Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palliativ vård Examination, Prov

Skapad 2018-08-30 16:04 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Sjukvård
Kursens innehåll riktas mot vård av personer med livshotande sjukdomar, som inte längre kan botas. Mycket kan göras under en persons sista tid i livet. Målet är att i stället att lindra symtom och andra former av lidanden för att bidra till en så god livskvalitet, som möjligt samt till en värdig död.

Innehåll

 

·

Under innedagen kommer Ni att ha ett prov på de kapitel och det vi gått igenom under de första veckorna. Kapitel 1, 2, 6, 7, 8 

 

Kurslitteratur

Margareta Widell, Palliativ vård, Sanoma Utbildning AB. ISBN 978-91-523-1929-1

Kurslitteraturen i mp3 filer:

https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programfordjupning/Palliativ-vard/Lyssna-mp3-filer/ 

 

Länkar

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-22/

1177 vårdguiden

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Palliativ-vard/

Nationellt vårdplan Palliativ vård

http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-nvp/

Vårdhandboken

http://www.vardhandboken.se/Texter/Vard-i-livets-slutskede-och-dodsfall/Oversikt/

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/

Norrtälje vuxenutbildning hemsida 

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/utbildning-for-vuxna/norrtalje-komvux/

 

 

Uppgifter

 • Vecka 4 Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livshotande sjukdomar, till exempel cancer.
  Sju  -
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede.
  Sju  -
 • Symtomlindring, till exempel vid smärta, illamående, kramper, oro och ångest.
  Sju  -
 • Kost och näringsbehov vid livshotande sjukdom.
  Sju  -
 • Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede.
  Sju  -
 • Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.
  Sju  -
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  Sju  -

Matriser

Sju
Palliativ vård

Kunskapsmål 1a - Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder

F
E
D
C
B
A
Kunskapskvalitet
Du har inte uppfyllt kunskapsmålet
Du beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid livshotande sjukfomar
Du beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid livshotande sjukfomar
Du beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid livshotande sjukfomar

Kunskapsmål 1b - Kunskaper om smärtlindring och annan symtomlindring samt betydelsen av av näringsriktig kost vid livshotande sjukdomar

F
E
D
C
B
A
Kunskapskvalitet
Du har inte uppfyllt kunskapsmålet
Du redogör översiktligt för smärtlindring och annan symtomlindring samt betydelsen av näringsriktig kost vid livshotande sjukdomar
Du redogör utförligt för smärtlindring och annan symtomlindring samt betydelsen av näringsriktig kost vid livshotande sjukdomar
Du redogör utförligt och nyanserat för smärtlindring och annan symtomlindring samt betydelsen av näringsriktig kost vid livshotande sjukdomar

Kunskapsmål 3 - Kunskaper om människan fysiskt, psykist, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar

F
E
D
C
B
A
Kunskapskvalitet
Du har inte uppfyllt kunskapsmålet
Du redogör översiktligt om fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Du beskriver/diskuterar översiktligt etiska frågeställningar för människor drabbade av livshotande sjukdomar samt hur vården hanterar detta
Du redogör utförligt om fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Du beskriver/diskuterar utförligt etiska frågeställningar för människor drabbade av livshotande sjukdomar samt hur vården hanterar detta
Du redogör utförligt och nyanserat om fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Du beskriver/diskuterar utförligt och nyanseratetiska frågeställningar för människor drabbade av livshotande sjukdomar samt hur vården hanterar detta

Kunskapsmål 4 - Förmåga att planera och att utföra vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelserelser

F
E
D
C
B
A
Kunskapskvalitet
Du har inte uppfyllt kunskapsmålet
Du visar översiktligt att du kan planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter vid livshotande sjukdomar. Arbetet som planeras är översiktligt för den aktuella sjukdomen samt enligt lagar samt aktuella bestämmelser.
Du visar utförligt att du kan planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter vid livshotande sjukdomar. Arbetet som planeras är utförligt för den aktuella sjukdomen samt enligt lagar samt aktuella bestämmelser.
Du visar utförligt och nyanserat att du kan planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter vid livshotande sjukdomar samt anpassas efter ändrade förutsättningar. Arbetet som planeras är utförligt och nyanserat för den aktuella sjukdomen och anpassas vid behov samt enligt lagar samt aktuella bestämmelser.

Kunskapsmål 5 - Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd

F
E
D
C
B
A
Kunskapskvalitet
Du har inte uppfyllt kunskapsmålet
Du uppmärksammar översiktligt symtom och förändringar i människors hälsotillstånd
Du uppmärksammar utförligt symtom och förändringar i människors hälsotillstånd
Du uppmärksammar utförligt och nyanserat symtom och förändringar i människors hälsotillstånd

Kunskapsmål 6 - Förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter ex. syrgasbehandling och hantering av syrgas

F
E
D
C
B
A
Kunskapskvalitet
Du har inte uppfyllt kunskapsmålet
Du visar, i samråd med handledare, översiktliga kunskaper om teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter
Du visar, efter samråd med handledare, kunskaper om teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter
Du visar, efter samråd med handledare, kunskaper om teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter

Kunslapsmål 7 - Förmåga att bemöta och kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal med ex. från den skönlitterära boken

F
E
D
C
B
A
Kunskapskvalitet
Du har inte uppfyllt kunskapsmålet
Du visar att du bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet i kända situationer
Du visar att du bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet i nya situationer
Du visar att du bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet i nya situationer samt anpassar vid behov ditt bemötande, kommunikation och samarbete till ändrade förutsättningar

Kunskapsmål 9 - Förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera arbete och resultat med hjälp av informationsteknik ex. LCP

F
E
D
C
B
A
Kunskapskvalitet
Du har inte uppfyllt kunskapsmålet
Du utvärderar/diskuterar med enkla omdömen ditt arbete och resultat. Du kan i samråd med handledare/lärare rapportera och dokumentera (LCP)
Du utvärderar/diskuterar med nyanserade omdömen ditt arbete och resultat. Du kan efter samråd med handledare/lärare rapportera och dokumentera (LCP)
Du utvärderar/diskuterar med nyanserade omdömen ditt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Du kan efter samråd med handledare/lärare rapportera och dokumentera (LCP)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: