Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Hattstugan 2018-2019

Skapad 2018-08-30 15:11 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Vi lägger nu mycket fokus och tid på att läsa in barnens behov, arbeta fram tydliga rutiner och en struktur som fungerar för alla - vuxna som barn. Våra rutiner behöver synkas med barnens behov.

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

Bygg och lek i alla dess former (lego, tågbana, plus plus mm). Materialet styr oftast, snarare än kompisen.

Bokstäver, böcker och berättande

Barnen leker mycket och gärna i större grupper.

Utflykter och promenader är väldigt populära.

Skapande (pyssel, rita och måla)

Dockor, huset, vagnar.

När man som vuxen tar tillvara barnens tankar och önskemål (vi har satt upp en önsketavla till de önskemål vi inte kan tillgodose för stunden).

 

Vad behöver vi utveckla?

hjälpmedel för barnen i deras konflikter?

utemiljön - kan vi göra gården mer utmanande med ex: alfabete, siffror mm?

Skatta var arbetslaget befinner sig i våra fokusområden (se ovan)

Unikum - få kontinuitet i veckoreflektionen. Att skapa en enkel och naturlig kanal där vi lätt hittar in och kan ta del av varandras tankar.

Kulturell mångfald - det ligger i vårt förhållningssätt att möta den som står framför oss. Vi utnyttjar barnens resurser och tillgångar framför resten av gruppen. Vi känner oss trygga i att vi lyfter och möter barnen utifrån hemmen, intressen mm.

Estetiska läroprocesser - vi erbjuder många skapande situationer, experimenterar mycket med färg, sjunger, dansar, konstruerar, både inne och ute.

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen?

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

Vi använder trygghetsvandringen och barnens tankar kring exempelvis otrygga platser för att utveckla verksamheten.

Vi pratar aktivt och kontinuerligt om hur vi vuxna skapar en verksamhet där vi inte gör någon skillnad på ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet mm. Vi utgår i första hand efter barnens intresse i aktiviteter under dagen.

Vi strävar efter att ge varandra feedback och vågar vara en kritisk vän i verksamheten.

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?

Språk och kommunikation

Förståelse för att vi alla är olika men att vi alla har samma rättigheter

 

 • Vad vill vi att barnen ska upptäcka?

Vi vill att barnen ska få upptäcka vinsterna i att på riktigt lyssna och framförallt lyssna klart på kompisen. Lyssnandet är en viktig del i kommunikationen och vi vill försöka främja barnens relationer och konversationer genom att ge barnen förtroende och ansvar i t.ex. leken genom att lyssna.

Att lyssna in kroppsspråk och känslor. Hur kommunicerar kompisen på andra sätt än att prata? Kan vi läsa av varandra med hjälp av kroppen? (ex: stopp).

 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?

Att alla barn känner att de blir lyssnade på och att de får lov att tala till punkt.

 • Vilken roll ska miljön ha?

Vi vill se över miljön för att se om vi kan skapa platser dit barnen kan gå för att vara arg, ifred, stänga av intryck.

Vad vill arbetslaget utveckla utifrån områdets fokusområden (se ovan)

Vår första prioritet är att alla ska trivas på Hattstugan, vara trygga och må bra. Det ska vara roligt och meningsfullt för barnen att vistas här. Vi tror att det är en förutsättning för att lära sig nya saker.

 

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det som de tycker är mest intressant?

Vi tar vara på barnens intresse och ser hur vi kan ta utforska intresseområdet ännu mer. Böcker? Film? etc.

 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Vi ska utgå från det material som barnen visat intresse för, utveckla det och använda nya infallsvinklar utifrån vad barnen pratar om, med varandra och med oss pedagoger.

Språket ska ligga i fokus i alla aktiviteter och vi ska stötta i barnens kommunikation och samspel.

 

 • Arbetssätt och metoder?

Vara inlyssnande och närvarande. Vi delar upp oss i smågrupper så det blir lättare att fånga upp barnens tankar. Växla miljöer ute/inne.

 • Hur utformar vi miljön?

Språkstimulerande, lekstimulerande (efter barnens intressen. Alla barns intressen ska finnas representerade på avdelningen). Inspirationsbilder

 • Våra roller som pedagoger?

Vi ska vara närvarande och inlyssnande. Medutforskare som tar vara på barnens tankar.

 • Hur utmanar vi barnens kunnande?

Utifrån deras intressen. Lockar exempelvis café-leken tar vi reda på mer om caféer. Vi involverar olika kunskapskällor; varandra, medier, sagor, sånger.

 • Metoder för dokumentation?

iPad främst. Bilder och video möjliggör att vi pedagoger kan hitta tillbaka till situationer som hänt under veckan som vi diskuterar på våra fredagsplaneringar.

 • Vilka situationer ska dokumenteras?

Barnens lärande och utforskande, i planerade aktiviteter såväl som i den egeninitierade kreativa leken.

 

 

 

 

 

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

 • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: