Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orange teamplan 2018-2019

Skapad 2018-09-03 16:54 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

Vad behöver vi utveckla?

Vi började terminen med 4 nya barn. Inskolningen gick bra och vi känner att de nya barnen har kommit in i gruppen. Vi fortsätter vårt dagliga arbete med att skapa en trygg grupp bland annat genom fasta "rutiner" som bland annat möte på morgonen,  aktivitetstavla och sagovila efter maten. Rutiner som vi vet fungerar och är uppskattade av barnen. Från och med den 1/10 slutar Camilla på Orange och istället börjar Maj.

 • Just nu är det mycket lek genom rollekar, där ett stort antal barn är involverade. Lek med bilar/tåg, dockhus, bygglekar, pussla/spel, rita/pyssla är de intressen vi ser hos barnen just nu.
 • Vi behöver utveckla lekmiljön med rekvisita.

Skatta var arbetslaget befinner sig i våra fokusområden (se ovan)

 • Unikum: Unikum använder vi regelbundet. Vi reflekterar veckovis och via vår blogg når vi ut till vårdnadshavarna varje vecka. Vi behöver bli mycket bättre på att involvera barnen i vår (barnens)dokumentationen.
 • Kulturell mångfald: Genom att vi försöker möta barnen efter deras förmåga, erfarenhet, tankar och idéer osv
 • Estetiska lärprocesser: Vi behöver utveckla målet.

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen?

Skogen

Snick och Snack

Återvinning

 

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på? Naturkunskap och värdegrunden.

 • Vad vill vi att barnen ska upptäcka? Djur och natur, kretslopp etc. Genom arbetet med värdegrunden vill vi att barnen ska lära sig att förstå sin egen och andras integritet.
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva? Naturen genom sina sinnen.
 • Vilken roll ska miljön ha?
 •  

Vad vill arbetslaget utveckla utifrån områdets fokusområden (se ovan)

Estetiska lärprocesser. Genom att en pedagog med ett stort intresse för området börjar på avdelningen, finns det definitivt potential att utveckla arbetet med estetiska lärprocesser.
 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 • Skogen: En dag i veckan ska vi gå till skogen med hela barngruppen. Förslagsvis blir det på måndagar då vi endast har ca 15 barn. Ska även försöka komma iväg vid några fler tillfällen under veckan fast i mindre grupper. Vi vill utveckla upplevelsen i skogen med uppdragskort, pyssla med det material som finns i skogen etc. Planera vår verksamheten även när vi är i skogen. Vi planerar också att gå till skogen med några barn och personal från Hattstugan.

 

 • Snick och Snack: Genom materialet får vi med flera av läroplanens strävansmål (ex matematik, naturkunskap och värdegrunden). Figurerna kommer vara med på våra möten och även i skogen. Konstruera kojan. Först måla hur barnen tror att kojan ser ut för att sedan försöka bygga kojan efter sin ritning(barnen födda 13)

 

 • Återvinning: Fortsätter vårt arbete med miljö och återvinning. Vi har börjat samla på mjölkkartonger som sedan kommer utökas till fler typer av material. Fortsätter med skräppromenader, återvinningsträdet
 •  
 • Vi ska ha en grupp med barnen födda 13. Tanken är att de 7 ska känna att de är en blivande "skolgrupp" . De ska exempelvis få varsin "skrivbok", utforska närområdet, läsa en bok, vara på kullen, leka inne etc.
 •  
 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det som tycker är mest intressant? Utveckla området med andra alternativ/svårighetsgrad.
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?Snick och Snack, uppdragskort,
 • Arbetssätt och metoder? Genom vårt dagliga morgonmöte, barnens inflytande, smågrupper, undervisningssituationer.
 • Hur utformar vi miljön? Miljörond med barnen. Genom observationer
 • Våra roller som pedagoger? Medforskande och undervisande pedagoger.
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?  Vid kartläggning/observation ge barnen nya utmaningar .
 • Metoder för dokumentation? Ipaid, lärlogg och bilder på dokumentationsväggen(för barnen)
 • Vilka situationer ska dokumenteras? Vi ska dokumentera våra prioriterade mål(Skogen,Snick och Snack och återvinning).

 

 

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

Eftersom vi blev ett nytt arbetslag den 1/10 har vi endast arbetat våra projekt i 4 veckor. Vi har kommit igång med arbetet om Snick och Snack. Vi har i smågrupper/hela avdelningen varit i skogen, 5 åringarna har fått en egen verksamhet(promenad i skogen). Vi har påbörjat våra estetiska lärprocesser genom vårt skogstema både individuella med främst gemensamma projekt. Detta för att stärka gruppkänslan.  

 

 • Vad har vi dokumenterat? Genom Ipaid har vi dokumenterat våra möten som bla handlat om Igelkotten,Ekorren, tall och vilka djur som bor i vår skog. Barnen har vid 2 olika tillfällen gjort dokumentationer (Igelkotten/Ekorren) som sitter uppe på vår skogsvägg. Vi har också dokumenterat skogspromenader, lekar, aktiviteter som finns uppsatta på barnens dokumentationsvägg. Hur har barnens lärande blivit synligt? Barnen själva har fått fundera på vilken information som de vill delge sina kamrater. Utifrån deras tankar gjorde vi (barn+pedagog) dokumentationen.
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? Arbetet fortlöper åt rätt håll , vi har gjort arbetet som vi planerat. (Vart ska vi?)Vi ska fortsätta projekten enligt vår planering.
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: