Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 6 Kursmål

Skapad 2018-09-04 09:38 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
Förmågor, mål och exempel på aktiviteter för att uppfylla målen.

Innehåll

Pedagogisk planering - Engelska 6 - Att lyssna, läsa och förstå      
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förståelse av talad
och skriven
engelska samt
förmåga att tolka
innehållet.
Du kan förstå innehåll och
tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i
skriven engelska, i olika
genrer och i mer formella sammanhang.
Du visar att du förstår genom att
redogöra för, diskutera,
kommentera och dra
slutsatser om innehåll och
detaljer samt genom att med
agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet
Talat språk, även med social och dialektal
färgning, och texter, även komplexa och
formella, som är berättande, diskuterande,
argumenterande, rapporterande och
redogörande, även via film och andra medier.
Sammanhängande talat språk och samtal av
olika slag, till exempel debatter, föredrag och
intervjuer.
Texter av olika slag och med olika syften, till
exempel formella brev, populärvetenskapliga
texter och recensioner
Samtida och äldre skönlitteratur, dikter,
dramatik och sånger.Teman, motiv, form och
innehåll i film och skönlitteratur; författarskap
och litterära epoker.
Hur språk, bilder och ljud används för att
påverka till exempel i politiska tal och reklam.
Konkreta och abstrakta ämnesområden med
anknytning till elevernas utbildning samt
samhälls- och arbetsliv ; aktuella
ämnesområden; tankar, åsikter, idéer,
erfarenheter och känslor; etiska och
existentiella frågor.
• Lyssna på radio, tv, film, pod casts, samtal, diskussioner, instruktioner m.m.
• Samtala om och analysera talad engelska
• Engelska dialekter
• Lyssna, anteckna och sammanfatta
• Att söka, välja och kritiskt granska muntliga källor
• Lyssna på radio, podcasts, etc. om
samhälle och kultur i engelskspråkiga länder • Läsa romaner, noveller, artiklar, dikter, bloggar, brev, dagboks-anteckningar, instruktioner m.m.
• Engelskspråkiga dagstidningar och andra tidningar
• Samtal och diskussioner kring läsning
• Quiz och frågesport
• Lästekniker
• Att söka, välja och kritiskt granska skriftliga källor
• Textgranskning / analys
• Använda olika typer av ordböcker
och grammatikor
• Använda Internet som källa till
kunskap om livet i
engelskspråkiga länder.
Pedagogisk planering - Engelska 6 - Realia      
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förmåga att
diskutera och
reflektera över
livsvillkor,
samhällsfrågor och
kulturella
företeelser i olika
sammanhang och
delar av världen där
engelska används.
Du diskuterar
företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där engelska används. Du kan då också
göra jämförelser med
egna erfarenheter och kunskaper.
Levnadsvillkor, attityder, värderingar,
traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
* Projekt, reseskildring eller liknande där du tar upp de delar som nämns i det centrala innehållet.
Pedagogisk planering - Engelska 6 - Språklig bearbetning och strategier      
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Utveckla förmåga att
använda språkliga
strategier i olika
sammanhang.
Du kan välja och använda strategier för att söka relevant information och
värdera olika källors
tillförlitlighet.
Dessutom kan du
välja och använda
strategier som löser problem i och förbättrar inter-aktionen
Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och
underförstådd betydelse.
Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
Olika sätt att kommentera och föra
anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
* Använda sökfunktioner på Internet * Öva olika lässtrategier för att snabbt finna relevant information. * Att söka, välja och kritiskt granska webbaserade texter och skriftliga källor. * Öva att lyssna och anteckna.

Utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Du bearbetar och gör förbättringar av dina
framställningar.
Du kan även formulera dig med flyt och anpassar dig beroende på syfte,
mottagare och situation.
Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar,
även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
* Feedback på dina och andra elevers muntliga och skriftliga framställningar. * Arbete med formella och informella texter.
Pedagogisk planering - Engelska 6 - tal och skrift      
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förmåga att formulera dig och kommunicera på engelska i tal och skrift. I muntliga och skriftliga
framställningar i olika
genrer kan du formulera
dig varierat, tydligt och strukturerat.

Du väljer texter och
talat språk från olika medier
och kan använda det valda
materialet i din egen
produktion och interaktion.
Muntlig och skriftlig produktion och
interaktion i olika situationer och med olika
syften, där eleverna argumenterar, rapporterar,
ansöker, resonerar, sammanfattar,
kommenterar, värderar och motiverar sina
åsikter.
Hur struktur och sammanhang byggs upp samt
hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer
till uttryck i talat och skrivet språk i olika
genrer.
• Samtala och diskutera i grupp
• Argumentera
• Hålla anföranden inför grupp
• Retorik
• Sammanfatta och ge respons
• Samtalsstrategier
• Stilnivåer
• Söka information som underlag för
muntliga redovisningar etc.
• Skriva och bearbeta texter
• Sammanfatta nyhetsartiklar och andra texter
• Recensera filmer, böcker, bloggar m.m.
• Referera
• Styckeindelning och struktur
• Grammatik och meningsbyggnad
• Loggbok
• Söka information som underlag för egna texter
• Skriva, blogga, chatta om livet i Sverige och den engelskspråkiga världen.

Matriser

Eng
Engelska 6

Centralt innehåll

 • Eng  -   Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
 • Eng  -   Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
 • Eng  -   Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
 • Eng  -   Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
 • Eng  -   Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
 • Eng  -   Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
 • Eng  -   Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
 • Eng  -   Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
 • Eng  -   Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
 • Eng  -   Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.
 • Eng  -   Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
 • Eng  -   Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Eng  -   Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
 • Eng  -   Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
Insats krävs
E
C
A
Förstå innehåll
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja strategier
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Välja material från olika medier
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera företeelser
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: