👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 4-5:an läsår 18/19

Skapad 2018-08-28 22:14 i Fageredsskolan Falkenberg
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att röra dig på olika sätt i olika fysiska aktiviteter, både inne och ute. Du ska förstå kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer och förklara hur du ska äta, sova och röra på dig för att få en hälsosam livsstil. Du ska öva dig i att ta instruktioner och följa regler och utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att röra dig på olika sätt i olika fysiska aktiviteter, både inne och ute. Du ska förstå kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer och förklara hur du ska äta, sova och röra på dig för att få en hälsosam livsstil. Du ska öva dig i att ta instruktioner och följa regler och utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du kan se i matrisen ( se nedan) vilka kunskapskraven är.

Bedömningen sker genom observationer och samtal.

Undervisning och arbetsformer

 • Idrottsundervisning både inomhus och utomhus.
 • Olika bollsporter, lekar, friidrott, redskapsgymnastik, kondition och styrka.
 • Orientering och rörelse till musik.
 • Planering av en uppvärmning samt del av lektion.
 • Lektioner om allemansrätt, hur man hjälper någon i nödsituation på land och i vatten och om kost, sömn och hälsa.
 • Simundervisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Matris "Idrott 4-5:an läsår 18/19"

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6   Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Boll- och nätspel
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika spelen.
Har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Redskapsgymnastik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer.
Visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Genomför olika moment med säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Friidrott
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer.
Visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Genomför olika moment med säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Uthållighet
Orkar inte delta i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Styrka
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga i styrkemoment.
Deltar aktivt i styrkemoment.
Deltar aktivt med en hög belastning i styrkemoment.

Rörelseförmåga i danser och rörelser till musik

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Danser och rörelser till musik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar aktivt i danser och rörelser till musik.
Visar god känsla för takt och rytm i flera danser och rörelser till musik.
Visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i flera danser och rörelser till musik.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6   Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6   Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Upplevelser av fysiska aktiviteter
Har fört samtal om sina upplevelser i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsaktiviteter

 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  4-6   Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6   Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6   Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomföra friluftsaktiviteter
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa kunskaper om t ex allemansrätten.
Deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har goda kunskaper om t ex allemansrätten.
Deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har mycket goda kunskaper om t ex allemansrätten.
Orientering
Har deltagit i för liten omfattning eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av karta.
Kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta.

Säkerhet

 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6   Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6   Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6   Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga skador
Har beskrivit hur man förebygger skador i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Hantera nödsituationer
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.