras trygghet i form av självständighet att vilja och våga göra saker själva. Detta tänker vi att vi ser när barnen rör sig i förskolans olika utrymmen utan att vara ängsliga och ledsna. Samt när de själva går och tar fram leksaker utan att vi hela tiden tar fram och erbjuder dem eller att de måste sitta eller stå hos oss. 

 

3. Hur gör vi?

Aktiviteter: Vi planerar att börja med färgen grön, gul, röd, blå därefter jobbar vi med formerna en i taget så som cirkel, kvadrat, triangel och stjärna...

Vi inspirerar barnen genom att sätta upp färger och former på avdelningen. Vi tar fram lek material i de enskilda färgerna, jobbar ateljén med färg och form. Vi tänker oss att vi utnyttjar närområdet och går på promenader och leta de olika färgerna och formerna till det tar vi hjälp av iPaden och en app för att leta former. Fotografera färger och former vi hittar i närmiljön.

Vi har gjort en ändring i planeringen, då vi såg att barnens intresse var mycket riktat åt bokstäver och inte alls åt former så ändrade vi riktning i arbetet och har jobbat med barnens begynnelse bokstav. Vi kommer leta bokstäver i närmiljön, på hus, på böcker/biblioteket, skyltar... 

Sjunga sånger om färgerna.

Spel om färgerna.

Ta med någon sak hemifrån som är i färgen vi jobbar med.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016