Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturläsning 'Spring, Amina!' av Annelie Drewsen

Skapad 2018-08-30 09:32 i Gränbyskolan Uppsala
Läsförståelse handlar om läsflyt, ordförråd, lässtrategier och motivation.
Grundskola 4 – 6
I detta arbetsområde ska du få läsa en berättande text. Du ska få möjlighet att förbättra ditt ordförråd så att du lättare kan förstå det du läser. Du ska också få tips om hur man lär sig nya ord och hur man använder olika lässtrategier. Till sist ska du skriva en fortsättning på texten.

Innehåll

Syfte 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • Välja och använda språkliga strategier

Centralt innehåll

 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförstå
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

Undervisning

Vi pratar om vad läsförståelse är och vilka lässtrategier som finns?

Gemensam läsning och diskussion av valda textavsnitt.

Diskussion i grupp.

 • Hur man läser och förstår rubriker.
 • Hur man slår upp ord man inte förstår.
 • Hur man kopplar det lästa till egna erfarenheter, eller andras i verkligheten.
 • Hur man återberättar. Förståelse för helheten och delarna.
 • Meningen/syftet med texten, och vad budskapet är.
 • Inferenser - läsa mellan raderna, vilket innebär att man kopplar ihop information från olika ställen i texten med sin egen erfarenhet eller kunskap.

Bedömning

Hur du klarar av att

 • Dra enkla slutsatser.
 • Sammanföra och tolka information och idéer, samt reflektera.
 • Granska och värdera innehåll och språk.

        Använda dig av Lässtrategier (verktyg för att nå läsförståelse)

 • Förutspå.
 • Ställa frågor.
 • Reda ut oklarheter.
 • Sammanfatta.
 • Skriver en fortsättning på en berättande text

 

Genom att återberätta en text, visar du läsförståelse. Exempelvis kan du återberätta en text, där handlingen, karaktärerna, miljön och tiden beskrivs. 

Du kan med hjälp av exempel från egna erfarenheter, och andras, fundera och diskutera kring texters budskap.

Du kan se både detaljer - helheter, personligt - allmänt, egna tankegångar, och visar ett kritiskt resonemang (att se från olika perspektiv, ev. följder, rätt eller fel).

 

 

Matriser

Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: