Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbärets matematik 18/19

Skapad 2018-08-29 15:38 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 

1.Prioriterade läroplansmål :

Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Vi har valt att arbeta med just detta därför att: 

Vi vill ge barnen en stabil grund samt väcka deras intresse för matematik. Denna termin ska vi fokusera på mätning.

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

  Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

 Vi ser och hör att barnen undersöker sin omvärld och är nyfikna på de matematiska sambanden som finns runt omkring oss. 

 Att barnen får ett mer nyanserat och rikt språk samt använder korrekta matematiska begrepp i vardagen.

Vi hör och ser att barnen jämför olika objekts egenskaper i sin vardag.

 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?) 

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Börja med att kartlägga vart barnen befinner sig.

Genom att utnyttja naturens tillgångar vill vi skapa möjligheter för barnen att träna olika matematiska begrepp. tex störst , minst, kortast, längst. m.m  Vi kommer att prata om hur egenskaper hos ting kan ändras i förhållanden till andra. tex en lång pinne blir plötsligt kort i förhållandet till en ännu längre.

Att vi använder oss av korrekta termer och matematiska begrepp. Att vi uppmärksammar barnen på samband, skillnader och likheter i vardagen. Leker gemensamma lekar som tränar olika begrepp och rumsuppfattning. 

Barnen ska få göra egna dokumentationer i sin bok.

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

Vi gör nya kartläggningar, observationer och filmar barnens lek.

 

 

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: