Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Ungerska 7-9 terminsplanering HT 2018

Skapad 2018-09-02 09:04 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under den här terminen arbetar vi med nya tema som delvis eleverna har önskat sig eller som jag själv anser vara intressanta och lärorika. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Samtidigt jämför vi ungerska och svenska med sina gemensamma och olika språkliga och kulturella drag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, spela spel och använda digitala verktyg. Under trivsamma och lättsamma former kommer vi att utveckla språket.

Innehåll

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Målet med undervisningen är att

  • kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner
  • kunna ge muntliga presentationer för olika mottagare med anpassning av språk, innehåll och disposition
  • kunna läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier
  • kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna
  • kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört
  • kunna skriva olika texter, beskrivningar och berättande texter
  • kunna använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text

Dessa förmågor tränar vi genom att

  • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare (t.ex. brev, beskrivningar, faktatexter och berättelser)
  • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
  • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
  • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
  • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 

  • kan läsa olika texter med flyt genom att använda lässtrategier
  • kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekt och orsakssamband, skapa läsförståelse
  • kan tolka texten utifrån egna erfarenheter och referensramar med underbyggda resonemang om textens budskap

 

  • kan skriva olika texter med begriplig innehåll och en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp
  • kan skriva texter med beskrivningar och berättarstruktur
  • kan anpassa textens innehåll och språk till olika situationers syfte 

 

  • kan jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
  • kan föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

 

  • kan samtala och delta i diskussioner i olika sammanhang med en kombination av vardagsrelaterad och ämnesrelaterad språk
  • kan ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt
  • kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

 

  • kan föra resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
  • kan göra jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och kan dra slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Ml
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
    Ml
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Ml
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
    Ml
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
    Ml
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Ml  7-9
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
    Ml  7-9
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
    Ml  7-9
  • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
    Ml  7-9
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
    Ml  7-9
  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
    Ml  7-9
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
    Ml  7-9
  • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
    Ml  7-9
  • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
    Ml  7-9

Matriser

Ml
MODERSMÅL kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Ml   använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • Ml   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Ml   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • Ml   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • Ml   reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
E
C
A
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dess¬utom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Texterna kännetecknas av enkla be¬skrivningar och enkel berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genom¬föra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: