Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling ht-20/vt21

Skapad 2018-09-03 13:58 i Sandtorps förskola Nykvarn
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
Här följer en pedagogisk planering på hur vi ska arbeta med hållbar utveckling under läsåret VT20. Detta för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen under VT-20 ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Bakgrunden till temat är att barngruppen tillsammans med pedagoger ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen har även synliggjort att det finns ett intresse för djur och vatten, samt för återanvändning av förbrukningsmaterial.

Mål

Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den ekologiska aspekten strävar vi efter att barnens ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp, barnen blir en del i arbetet mot hållbar utveckling.

När det kommer till den ekonomiska aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö, samt hur de vårdar materialet.

När det kommer till den sociala aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter och allas lika värde. Mångfald är en tillgång.

 

Arbetssätt/metod

EKOLOGISK ASPEKT

- Vi använder återvinningskärl med tillhörande beskrivning på vad som ska slängas i respektive behållare, samt skriver ut bilder på det Sopsamlarmonster som är kopplat till respektive kärl. Detta för att ge barnen möjlighet att sortera vårt avfall.

- Vi tar regelbundet promenader till återvinningsstationen och sorterar vårt material så att det kan bli nytt - Vi är återvinningshjältar!

- Vi ska se om vi hittar informationsfilmer som förklarar vad som sker med materialet är vi sorterar det. 

- Vi ska se över om vi själva kan skapa en kompost för att kunna följa processen från matavfall till jord samt se vad som händer med tomat, banan och aluminiumlock om man slänger det ute i naturen.

 

EKONOMISK ASPEKT

- Skapa med återvunnet- och naturmaterial.

- Vi ritar tex på båda sidorna av pappret istället för att ta nytt.

- Vi samtalar om vikten att ta exempelvis den mat man tror sig kunna äta upp för att inte behöva slänga det som blir över... Detta i andra sammanhang också.

- Vi undervisar om vårt ansvar att vara rädda om material och dylikt i vår miljö.

 

SOCIAL ASPEKT

- Vår Kompishjälte (handdocka) samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och hjälper dem i deras konflikthantering när det behövs.

- Vi spelar upp rollspel där vi belyser olika dilemman.

- Vi samtalar om allas lika värd, lånar böcker kopplat till temat, belyser hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet.

- Vi låter barnen delta i demokratiska omröstningar så de själva kan påverka sin vardag.

- Vi använder oss av det värdegrundmaterial vi har i form av "kompisböckerna".

 

De pedagogiska planeringarna kommer att planeras fortlöpande utefter barnens intressen. Barnen får tillfälle att skapa, reflektera, diskutera, undersöka, jämföra m.m.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Temat kommer dokumenteras med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, film och anteckningar. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering och analys av temat.

Under temats gång ställer vi oss frågandes till vad temat skulle handla om från början, hur vi gör aktiviteterna meningsfulla för barnen, vilka förkunskaper har barnen, vad har barnen för hypoteser, hur går vi vidare med barnens hypoteser och gör dem undersökningsbara...

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: