Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gör din röst hörd

Skapad 2018-09-03 10:21 i Västra Karups skola Båstad
Svenska Klass 6 Höstterminen 2018
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Under hösten 2018 har vi lärt känna de olika politiska partierna och deras viktigaste valfrågor. Vi har också undersökt vilka valfrågor som är viktiga för de som går och röstar. Nu är det din tur att göra din röst hörd! Vilken fråga är av störst betydelse för dig som är ung idag!? På vilket sätt kan du föra fram dina åsikter och argument även om du ännu inte får rösta? I det här arbetsområdet kommer du få träna på att skriftligt vässa dina argument! Vi undersöker också hur de politiska partierna använder bilder för att förstärka sitt budskap. Med hjälp av bilder tränar du på att förstärka din egen argumentation. Som avslutning på vårt arbete kontaktar vi politiker och massmedia för att nå ut med våra tankar!

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Svenska
Du kommer att få läsa argumenterande text för att fördjupa dina kunskaper kring hur denna texttyp är uppbyggd.
Du kommer att få träna på att skriva argumenterande text med hjälp av skrivrecept samt stödstrukturer (exempelvis sambandsord/bindeord).
Du kommer att få träna på att ge och ta emot respons samt bearbeta din text.

Bild
Du kommer att få analysera aktuella valaffischer för att upptäcka vilka budskap partierna vill förmedla och resonera kring uttryck, innehåll och funktion. 
Du kommer att utifrån din argumenterande text få skapa en egen bild för att förstärka din argumentation med hjälp av bildredigeringsappen Pixlr.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Svenska
Skriva argumenterande texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta dina egna texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

Bild
Framställa bilder med ett genomtänkt bildspråk och uttryck.
Använda bildredigeringsappen Pixlr för att skapa uttryck.
Utveckla dina idéer med hjälp av andras bilder och inspirationsmaterial.
Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
Under arbetets gång hitta alternativ som leder bildarbetet framåt.
Resonera om bilders uttryck, innehåll och funktion och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i ditt bildarbete.

Du presenterar dina kunskaper och visar dina förmågor i svenska och bild genom att skriva en argumenterande text som du bearbetar utifrån respons. Du framställer en bild som kompletterar och förstärker budskapet i din argumenterande text samt ger omdöme om ditt eget bildarbete både då det gäller arbetsprocess och kvalité.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: