Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

diversitet, politik och samhälle

Skapad 2018-08-31 10:41 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Den 9 september 2018 är det val i Sverige. om några år blir du myndig och rätt att rösta: Hur går det till? Varför ska det vara intressant för mig? Berör det mig? Och på vilket sätt kommer mitt språk att utvecklas igenom detta tema? Alla dessa frågor kommer du kunna svara under terminen...

Innehåll

Tidsplan: hösttermin 2018

Den 5 september  kommer vi att börja bevaka valen i Sverige samt jämföra politik i Frankrike.

Vi lär oss fakta om själva valsystemet genom att läsa faktatexter, titta på faktafilmer, prata med politiska partierna.

Vi läser olika slags texter och lär oss att analysera de med tanke på olika syften och språkliga medel (exempelvis valplakat, karikatyrer, tal etc.) samt att producera egna sådana texter.

 Vi lär oss olika möjligheter att framföra våra argument muntligt och övar detta igenom olika debatter i undervisningen. 

 

Feedback ges och bedömning sker kontinuerligt.  

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

  

Förmåga

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

 

Läraren ska bedöma

 

   

LÄSA

 

 

 

 

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska  språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

 

Du läser lagtexter, faktatexter, tidningsartiklar. 

Du beskriver deras innehåll, typiska språkliga drag. 

 

 

Du ska kunna återge innehållet i texterna. 

Du ska visa att du kan hitta viktig information i en faktatext.

LÄSA (LYSSNA)

 

 

 

 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

 

Du tittar på politiska karikatyrer. Du tittar på valaffischer. 

Du tittar på filmintervjuer med politiker eller nyhetssammanfattningar.

 

 

 

Du ska kunna beskriva en karikatyr så att man kan känna igen den. 

Du ska kunna tolka karikatyren så länge den rör områden som vi gått igenom i undervisningen. 

Du ska kunna sammanfatta huvudinnehållet i en intervju. 

 

   

SKRIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

 

Du diskuterar texternas uppbyggnad och språk.

Du skriver olika typer av texter utifrån bestämda parameter (om uppbyggnaden och språk).

Du bearbetar texterna utifrån kamrat- och lärarrespons.

 

Du ska kunna skriva beskrivande, förklarande och instruerande texter, samt använda ett specialiserad ordförråd som är anpassad till mottagare och syftet.

Du använder dig av det som kännetecknar texten på rätt sätt. 

Du förbättrar texten efter du har fått kamrat- och/eller lärarrespons. 

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Du skriver olika slags texter. 

Du ska använda variation i ordförråd och meningsbyggnad.

SKRIVA

 

 

 

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

 

Du skriver olika slags texter. 

Dina texters syfte och mottagare är synligt. 

SPRÅK-

JÄMFÖRELSE

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan.Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du översätter ord, begrepp och fraser från svenska till modersmål och tvärtom. 

Du jämför de översatta orden, begreppen och fraser

Du diskuterar likheter och skillnader i strukturen av både språken

 

 

 

Du ska kunna tillämpa genomgången grammatik, skriv- och stavningsregler i texterna du skriver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

TALA

 

 

 

 

 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 

 Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

 Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Du gör muntliga uppgifter

Du redogör muntligt innehållet av de lästa texterna

Du kommenterar muntligt de visade filmer/intervjuer. 

 

 

Du kan muntligt redovisa på modersmålet om det angivna temat.

Du använder ett specialiserad ordförråd.

Du pratar med flytt och rätt intonation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du samtalar om texter, intervjuer, som behandlar aktuella samhällsfrågor

Du jämför hur olika aktuella samhällsfrågor uttrycker sig i Sverige och i länder där modersmålet talas 

 

 

 

 

 Du kan redovisa de samhällsfrågor vi har gått igenom och återge varför de är viktiga i Frankrike samt jämför med svenska förhållanden. 

 

 

 

Matriser

Ml
Kunskapskrav Modersmål 7-9

LÄSA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

SKRIVA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriva texter
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivningar och berättarstruktur
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Anpassa innehåll och språk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Resonera om modersmål och svenska
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

SAMTALA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Samtala och diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Jämföra med Sverige och dra slutsatser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: