Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Solen gul

Skapad 2018-09-02 19:28 i Solbacka förskola Norrtälje
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger. VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Detta är en planering som vi använder oss av för att få en genomtänkt och välorganiserad inskolning, med fokus på barnets bästa. Vi använder oss av familjeaktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare eller annan närstående är med barnet på förskolan under minst tre hela dagar. Under inskolningtiden lär barn och personal känna varandra och därmed läggs en trygg bas för vidare aktiviteter i smågrupper. Vi lägger stor vikt vid rutiner, normer och värden i början av terminen

Innehåll

MÅL

Avdelningens mål
Att barnen känner sig trygga med pedagoger och barngrupp

Att vårdnadshavaren ska känna sig trygg med att lämna sitt barn på förskolan.

Att vårdnadshavaren känner sig delaktig i verksamheten på förskolan

Att väcka barnens lust och nyfikenhet för lek och utforskande i förskolan

Att barnen känner att det är roligt att komma till förskolan

Att skapa en miljö så barnen kan känna sig delaktiga och självständiga

Att de "gamla" barnen ska vara så delaktiga som möjligt i inskolningen

Vi strävar efter att 

Skapa ett positivt klimat där alla ska trivas tillsammans, där barnen känner sig trygga, sedda och hörda
Skapa en trygg och öppen relation med vårdnadshavare

METOD - GENOMFÖRANDE

Aktiviteter för att nå målen

Vi använder oss av familjeaktiv inskolning.

Vi eftersträvar en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barn och vårdnadshavare som skolas in ska få möjlighet att skapa sig en trygg anknytning och lära känna alla pedagoger.

Stort fokus under uppstarten på terminen och framöver är normer och värden- rutiner- leken. Hur vi förhåller oss till och bemöter varandra, det sociala samspelet i relation till barn-barn, barn-pedagog. Att känna trygghet i rutiner och i vår miljö samt till varandra.

Vi eftersträvar en miljö som väcker lust och nyfikenhet för lek och utforskande och som utmanar till samspel och kommunikation mellan barn och pedagoger. 

Materialet ska vara tillgängligt med tydliga guidebilder så barnet själv kan välja material samt lära sig plocka undan och ansvara för vår gemensamma miljö.Vi har en stark tilltro till barnet och dess kompetens

Vi skapar samhörighet genom roliga aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Lek som sker i samma miljö, om och om igen ger möjlighet till lärande

De ”gamla” barnen har en viktig roll under inskolningen, de är förebilder för de nya barnen och visar vad vi gör i förskolan

 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi gruppens utveckling mot målet

Observation
Reflektion
Daglig dialog med vårdnadshavare, barngrupp och pedagoger.
För att undersöka hur inskolningen har upplevts av vårdnadshavare och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras ca en månad efter inskolning.

 

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskola

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnen vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: