Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete - demokrati och hållbar utveckling

Skapad 2018-09-04 08:45 i Tallbackens förskola Knivsta
Värdegrundsarbete - vi arbetar med värdegrund, kompisskapande, relationer, gruppsammansättning, genus och jämställdhet.
Förskola
Värdegrundsarbete med fokus på barnens förståelse för demokrati, förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan, i vårt samhälle och för vår jord.

Innehåll

Värdegrundsarbete med fokus på demokrati och hållbar utveckling

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Lpfö 2019

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Lpfö 2019 

 

Med grund i Förskolans läroplan Lpfö2019  arbetar vi på Blå med värdegrund, demokrati, kompisskapande och hållbar utveckling på olika sätt.

Utifrån det enskilda barnet vill vi främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Vi vill främja för att varje individ ska få möjlighet att utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, med tillit och självförtroende och att alla får uppleva känslan och glädjen av att få göra framsteg.

Gruppen ser vi som en social och kulturell möjlighet till möten och relationer. Där vi vill lyfta fram och främja aktning för varje människas egenvärde. Vi arbetar ständig med barnens relationer på olika sätt och vårt mål är att det i gruppen ska vara en social gemenskap där alla känner sig trygga. Vi vill att alla ska uppleva att de är en del av gruppen och att alla på Blå är kompisar. Vårt mål är att varje barn ska få många möjligheter i vardagen att öva på, diskutera och få möjlighet att utveckla medkänsla, empati och omtanke och att alla; vuxna som barn visar respekt till varandra och allt levande runt omkring oss. Vi vill även lyfta fram och uppmärksamma skillnader och olikheter som tillgångar och verka för att vi är varandras förebilder.

I barnens lek och i våra lärmiljöer vill vi i verka för den sociala gemenskapen. Lärmiljöerna är utformade som stationer, som blir till mötesplatser där olika språk möts och nya uppstår. Lärmiljöerna innehåller i den mån det går ofärdigt, könsavkodat material för att motverka könsmönster. Materialet ska i sitt tillblivande kunna skapas, förändras och användas till vad varje individ önskar att det ska vara, för att ge utrymme för barnets egna val och för att utmana till lärande och utveckling. 

Vi lägger stort fokus på varje individs hälsa och med det vill vi omfatta; omsorg, utveckling, välbefinnande och rörelseförmåga. Vi månar om att barnen ska utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva och för att de vid flera tillfällen under dagen ska få möjlighet till fysiska aktiviteter. Vi vill i dialog med barnen föra många samtal i vardagen om vikten av en hälsosam livsstil och vikten av näringsriktiga måltider.

På förskolan arbetar vi kring hållbar utveckling. Förskolan är certifierad med Grön Flagg och i våra projekt väver vi på olika sätt in ett fokus kring hållbar utveckling. Vi vill verka för att barnen ska få med sig en positiv framtidstro med ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Vi önskar att när barnen slutar hos oss ska de ta med sig val som människor, som bidrar till hållbar utveckling - såväl ekonomisk, som socialt och miljömässig.

 

Arbetssätt/Hur:

- Regellekar - Vi använder oss av många olika regellekar. Där övar vi turtagande, alla får vara med, vi övar oss på att följa instruktioner och lekens gemensamma regler, i leken upplever vi gemenskap och glädje och vi får röra på oss och vara  fysisk aktiva i många lekar.

- Lekgrupper - Vi delar barnen i olika lekgrupper utformade på olika sätt. Syftet kan vara att para ihop barn för att de ska få syn på varandra, skapa gemenskap, barn med liknande intressen ska få möjlighet att leka tillsammans, få möjlighet att leka i en mindre grupp, utveckla språk, lösa en specifik uppgift, ge möjligheter till samtal, att barnen ska inspirera varandra och mycket mer. Ibland får barnen möjlighet att välja och vara med och påverka grupperna och ibland är de vi pedagoger som väljer med ett specifikt syfte.

- Uppdrag och uppgifter - ofta ger vi barnen olika uppdrag eller uppgifter, ibland enskilt men oftast tillsammans i par eller mindre grupper för att ge möjligheter till att öva samarbete, ge barnen tillfälle att samtala och diskutera/argumentera olika sätt att lösa uppgiften, känna sitt ansvar i gruppen, att lyckas tillsammans.

- Lärmiljöer - Våra lärmiljöer är uppbyggda som stationer med ett visst tema/innehåll. De är utformade för att främja för samarbete och samtal mellan barnen. I den mån det går strävar vi efter att våra lärmiljöer ska innehålla så mycket material som möjligt, som är ofärdigt och könsavkodat och som i sitt tillblivande i barnens lek kan användas och utformas till det barnen själva önskar.

- Samtal/diskussioner - Dagligen arbetar vi för att skapa tid och utrymme för samtal och diskussioner, i större och mindre grupper. Det kan vara i leken, i våra aktiviteter/projekt och på våra olika samlingar under dagen. Vi lyfter olika frågor och dilemman i samband med våra projekt, på våra läsklubbar utifrån de böcker vi valt för att lyfta och sätta fokus på olika frågor och teman och för att skapa reflektion och eftertanke.

- Gemensamt framtagna regler - Barnen i gruppen får vara med och påverka och ta fram vilka regler de tycker att vi ska följa på Blå. 

- Utelek och utforskande i varierande utemiljö; så som skog, natur och kring vatten - minst två gånger varje dag

- Rörelselek på olika sätt, både ute och inne; så som Tabata, ”gympa”, hinderbana

- Vi använder teater eller liknande och försöker lyfta fram olika dilemman, intressen eller konkreta situationer av händelser för att belysa och återskapa situationer för att barnen ska få möjlighet att kunna reflektera och hitta lösningar

- Böcker och annat material som utgår från Barnkonventionen - bland annat boken ”Lätt Rätt 2” om barn rättigheter.

- Böcker kring olika teman/utvalt innehåll - boksamtal efteråt tillsammans med barnen

- Polyglutt - digitalt bibliotek - används tillsammans med Apple-TV för att alla barn ska kunna se och ta del

- Liten - Brottsoffermyndigheten - känslokort för diskussion i barngruppen

- UR.se

- Grön Flagg - barnråd/barns inflytande

- Odling - inne och ute

- IKT - informations- och kommunikationsteknik används som hjälpmedel och i undervisningen på många olika sätt

- Demokrati - vi röstar om olika beslut för att alla ska få inflytande i det vi gör

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: