Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbäret värdegrund 18/19

Skapad 2018-09-05 15:00 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål :

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Vi har valt att arbeta med just detta därför att: 

Vi vill att barnen har en stark värdegrund där empati, vänlighet och social kompetens finns på ett naturligt sätt.

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

  Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

 Vi ser och hör att barnen hjälps åt,  värnar om varandra ,är vänliga mot varandra samt vuxna samt tar ett ansvar för förskolans saker

 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?) 

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Börja med att kartlägga vart barnen befinner sig.

Genom samtal, samarbetslekar, närvaro av vuxna i barnens lek.

Vi kommer att läsa böcker som berör vänskap, använda delar av materialet som heter START samt Snick och Snack.

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

Vi gör nya kartläggningar, observationer och filmar barnens lek.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: