Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogiska planering ht 18

Skapad 2018-08-31 09:17 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi ska tillsammans med Babblarna stimulera barnens utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Vi startar terminen med inskolningar av nya barn. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att skapa trygghet och harmoni i gruppen. Vi vill att alla barn ska känna sig sedda och lyssnade på. Babblarna är populära bland våra barn på Myran. Många visar stor glädje och nyfikenhet när någon av figurerna visas. Föräldrar har vid inskolningen berättat om deras barns intresse för de färgglada figurerna.

 

Våra mål: Vart ska vi?

Normer och Värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationen samt vilja att hjälpa andra.

Vi vill att barnen ska lära sig att måna om varandra, vara en bra kompis.

Utvecklingen pågår när vi ser att barnen tar hänsyn och hjälper varandra. tex vid leksituationer, mat situationer, hallen etc.

 

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Barnen ska våga uttrycka sina tankar och känna att det de säger är viktigt.

Utveckling pågår när vi tar oss tid att lyssna färdigt på varje barn och visar intresse för det de säger.

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Skapa ett intresse för böcker. Detta stimulerar barnens fantasi, ordförråd, begreppsbildning etc.

Utveckling pågår när vi skapar en läsmiljö där barnen själva kan hämta en bok och titta och läsa i, och när vi besöker biblioteket. Utveckling för pedagogerna pågår genom att de går läslyftet.

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Vi observerar och iakttar barnen för att sedan utgå ifrån vad de visar intresse för.

Vi använder oss av inne- ute miljön och våra närmiljöer. Här kommer vi att skapa läshörna, få nya uteleksaker och gå till skogen en gång i veckan.

Varje barn deltar utifrån sin egen förmåga.

Varje babblare har olika intressen och varje pedagog ansvarar för en eller två babblare.

 

Doddo-  ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis ska vara.

Bibbi- gillar matematik.

Bobbo- gillar rörelse, sång och ramsor.

Diddi-  gillar att skapa

Babba- gillar språk

Dadda- gillar naturkunskap och teknik.

 

Inom ramen för läslyftet kommer vi att utföra praktiska uppgifter i barngruppen.

Vi dokumenterar i unikum både i Myrans och varje barns lärlogg. I hallen har vi en väggdokumentation och vi har kort i vår digitala fotoram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UTVÄRDERING 

Utvärdering av temat babblarna

Vi har under hösten och våren arbetat med temat babblarna på myran. Detta för att barnen på myran visat stort intresse för figurerna. Babblarna har varit med oss på utflykter, under samlingen och  i målarrummet har Diddi visat oss olika sätt att skapa babblar figurerna på. Tex genom att trycka Bobbo på papper som blev en tavla, använda oss av trolldeg som var gul och blev Bibbi och Diddi gjorde vi med hjälp av våran egen hand.Barnen är intresserade av färger så vi utgår från detta genom att arbeta med färger på olika sätt så väl i vardagen som i en skapande aktivitet. 
Normer och värden
I läroplanen står att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt viljan att hjälpa andra. Vi har utifrån detta mål arbetat med att barnen ska lära sig att måna om varandra och vara en bra kompis. Vi ser att barnen uppmärksammar oss och hämtar oss om någon är ledsen, delar med sig av tex bilar. Vi ser även att barnen tar hänsyn och hjälper varandra vid matsituationer och i hallen. Ett exempel på detta är  i hallen när ett barn har tagit av sig kläder och skor och är på väg in till avdelningen. Hen hör då ett annat barn som  vill ha hjälp med att ta av sig skorna. Då vänder barnet tillbaka till hallen och hjälper sin kompis.

Barns inflytande
I läroplanen står  att förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.. Barnen ska våga uttrycka sina tankar och känna att det de säger är viktigt. Vi har utifrån detta mål arbetat med att ta oss tid att lyssna färdigt på varje barn och visar intresse för det de säger. Detta gör vi tex vid samling, matsituationer, påklädning , blöjbyten och i den dagliga verksamheten.  Ett barn har visat stort intresse för färger. Hen pekar på olika saker och säger frågande blå? Detta har spridit sig bland de andra barnen som också börjat benämna färger. Vi pedagoger har uppmärksammat detta och börjat ta in färger i verksamheten/ utbildningen på ett medvetet sätt. Exempel på detta är laminerade ark med färg i, handskar med färg och vatten i som hängts ut. På samlingen har babblarna kommit med uppdrag att sortera saker efter deras färger. Vi tittar på vad vi har för färger på våra kläder och  ser likheter och skillnader. Barnen visar intresse för vilka färger vi har på våra smörknivar så vid maktsituationerna blir det ofta prat om färger. 


Utveckling och lärande
I läroplanen står att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Vårat mål är att skapa ett intresse för böcker hos barnen som stimulerar barnens fantasi, ordförråd och begreppsbildning som några exempel. Vi har skapat en läsmiljö för barnen på myran , där barnen kan hämta böcker att sitta och titta i. Ovan för soffan har vi stora bilder från kända böcker så som Pino och Mamma musom gör att barnen pratar om boken. Vi har fått tillgång till en app som heter polyglutt  där kan vi välja  bland  mängder av böcker på många olika språk. Vi kan läsa dem själva eller få dem upplästa. Pedagogerna har utvecklat sin kunskap genom att delta i läslyftet där vi fått göra såväl praktiska som teoretiska övningar och utbytt kunskaper över arbetslagen. Ett exempel är när vi gått till skogen. Då har vi haft med oss en bok och rekvisita som vi antingen tagit med oss från förskolan eller hittat i naturen. Vi har besökt biblioteket och lånat böcker. På myran har vi använt oss av projektorn och visat böcker på väggen. Barnen tycker att det är spännande att se boken på väggen ,de går fram till väggen och känner på den och pratar om det de ser. Vi har sett boken ”knacka på” på väggen där man knackar på dörrar i olika färger. Detta ledde till intressanta och spännande samtal.
 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: