Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krabban Konrad

Skapad 2018-08-31 09:29 i Tvets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med att försöka höja barnens miljömedvetenhet, samt i detta integrera kommunens fokusområde "Läslyftet".

Innehåll

Vi Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Under sommaren har vårt klimat varit ovanligt varmt med vattenbrist, bränder samt problem för jordbrukare  med brist på foder till sina djur samt förtorkade skördar. Vädret har också påverkat havet med strömmar som fört iland mycket plast och skräp samt djurarter som inte är bra varken för oss människor eller de fiskar och djur som finns runt Bohuskusten.

De flesta barn här på Orust är mer eller mindre berörda av de här händelserna. Barnen hör om problemen både genom media och de vuxnas prat.

Det är viktigt att ge barnen en möjlighet att på ett lekfullt sätt bearbeta sina funderingar samt ge barnen verktyg för att påverka till positivt miljöarbete på deras nivå. 

Detta ser vi som en inkörsport till vårt tema. 

 

Barnens intresse:

Kotte och Pinnegruppens intervjuer: 3-4 år

Törnrosa

Såga och spika

Spika

Måla

Spika och hamra

Bygga med klossar

Måla med vattenfärg

Leka med lastbilar

Laga mat

Leka jage

Bygga med lego

Björnen sover

Köra dockvagn

Dansa

 

Eldgruppens intervjuer: 5 år

Vad är Eldgruppen?

Göra saker utan fröken

En grupp med eld

Man får elda i skogen när det är blött

Man får gå ut själv och man får tänka själv

 

Sen frågade vi dem vad de ville göra nu när de själva var Eldgrupp:

Äventyr

Bygga sandslott

Leka och gå ut

Säga hej till kompis

Gå ut och leka

Rida på hästar

Spela på band

Man ska bygga tält, så dom kan hitta oss

 

 

Våra mål: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål nr 1

Barns inflytande

Mål nr 5

Utveckling och lärande

Språkmål

Mål nr 3

 Övriga mål under utveckling och lärande

Mål nr 2 och 4

 

Vilka effekter vill vi se?

Mål nr 1: Vi vill att barnens medvetenhet kring nedskräpning i vatten och hav och dess effekter på människor, djur och miljö väcks.

Mål nr 5: Vi vill att barnen genom t ex turtagning och handuppräckning vid omröstning ska få göra sin röst hörd.

Mål nr 3: Vi vill att barnen utvecklar sin nyfikenhet för språket bl a genom att utforska samband mellan saga och verklighet. 

Mål nr 2: Vi vill att detta mål genomsyrar de övriga målen.

Mål nr 4: Vi vill att barnens medvetenhet kring naturvetenskap och miljö väcks genom aktuella frågor som brand, vattenbrist och nedskräpning.

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Vi har valt att introducera en ny karaktär "Krabban Konrad" som kommer att ha rollen som länk mellan sagans värld och verkligheten, i arbetet mot våra mål. Vi kommer att fortsätta använda oss utav Äventyrspedagogik som metod. 

 

Vi kommer att använda oss av boken ”Krabban Konrad” för att stimulera barnen till att samtala både kring språk, innehåll och berättande. 

Vi planerar att strandstäda vid Ellös eller Nösund.

Vi kommer att ta bort så mycket plast som möjligt på vår avdelning och ersätta med naturmaterial. T ex köper vi in glaspärlor istället för plastpärlor och plockar med oss material från naturen som snäckor och kottar. 

Barnens blöta kläder som vi tidigare skickat hem i plastpåsar, skickas numera hem i tygpåsar.

Barnen kan följa och reflektera kring temaarbetet genom vår dokumentationsvägg.

Föräldrarna och barnen kan tillsammans följa och reflektera kring temaarbetet genom våra veckobrev på Unikum. 

Vi vill fortsätta utveckla arbetet med digitala verktyg genom att använda QR-koder, där barnen kan kommunicera med sagans värld, samt använda oss utav GreenScreen för att kunna gå in i fantasimiljöer. 

Vår vision är att vi ska kunna arbeta i smågrupper. 

Vi kommer att ta tillvara på barnens idéer och förslag för att utveckla temaarbetet, genom t ex samtal och omröstningar. 

Vi kommer att arbeta med naturvetenskap genom t ex iakttagelser och experiment.

Förberedelser inför krissituationer i samhället; hur förhindrar man bränder och vilket vatten går att dricka? 

Vi får se vart arbetet tar oss utifrån barnens intressen och våra mål.

 

Utvärdering 2019

Normer och värden

Vi har använt oss av en karaktär djuret Krabban Konrad för att väcka barnens empati vad det gäller djurs utsatthet i en miljö som är skadlig för djurlivet i havet. Barnen har under året tagit tills sig arbetet och ett eget ansvar kring att vi alla behöver hjälpas åt med att hålla naturen ren. Det skapar en vi känsla i gruppen när man tillsammans jobbar mot samma mål, i det här fallet att hjälpa Konrad.

Utveckling mot målen

Vi anser att barnen har fått en större medvetenhet kring att nedskräpning förstör och påverkar djur och natur..

Vi har kastat mycket lekmaterial i plast samt återvunnit det som kan bli nya saker.

Vi har bjudit in föräldrar i att visa hur de källsorterar hemma.

Barnen har gjort miniväxhus i återvunnet material.

Barnens våta kläder skickas hem i fina tygpåsar som barnen målat

Vi har utvecklat våra läsmiljöer och gjord dem mer attraktiva och synliga för barnen. 

"Miljön i de olika rummen riktar sig mot olika mål och områden i läroplanen, för att stimulera och ge en bredd i barns lärande. I varje rum ska läsmiljön synas i ett antal böcker som speglar den specifika lärmiljön, samt några blandade böcker med en större bredd som kan möta barns vidare spektra av intressen och behov. 

Läsmiljön vidgas också genom att ge möjlighet till olika former av berättande och skapande, t ex genom rekvisita och olika slags figurer. 

I verksamheten möter även barnen både planerade och spontana lästillfällen utifrån olika syften".

Vi har gjort experiment med vatten och is som använts i sagoäventyr.

I uppstarten av vår Tema tog vi till oss av barnens frågor om den extrema sommaren, vi lät våra gamla nyckelfigurer Lilla My och Kim åka till sina släktingar för att hjälpa dem efter sagovärldens torka och bränder. I och med det tog de adjö av barnen och lämnade över till Konrad som också behövde barnens hjälp.

Vi har arbetat i olika gruppkonstellationer, allt från storgrupp till mindre smågrupper det här kommer vi fortsätta att utveckla och organisera.

 

 

Barns inflytande och delaktighet

Barnen pratar återkommande om faran med skräp och de plockar också skräp av eget initiativ. 

Barnen röstade och valde plats för strandstädning på Nösund. 

Barnen har även påverkat vår nya Solbärsmiljös utformning med förslag om material och dess placering.

Lust att lära

Vår introduktion till Konrad Temat var boken Krabban Konrad.

Det har varit bra att ha en specifik karaktär , vi upplever att barnen har haft lättare att knyta an till en konkret figur.

Kommunikationen mellan verklighet och sagans värld främst då med Krabban Konrad har skett med hjälp av uppdrag i form av QR koder som barnen lyssnat på och svarat på i QR form. Det har varit ett stort engagemang och eftertanke - Vill vi hjälpa? Barnen har bearbetat uppdragen i sagoform och även skapat egna sagor och uppdrag till varandra. En del av barnen har även jobbat med GreenScreen och gjort en Konrad saga.

Utöver Temat har barnen i till exempel Sagan om Någon först fått höra boken och därefter konkret gjort sagoäventyret i skogen. (Äventyrspedagogik)

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Lite filmer från vårt Konrad Tema

 • De försvunna bokstäverna!

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: