Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättsordning

Skapad 2018-08-29 18:31 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Juridik
Inom området RÄTTSORDNING eller KONSTITUTIONELL RÄTT arbetar vi med Sveriges grundlagar och hur lagstiftningen i Sverige sker. Vi lär oss också om vad offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter innebär. Vi arbetar med juridiska begrepp och använder uppgifter med problemlösning inom området för att fördjupa kunskaperna.

Innehåll

Juridik

Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationella rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logiska skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket I undervisningen  ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor. 

Undervisningen i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om centrala rättsområden.

2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Kursen Rätten och Samhället omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.
 • Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
 • Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
 • Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
 • Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

Så här kommer vi att arbeta med området RÄTTSORDNING:

- Föreläsningar av lärare samt från UR (se bif. länkar) https://urskola.se/Produkter/181892-UR-Samtiden-Barn-som-brottsoffer-Valdet-genom-barnens-ogon 

https://urskola.se/Produkter/189624-UR-Samtiden-Ar-sociala-risker-ett-hot-mot-samhallet-Hatbrott-som-en-social-risk

- Diskussioner i klassrum och grupp

- Skriftliga uppgifter och övningar

- Lära oss slå i lagboken samt läsa lagar och texter inom området

- Genomföra examinerande redovisningar

Så här kommer vi att redovisa området RÄTTSORDNING:

Muntliga diskussioner/debatter i seminarieform

Skriftlig examination i Digiexam

För att uppnå godkända kunskapskrav i kursen behöver du kunna följande:

Se bifogade Worddokument under Uppgifter!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om centrala rättsområden.
  Jur
 • Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
  Jur
 • Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.
  Jur
 • Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur
 • Centralt innehåll
 • Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.
  Jur  -
 • Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -
 • Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.
  Jur  -

Matriser

Jur
Rättsordning/Konstitutionell rätt

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Juridiska begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Juridisk problemlösning
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Eleven motiverar sitt lösningsförslag med välgrundade argument.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Eleven motiverar sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument.
Resonemang
Eleven kan också föra enkla resonemang samt dra enkla slutsatser om lagstiftningens effekter.
Eleven kan också föra resonemang samt dra slutsatser om lagstiftningens effekter som är välgrundade.
Eleven kan också föra resonemang samt dra slutsatser om lagstiftningens effekter som är välgrundade och nyanserade.
Etik och rättsfilosofi
Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell och internationell rätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell och internationell rätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell och internationell rätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: