Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nutid och framtid

Skapad 2018-08-29 14:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 9 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi bekantar oss med och läser exempel på texter ur den dystopiska genren inom litteratur och film. En bild av en mörk framtid kräver en ljus motbild och det är där ni kommer in - ungdomar med tankar om hur världen blir en bra plats. Inför valet 2018 skriver vi om era hjärtefrågor, ni får ta ställning och lära er att vässa era argument och att övertyga i ett debattinlägg med referenser till olika källor! Glöm inte att vara källkritiska!

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan läsa och förstå skönlitteratur och sakprosa genom att läsa romanen Den utvalde, texter från nätet samt faktatexter och tidningstexter. Du visar din förmåga att resonera i en läslogg samt i diskussioner.
 • Du visar att du kan läsa och analysera de olika texterna genom att jämföra texter med varandra, resonera kring och tolka innehållet. Du resonerar med koppling till egna erfarenheter och till din kunskap om omvärlden.
 • Du visar att du kan skriva olika typer av texter med anpassning till syfte och mottagare samt med anpassning till språkliga normer genom att skriva en argumenterande text med källhänvisningar, ett s.k. debattinlägg.
 • Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information i en uppgift om hjärtefrågor inför valet. 
 • Du visar din förmåga att resonera om källors relevans och tillförlitlighet i samband med arbetet med ditt debattinlägg.

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Vi läser och arbetar med romanen Den utvalde, ser serien The Rain och läser andra utdrag ur dystopier.

Vi läser sakprosa i form av tidningsartiklar om framtiden, faktatexter och texter om olika politiska partiers åsikter på nätet.

Vi jämför olika texter med varandra utifrån innehållet.

Vi tränar inför de muntliga nationella proven utifrån serien The Rain.

Vi går igenom vad en argumenterande text ska innehålla.

Vi tränar på hur man källhänvisar i en text.

Vi tränar på att söka information.

Vi arbetar med olika aspekter som man använder för att granska en källa.

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

-Förmågan att läsa, förstå och analysera texter av olika slag.(matris)

-Förmågan att skriva en argumenterande text (debattinlägg - matris)

-Förmågan att söka, välja ut och sammanställa information. (matris)

-Förmågan att resonera om en källas trovärdighet och relevans.(matris)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv SO SvA
Argumenterande text - debattinlägg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett debattinlägg om skönhetsoperationer.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett debattinlägg om skönhetsoperationer.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett debattinlägg om skönhetsoperationer.
Innehåll
Du visar i ditt inlägg att du har läst bloggtexten.
Du visar i ditt inlägg att du har har läst bloggtexten och sätter in läsaren i sammanhanget.
Du har uppfattat bloggtexten väl och sätter in läsaren i sammanhanget.
Diskussionen är enkel och din åsikt/tes och dina tankegångar framgår.
Diskussionen är utvecklad och din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Ditt debattinlägg innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Ditt debattinlägg innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Ditt debattinlägg innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du behandlar ämnet för ditt debattinlägg på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för ditt debattinlägg på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ämnet och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för ditt debattinlägg på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande med enkel textbindning och begriplig.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat. Tydlig styckeindelning, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning t.ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat. Konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, argumenterande del och avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar debattinlägget t.ex genom retoriska frågor och ett formellt språk.
Ordvalet är träffande, varierat , lyfter texten och passar debattinlägget t.ex genom retoriska frågor och ett formellt språk.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är träffsäker, väl fungerande och varierad t.ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Källhänvisning
Du gör ett försök att hänvisa i löpande text till en källa. Det är inte smidigt infogat i texten.
Du hänvisar till en källa och som läsare förstår man varifrån informationen kommer. Det är relativt smidigt infogat i texten.
Du hänvisar till flera källor och som läsare förstår man tydligt varifrån det är hämtat. Det är smidigt infogat i texten så att man som läsare ej stannar upp.

Sv SO SvA
Söka, välja ut och sammanställa information

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du behöver utveckla din förmåga att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Förmågan att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du behöver utveckla din förmåga att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningen är rörig.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med enkla beskrivningar och förklaringar. Sammanställningen har en enkel struktur.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med utvecklade beskrivningar och förklaringar. Sammanställningen har en god struktur med hjälp av t ex styckeindelning och bindeord.
Du kan sammanställa information från ett varierat urval av källor med välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar. Sammanställningen har en mycket god struktur med genomtänkt styckeindelning och väl valda bindeord.

Sv SO SvA
Källkritik

Resonera om källans relevans (användbarhet) och trovärdighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Är källan relevant utifrån din frågeställning (vad du vill ha ut av källan)?
Dina åsikter kring källans användbarhet (utifrån frågeställning och behov) innehåller ett eller två perspektiv. Du beskriver t ex fördelar och /eller nackdelar med källan. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom språk och texttyp. Du konkretiserar till viss del dina påståenden med exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Värderingarna kan handla om både fördelar och nackdelar. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom t ex språk och texttyp. Du konkretiserar dina påståenden med förtydligande exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Din värdering innehåller även en jämförelse mellan olika källornas relevans. Värderingarna handlar om både fördelar och nackdelar, källans läsbarhet genom språk och texttyp. Dina exempel är väl förankrade i källan.
Vilka är de starka respektive svaga sidorna med källans trovärdighet?
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet utifrån ett eller två perspektiv. Du ger ett enkelt exempel utifrån källan för att förtydliga dina påståenden. Du gör eventuellt en enkel jämförelse med en annan källa.
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet och du ser olika perspektiv. Du jämför med andra källor. Du konkretiserar några av dina påståenden med förydligande exempel från källan (t ex citat).
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna som passar till typen av källa. I ditt resonemang kommer du med flera påståenden om källans trovärdighet och du gör även jämförelser med andra typer av källor. Du konkretiserar dina påståenden med väl utvalda exempel (t ex citat).

Sv SO SvA
Läsa och analysera

Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera om budkskap utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden
Jämföra texter
Du jämför texter med varandra genom att ge en konkret skillnad och en konkret likhet.
Du jämför texter med varandra genom att tala om enstaka skillnader och likheter. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du läser i texten.
Du jämför texter med varandra genom att tala om några skillnader och likheter. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel även utifrån det som du tolkar i texten.
Du jämför texter med varandra genom att tala om flera skillnader och likheter. Du motiverar och underbygger genom att ge träffande exempel utifrån din tolkning av texten och dess tomrum.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: