👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - SvA 3

Skapad 2018-09-03 10:30 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Veckoplanering av temat retorik v. 36 - 43 Inlämningsuppgift: argumenterande och utredande text, samt att hålla ett tal. Matris kommer inom kort att kopplas till inlämningsuppgiften.

Innehåll

 

Retorik

Planering v. 36-43

v.36

 • Youtube film Pia Cederholm – Retorik https://www.youtube.com/watch?v=5RjN0BTlOwk

 • Introduktion retorik, begreppet retorik. Vi läser om retorik i Fixa genren (2011) (s. 48-51), Ut med språket (PDF).

 • Du ska ha påbörjat en text där du förklarar vad retorik betyder och vad som menas med det, hämta information från minst två källor (se ovan). Du ska också resonera kring vad retorik kan användas till och när det kan vara bra att veta något om retorik.

v. 37

 • Du ska denna vecka fortsätta anteckna och förklara begreppen ”Etos, Logos och patos” samt vad som menas med stilfigurer (s.52-56).

 • Titta på Youtube film

  https://www.youtube.com/watch?v=4E3FtOizqKQ

 • Kamratbedömning, ni läser någon kamrats text och tittar på kunskapskraven.

 • Introduktion av skrivuppgiften – inlämningsuppgiften.

v.38

 • Vi går igenom partesmodellen, s 68 (Fixa genren, 2011). Vi läser Alicias tal, lyssnar på prins Daniels tal, analyserar muntligt i grupp och redovisar gruppvis.

v.39

 • Skrivtid, vi diskuterar talängslan samt ser elevexempel på tal (s. 72).

v.40

 • Skrivtid samt kamratbedömning, checklista, elevexempel, lämna in utredande text om retorik.

 • Introduktion till muntlig presentation/minital (s.59).

v.41

 • Mini tal (s.59), titta på argumenterande tal s. 64. Vi arbetar med begreppen tes, och argument, vi pratar om hur man kan underbygga sina teser med argument.

 • Förbered, och planera ett tal enligt partesmodellen (s.68). Vi läser och diskuterar om olika sätt att inleda och avsluta ett tal. Bestäm tema för tal och börja skriva.

v. 42

 • Förbered och skriv ditt tal.

v. 43

 • Skriv färdigt och öva!

 • Muntliga presentationer (tal).

 

Uppgifter

 • Retorik - Text och tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sva  -

Matriser

Sva
Retorik - Text SvA 3

Utredande text

Argumenterande och utredande text SvA 3
E
D
C
B
A
Innehåll och källor
Du kan formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den. När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Du kan värdera och granska källor kritiskt. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Du kan värdera och granska källor kritiskt. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. När du utgår från källor kan du med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text. Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Du kan värdera och granska källor kritiskt. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition
Texten är sammanhängande och har tydlig urskiljbar disposition, dvs. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning samt är styckeindelad.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Texten är sammanhängande och väl disponerad, dvs. att textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångarna fungerar smidigt.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Texten är sammanhängande och väl disponerad, dvs. att textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångarna fungerar smidigt.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat, dvs. att texten så gott som helt präglas av variation och ett kreativt, tydligt och medvetet språk med formuleringar som effektivt kommunicerar sitt budskap.
Anpassning till sammanhang
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del har anpassat språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del har anpassat språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del har anpassat språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.

Sva
Retorik - Tal SvA 3

Muntlig framställning

Muntlig framställning sva 3
E
D
C
B
A
Innehåll och framförande
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför en grupp. Du har viss kontakt med din publik till exempel med ögonkontakt eller frågor. Om något presentationstekniskt hjälpmedel används görs detta med viss säkerhet. Om framställningen är argumenterande kan du formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Kunskapskraven för E och till övervägande del C är uppfyllda.
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför en grupp. Du har viss kontakt med din publik till exempel med ögonkontakt eller frågor. Om något presentationstekniskt hjälpmedel används görs detta med viss säkerhet. Om framställningen är argumenterande kan du formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.
Du genomför med säkerhet muntlig framställning inför en grupp. Du har god åhörarkontakt, till exempel med ögonkontakt eller frågor. Om något presentationstekniskt hjälpmedel används görs detta med säkerhet och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Om framställningen är argumenterande kan du formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Struktur
Dispositionen är anpassad efter syfte mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du har anpassat dispositionen efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i.
Kunskapskraven för E och till övervägande del C är uppfyllda.
Dispositionen är väl anpassad efter syfte mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du tydligt har anpassat dispositionen efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i.
Kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda
Dispositionen är väl anpassad efter syfte mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du tydligt har anpassat dispositionen efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i.
Språk
Språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du har anpassat språk och stil efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i.
Kunskapskraven för E och till övervägande del C är uppfyllda.
Språk och stil är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du tydligt har anpassat språk och stil efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i.
Kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda
Språk och stil är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du tydligt har anpassat språk och stil efter publiken, genren och den situation som den muntliga framställningen är tänkt att fungera i.