Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Normer och Värden 2018 Stubben 2018

Skapad 2018-09-01 18:23 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Kan skrivas in här eller så kopplas de ned

Planerade insatser

 • Vi pedagoger är nära barnen lyssnar och hjälper barnen att sätta ord på deras känslor ex du är glad, ledsen arg ,
 • Hjälper barnen i konfliktlösningar både med språk och kroppsspråk visar med handen stopp
 • Delar upp barnen i mindre grupper
 • Aktiviteter där barnen får samarbeta med varandra ex. skapa med olika material,  bygga, sång och musik, träna turtagning spela spel
 • Utforskar vår närmiljö vi pedagoger är förebilder visar och pratar om att vi ska ta hänsyn och respektera djur och natur 

 

Beskriv vilka aktiviteter som kopplas till läroplansmålen. 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning.  Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." " jag tycker... " " jag kan.

 • Barnen uttrycker med kroppsspråk eller språk, handling vad de vill  och inte vill och vad de känner, och har en vilja att hjälpa och trösta och visar respekt och empati för varandra.
 • Barnen är trygga och känner gemenskap i gruppen.
 • Barnet tar ansvar för miljön både inne och ute.
 • Använda oss av material  som handlar om känslor med bilder. böcker, Ipad  Ugglo
 • Uppmärksamma mångfalden på avd. med att ha sånger. sagor  QR  koder på de olika språken

 

Metodval

Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen. Hur vi får syn på de förväntade effekterna som beskriv under Kännetecken. Ex. film från olika situationer, obesrvationer, dokumentationer.

Dokumentera observera barnen i olika situationer

Reflektera i  arbetslaget vad som hänt under fokusområdet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: