Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik, fysik och matematik med Ingrid och Ivar HT 2018

Skapad 2018-08-29 18:39 i Skogsgläntans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Motorik, fysik och matematik med Ingrid och Ivar utifrån vad barnen visar intresse för i boken om Ingrid och Ivar, och i vardagen på förskolan. Detta fördjupar vi oss i, utforskar tillsammans med barnen och undervisar om/ i på olika sätt. Vår värdegrund från Läroplan för förskolan har vi med oss i allt vi gör på förskolan. I vardagen, leken och andra aktiviteter. Hur vi bemöter varandra, samspelar , lyssnar på varandra är mot varandra. Detta tränar vi genom att vara aktiva närvarande pedagoger som lyfter och synliggör det positiva när vi är tillsammans på förskolan.

Innehåll

Värdegrund

Värdegrundsarbetet ligger precis som ordet antyder, till grund för allt vi gör. Eller snarare både över, runt om  och mittemellan. Det behövs inget specifikt projekt för att ”lära” barnen värdegrundsfrågor, utan det vävs in i hela verksamheten utifrån en medvetenhet om hur vi pratar med barnen och med varandra, hur vi lyssnar och låter barnen bli synliga, hur vi låter deras röster bli hörda och hur de på olika sätt kan få reelt inflytande över de sammanhang de befinner sej i.

Det handlar också om hur vi utformar en pedagogisk miljö i samspel med barnen där dom får en chans att bli omsorgsfulla och ta hand om varandra och miljön. Vi kan inte lära barnen en förmåga som empati genom att överföra vår kunskap till dem, utan de behöver få uppleva empati i ett sammanhang. Det behöver vara ständiga samtal kring hur vi kan bedriva vår verksamhet i demokratiska former där solidaritet och tolerans grundläggs. Även om Värdegrundsarbetet ständigt pågår och finns med i varje del v verksamheten finns det också tillfällen då vi ser behov av att gå på djupet inom vissa delar.

Då är det en hjälp att konkretisera dem med hjälp av sagan. Barn tillägnar sej etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse  där de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder. Konflikter är ständigt närvarande både i förskolans vardag och i hela samhället. En viktig del i pedagogrollen handlar om att finnas nära barnen för attkunna stötta dom i olika former av konfliktsituationer. Hos oss är konfliktlösning och att prata om konflikter med hjälp av sagofigurer ett komplement till kommunikationen. Att få träffa sagofigurer och bistå dem i en konfliktsituation hjälpar barnen att sätta ord på det svåra. När barnen inte är mitt i det hela, utan kan se det lite utifrån, kan de träna på att att lösa konflikter med hjälp av kommunikation.

(Källa: Barnbokens Magi, Lärande i Sagans värld. Av Marie Eriksson)

I vårt uppdrag ingår att dagligen arbeta mot diskriminering och kränkande behandling, därför är det något som alltid finns med i det dagliga arbetet.

 

Några av läroplansmålen som är riktade mot detta är:

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

-förmåga att ta hänsyn till, och leva sej in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.

-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etisk dilemman och livsfrågor i vardagen.      

-förståelse för att alla människor har ett lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionsnedsättning.

Detta vill vi utveckla

Läroplansmålen...…..

- att varje barn.....

...utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

...utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

...utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

...utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för  mätning, tid och förändring.

...utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Dessa mål fokuserar vi på att dokumentera i detta kvalitets "hjul".  

 

Så här ska det gå till

Vi erbjuder barnen boken Ingrid och Ivar hittar spöken (  Ingrid och Ivar på Skattjakt har vi arbetat med under 2017. VT 2018 arbetade vi med boken om Ingrid och Ivar.)  och utifrån vad barnen fastnar för och visar intresse för i boken arbetar vi vidare och fördjupar oss i det under  

HT 2018 och ev. även VT 2019.

Vi försöker kontinuerligt lyssna in och prata med barnen om hur de vill fortsätta vårt arbete kring boken om I och I. Det kan även vara vi pedagoger som presenterar en idé till barnen utifrån något vi vill utmana och undervisa barnen i. Eller ett område/ämne där vi ser  möjligheter att utveckla/utmana/undervisa om något som är aktuellt i barngruppen.

Vi  fokuserar på  motorik, kroppsuppfattning, fysik och matematik, olika uttrycksformer och skapande i vår verksamhet denna termin. Språk och språkligmedvetenhet har vi alltid med i vårt arbete med barnen, att utgå från en bok är en del i språkligmedvetenhet.  I allt vi gör på förskolan har vi ett lärande tänk och utgår från de olika målen i vår Läroplan. Extra viktigt är det att vi alltid har med oss Läroplanens Värdegrund i vårt arbete med barnen.

Vi arbetar mycket med sång, dans, musik och rörelse. Vi tänker att vi ska använda oss mycket av just rörelse, musik, dans  och skapande när vi arbetar med ovan nämna Läroplansmål.

 

 

Boken om Ingrid och  Ivar. Vad hittar barnen och vi som är intressant att arbeta vidare med och fördjupa oss i?

 

Vi arbetar med våra dockor Ingrid och Ivar och gestaltar även själv Ivar och Ingrid. På detta sätt samlar vi barnen, inspirerar och följer en röd tråd. Skapar ett sammanhang för olika lärande med saga, teater eller i direkt samspel med barnen. Barnen är ibland delaktiga i teatern och pratar och samspelar, agerar med Ingrid och Ivar.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Genom att barnen visar ökat intresse för, och intresse för att forska och utmana sig vidare i matematik, fysik och motorik. Samt visar ökad förståelse för matematik, fysik. Likaså att barnen hittar/ökar sin rörelse glädje på olika sätt i lekar, till musik, i vardagen, utvecklas motoriskt. 

Genom att barnen pratar mera frågar mer om  matte, fysik och rörelse använder och förstår nya begrepp. 

Processen, skapandet, samspelet, dialogerna, samtalen, upplevelserna under vårt tema arbete är viktigast!    De kompetenser barnen utvecklar under vårt arbete tar de med sig in i sitt livslånga lärande.

Vi pedagoger filmar, fotograferar och dokumenterar och reflekterar kontinuerligt.

Vi visar barnen bilder och videofilmer som vi kan berätta kring. Vi har en kontinuerlig dokumentation på vår bildskärm, på en central plats i hallen där barnen kan återbesöka det dom varit med om. Vi ser när vi gör återbesök på detta sätt, eller genom lärplattan att det blir en mötesplats för kommunikation där dom yngsta barnen förmedlar sej genom att peka. Detta vill vi jobba mer med, och utöka denna reflektion tillsammans med barnen. Vi har använt projektor som ett digitalt verktyg, och ser att barnen visar stort intresse.

Hur blev det?    

Vi startade upp vårt tema genom att gömma ett packet ute på gården. Boken om Ingrid och Ivar inslagen i lika många papper som vi var barn. Ingrid och Ivar kom gående på gården Ingrid ville leka följa John! Det ville Ivar också så de började leken och barnen blev nyfikna! De tittade på en kort stund sedan hakade de på och följde efter I och I. Efter lite lek hittade vi packetet. Alla samlades runt packetet som hade ett meddelande fästat på sig. Varje barn fick öppna packetet och under varje papper satt ett färgat papper i olika färg och form. På det stod det ett meddelande med bokstäver som vi läste tillsammans.

Vi fortsatte öppna tills vi var framme vid boken! Barnen kände igen Ingrid och Ivar i boken. Vi läste och berättade boken om Ingrid och Ivar letar spöken och sjöng två rörelse ”spöksånger” innan vi avslutade vår temasamling för denna gången. 

Nästa dag gick vi till skogen. Vi gick en utmanande promenad över rötter, pinnar, grenar och stengärden. Mycket motorisk träning. På vägen hem stannade vi och åt frukt och så kom dockorna Ingrid och Ivar. Ingrid hade med sig boken om I och I när de letadespöken vi tittade i den och läste, berättade den. Ivar hade med sig ett instrument som heter gurka!! Han spelade på det och Ingrid dansade. Sedan spelade en pedagog på gurkan och vi dansade allihop. När musiken tystnade stod vi alldeles still och när musiken spelade igen dansade vi. Då gällde att lyssna och koncentrera sig! Även detta motorisk träning.

Vi har också fått uppleva känslan av fingerfärg/ slime och jobba med händerna. Finmotorik!

Analys.  

Vi upplever att barnen blir nyfikna och intresserade när vi pedagoger klär ut oss till Ingrid och Ivar och dyker upp ute på gården eller inne på avdelningen. Barnen säger hej till I och I och tycks nyfikna på vad de ska hitta på, förväntansfulla. Alla barnen hjälps åt att öppna paketet och alla utom två barn är med hela temastunden. Ett av de två barnen som går innan vi är riktigt klara står en bit bort i sandlådan och följer vad vi gör därifrån. Hen är delaktig på håll ända tills vi avslutar. 

Vi pedagoger tänker att vi ska vara så intressanta och roliga att barnen blir nyfikna och intresserade och kommer och vill vara med. Likaså tänker vi att vi ska vara så roliga och intressanta att barnen väljer att vara med så länge som möjligt helst hela undervisnings samlingen.

Barnen är med så länge det fängslar dem och efter mognad. Det är ok att gå ifrån undervisningen när man känner att man inte orkar längre efter mognad och ålder. Vid våra undervisningstillfällen ska vi ha roligt tillsammans och ibland varar våra samlingar länge eftersom flera av barnen ger uttryck för att de vill fortsätta och är intresserade.

Barnen tycks uppskatta att röra sig och gå i skogenoch de utmaningardet ger. Likaså sitter de så konsentrerat och ser nöjda ut och tycks delaktiga när dockorna Ingrid  och Ivar visar och berättar. Och de skrattar och ser glada ut när de dansar. Härligt!

Likaså vill alla barnen prova finger färgen på sitt sätt........detta skriver vi om i hjulet som fokuserar på skapande, konstruerande, olika uttrycksformer och material.

Hur går vi vidare?

”Ingrid och Ivar kommer” och visar boken om Ingrid och Ivar på storbild och berättar och läser den. Vi sjunger och dansar bl.a. spöksånger.

Vart det tar vägen beror sedan på vad barnen och vi fastnar för i boken och vill utveckla och arbeta med våra mål kring......spännande!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: