Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag - barns tankar och funderingar kring sig själva. Safirens projektbeskrivning 2018/2019

Skapad 2018-08-31 09:12 i Werners hages förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Ett projektarbete kring barns tankar och funderingar kring sig själva i syfte att skapa en bra gruppsammanhållning.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi startade upp terminen med några nya barn och en ny pedagog och därför låg fokus den första tiden på att lära känna varandra och se vad de intresserar sig för. Under vår undersökningsperiod kommer vi undersöka om barnen är intresserade av språk och kommunikation på något sätt eller om deras intresse ligger någon annanstans. Vi funderar på hur vi ska få med föräldrarna i projektet.

Sen föregående utvärdering tar vi med oss att vi måste skriva fram tydligare mål, som både är mätbara och som lättare kan utvärderas. 

Vi tar även med oss att projektet måste få ta tid! Barnen måste få prova på samma saker flera gånger, i olika gruppkonstellationer och på olika sätt. 

Formulering av syfte

Vårt syfte är att undersöka om barnens berättande kring sig själva, personliga tankar och idéer kan bidra till en ökad sammanhållning i gruppen.

Vi vill stärka barnen i deras tilltro till sin egen förmåga, uppmunta dem att våga prova innan de ger upp men även att uppmuntra dem till att hjälpa varandra och känna glädje i det.

Vi upplever att vi behöver stärka gruppen, lyfta fram dem som inte tar så mycket plats genom att vara i små grupper för att öka tryggheten och på så sätt vidga kompisrelationerna. 

Vi vill genom samtal, gemensamma reflektioner och berättande stötta barnen i deras verbala språkutveckling. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi har valt att inkludera föräldrarna i uppstarten av projektet genom att de tillsammans med barnen fick välja ut något som var starkt kopplat till deras eget barn. Även dokumentationen i hallen, inne på avdelningen och på Unikum möjliggör för föräldrar att vara delaktiga.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Den pedagogiska miljön kommer att växa fram i takt med hur projektet utvecklas. Vi vill erbjuda en miljö med platser där fler barn kan mötas samtidigt och som ger möjlighet till ett kollaborativt lärande. Det upplever vi att vi redan har till stor del, barnen samlas vid olika material och stannar ofta kvar i aktiviteten. Dock behöver vi utveckla dessa platser mer och tillföra lite nytt. Vi vill erbjuda en miljö som stöttar den formativa undervisningen, där barnen kan ta hjälp av och inspireras av varandra i sin lärandeprocess och där processen hos det enskilda barnet synliggörs genom dokumentation. Vi har skapat enskilda digitala mappar till barnen där vi ska samla dokumentation om respektive barn för att underlätta vid reflektion och utvecklingssamtal.

Vi vill att den pedagogiska miljön ska reflektera vårt projektarbete, men eftersom utgångspunkten i projektet inte är så konkret tänker vi att vi får invänta riktningen på projektet innan vi iordningställer miljön mer. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi vill ge barnen många tillfällen att vara i mindre grupper, ibland två och två, själva eller fler. Att möjliggöra för barnen att få prova på saker på många olika sätt och vid upprepade tillfällen. Vi som pedagoger måste försöka hitta lugnet och inte driva på projektet för snabbt utan låta barnen landa in det vi gör för stunden. 

För att synliggöra processen kommer vi att använda oss av våra dokumentationstavlor och unikum. Vi kommer att använda oss av film, där vi ibland filmar barngruppen men även spelar in vad de säger. Det är framförallt för att vi ska kunna reflektera tillsammans om vad barnen säger efteråt.

 

Kompetensutveckling

Reggio Emilia kurs

Föreläsning Undervisning i förskolan, Ann Pihlgren

Processgrupper

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen har visat stort intresse för konstruktion av olika slag. Magneterna, tågbanan, kugghjulen och legot är material som de kan använda sig utav under en längre stund. Vi märker att det är material som lockar många barn samtidigt även om de vid de flesta tillfällen väljer att bygga för sig själva men i närheten av kompisarna.

Vi märker även att det finns ett stort intresse för bokläsning i barngruppen. Barnen kommer ofta och frågar om någon av oss pedagoger kan läsa för dem. Även glasrummet använda flitigt till rollek av en del av barngruppen.

Eftersom barngruppen i stort sett är helt ny, känns det viktigt att stärka gruppdynamiken och arbeta med relationer.

Vi kan se att barnen är intresserade av det vi erbjuder, de intresserar sig mycket för musik, dans och målning.

Formulera mål

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö 98/16,s 9). Vi vill att barnen ska våga prova och tro på att de kan klara av nya saker. 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö 98/16, s. 10). Vi vill utmana barnen att tala i hela meningar och benämna föremål med rätt begrepp (kvalitetsindikatorerna s.16)

Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra ( Lpfö 98/16, s. 8). Vi vill att barnen ska ta hjälp av varandra när de behöver hjälp med något de inte själva klarar än. Samt att vi ska uppmuntra barnen att hjälpa varandra och på så sätt stötta de till en positiv lärandeidentitet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: