Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsplan 18/19

Skapad 2018-09-03 10:22 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Ljusne förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Innehåll

 

 

Ljusne förskolas
plan mot diskriminering och
kränkande behandling

Fastställd 20180820

 

 

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskola

Ansvariga för planen

Förskolans personal.

Värdegrundsuppdraget      

”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara”. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person” 

Sveriges grundlag 1 kap 2 § 5 stycket

Förskolans vision                                            

I förskolan ska alla känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Söderhamns kommuns förskolor.

All personal på Söderhamns kommuns förskolor tar kraftigt avstånd från och arbetar aktivt för att förhindra alla former av kränkningar och diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, annan kultur och andra språkgrupper, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Detta gäller barn emellan, mellan barn och personal och personal emellan. Alla människor har lika värde.

Barnens delaktighet                                                                 

I samband med kartläggningen går de större barnen trygghetsvandringar med personalen på förskolan. De mindre barnen observeras i verksamheten.

Vårdnadshavarnas delaktighet                   

På utvecklingssamtal, föräldraråd och föräldramöten ska vårdnadshavare bjudas möjlighet att lyfta frågor som rör likabehandlingsarbetet. Vårdnadshavare får också svara på en trivsel-och trygghetsenkät. Den färdiga planen anslås i hallen på förskolans anslagstavla, samt på förskolans hemsida. Den presenteras också på föräldrarådet i oktober.

Personalens delaktighet     

Personalen deltar i kartläggningsarbete och gruppdiskussioner under hela året. Den färdiga planen presenteras på arbetsplatsträffen i oktober.

Förskolans arbete med likabehandling    

Förskolan granskar sin verksamhet ur ett likabehandlingsperspektiv kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna en gång per år. Utifrån granskningen formuleras mål och insatser kopplade till de utvecklingsområden och risker som identifierats. Arbetet med åtgärderna utförs månadsvis, dokumenteras och följs upp i mallen ”dokumentation likabehandling”.

Främjande insatser

Kränkningar

Mål

I förskolan ska ingen bli utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling som handlar om ett uppträdande som kränker en annan människas värdighet.

Insats

Närvarande pedagoger.

Arbete i barngruppen med litteratur.

Barnobservationer med fokus på hur barn bemöter varandra.

Barnråd och föräldraråd.

Bemöta varandra med respekt.

 

 

 

Kön

Mål

Att vara goda förebilder genom ett förhållningssätt som bryter traditionella könsmönster och utmanar våra normer.

Vi vill att barnen i förskolan ska känna att de själva äger rätten att definiera sitt kön och att de respekteras som individer.

Insats

Barnen ska ha tillgång till normbrytande material och böcker.

Diskussioner både bland personal och barn för att öka medvetenheten inom detta ämne.

Observationer över personalens förhållningssätt i ämnet.

 

 

 

Könsöverskridande identitet och ursprung

Mål

Alla barn på förskolan ska känna att de inte definieras efter sin biologiska könstillhörighet utan för den de är. Ingen ska behöva utstå kommentarer av negativ art på grund av hur den väljer att uttrycka sin identitet. Personalen ska vara goda förebilder och bryta traditionella könsmönster.

Insats

Observationer över personalens förhållningssätt i ämnet.

Tillgång till relevant litteratur till personalen.

 Vi samtalar aktivt med barnen om att våga vara sig själv och vara stolt över den man är.

 

 

 

Etnisk tillhörighet

Mål

Vi ska uppmärksamma att alla människor har en etnisk tillhörighet och att man kan ha flera etniska tillhörigheter. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet.

Insats

Reagera på kränkande ord.

Aldrig tillåta nedsättande kommentarer eller liknande.

Vi läser böcker, ser filmer, sjunger sånger från olika kulturer.

Ha familjekvällar där alla vårdnadshavare och barn känner sig välkomna och stolta över sitt ursprung.

 

 

Religion eller annan trosuppfattning

Mål

Förskolan ska arbeta främjande för att barnen ska känna stolthet över sig själva oavsett religion och trosuppfattning, till exempel ateism. Personalen ska fungera som goda förebilder genom ett förhållningssätt som påvisar nyfikenhet, öppenhet, respekt och synliggör olika religioner och trosuppfattningar.

Insats

Reagera på kränkande ord.

Aldrig tillåta nedsättande kommentarer eller liknande.

Vi läser böcker, ser filmer, sjunger sånger från olika religioner.

Ha familjekvällar där alla vårdnadshavare och barn känner sig välkomna och stolta över sitt ursprung.

 

 

 

Funktionsnedsättning

Mål

Förskolan ska skapa förutsättningar för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen samt delta i verksamheten oavsett funktionsnedsättning. All berörd personal ska ha kunskap och insikt om hur det är att leva med de funktionsnedsättningar som kan finnas på förskolan.

Personalen ska arbeta för att få barnen får förståelse för att alla inte har samma förutsättningar men att alla är lika mycket värda.

Insats

Att personalen ska vara öppen för olika lösningar istället för att se problem.

Att på olika sätt få barnen uppmärksamma på ämnet. Till exempel genom att läsa böcker, låta barnen göra övningar där man får testa hur det känns att ha en funktionsnedsättning.

Uppmärksamma dagar som är tillägnade olika funktionsnedsättningar, till exempel ”Rocka sockorna”.

 Personalen ska uppmärksamma barnens förmågor och kompetenser och planera verksamheten efter detta.

 

Sexuell läggning

Mål
Förskolan ska aktivt arbeta för att bryta normen om heterosexualitet som det självklara och tvåsamhet som en självklar norm. Personalen ska synliggöra och bejaka olika familjebildningar och bemöta alla familjekonstellationer med lika respekt.

Insats

Samtala om barnen och personalens familjekonstellationer.

Tillgång till relevant litteratur till personal och barn.

 

 

Ålder

Mål

Förskolan ska ge förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av föreställningar som baseras på ålder. Alla barn ska erbjudas en verksamhet som täcker deras intressen och förutsättningar.

Insats

Miljön och aktiviteterna på avdelningar ska anpassas efter de barn som vistas där.

Observationer och reflektioner ska göras för att kunna tillgodose barnens behov på bästa sätt.

 Personalen ska våga utmana varandra och föra en dialog om vårt arbetssätt.

 

 

 

 

Rutiner för akuta situationer              

Policy

På vår förskola råder en nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Det omfattar alla som befinner sig på vår förskola – barn, personal, vårdnadshavare och besökare. Vi behandlar varandra med respekt. Alla ska känna sig välkomna och trygga på vår förskola.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Pedagogerna håller god uppsikt över alla platser där barnen leker inomhus och utomhus. Det är alltid pedagoger närvarande och delaktiga i barnens aktiviteter. Vi lyfter frågan om trivsel till exempel på utvecklingssamtal, barnforum, barnintervjuer och föräldraforum.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Barn och vårdnadshavare kan vända sig till en i personalen som de känner förtroende för, eller direkt till förskolechefen. Sker kränkningarna mellan personal eller mellan personal och barn ska förskolechefen kontaktas för vidare utredning av kränkningen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Pedagogerna avbryter den kränkande handlingen. Det förs samtal med alla inblandade. I vissa fall kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen kartlagd och utagerad. Vid grövre och återkommande kränkningar ska pedagog alternativt förskolechef ha samtal med barnens vårdnadshavare. Kränkningen anmäls och utreds enligt fastställd rutin. Utredning av kränkning upprättas av ansvariga pedagoger, där även vårdnadshavarna är delaktiga. Arbetet dokumenteras fortlöpande. Samtliga pedagoger på förskolan informeras. Vid allvarliga fall görs orosanmälan till socialförvaltningen. Ärendet avslutas när den utsatte/vårdnadshavaren anser att det är utagerat och att förskolesituationen känns bra.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Pedagogerna stoppar den kränkande handlingen. Vårdnadshavare/vuxen i förskolan/annan vuxen dokumenterar och överlämnar till förskolechef för vidare utredning.

Rutiner för uppföljning

Observationer sker i verksamheten. Vid kränkning mellan barn utförs observation i första hand av personalen. Gäller det en personal som kränkt ett barn utför förskolechefen observationen. Dokumentation sker under hela förloppet och skickas till förskolechef. Uppföljande samtal med berörda för att säkerställa att den kränkande behandlingen upphört.

Rutiner för dokumentation

All personal i verksamheten ansvarar för att arbetet dokumenteras och skickas till förskolechef.

Ansvarsförhållande

Alla på förskolan har ansvar för att i ett första skede stoppa den kränkande behandlingen. Förskolechef är ansvarig och ska kontaktas vid återkommande kränkande behandlingar.

Anmälan och utredning av kränkning

Konstaterad kränkning ska anmälas och utredas enligt kommunens rutin, mall för detta finns i word.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: