Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rastaktiviteter

Skapad 2018-09-06 17:41 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F
Rasterna utgör en viktig del av elevernas vardag. Skolgården är en social mötesplats för eleverna som utgör 20% av skoltiden. Det är en plats där man skapar nya relationer och gemenskaper. Det är även en plats där man utövar rörelseglädje.

Innehåll

Målet med undervisningen är att..

"Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära"

Under våra planerade rastaktiviteter arbetar vi aktivt för att få bort utanförskap, ge eleverna fler redskap till egen lek, samt minska antalet konflikter på rasten.

 

Så här ska vi arbeta.

Under rasterna planerar och genomför pedagogerna lekar och aktiviteter som är lätta att förstå och där eleverna kan "gå ut och in" på ett enkelt sätt. Rastaktiviteterna ska ses som ett alternativ till elevernas fria lek under rasten.

 

Vad tränar vi genom detta?

 • Kreativitet: Idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovations- och entreprenöranda
 • Empati: Inlevelseförmåga, medkänsla, tolerans, förståelse och respekt för olikheter, solidaritet.
 • Karaktär: Ansvarstagande, uthållighet, noggrannhet, omdöme, goda arbetsvanor, effektivitet och organisationsförmåga, framåtanda, självdisciplin, emotionell stabilitet.
 • Social förmåga: Öppenhet, förmåga att arbeta i grupp, flexibilitet och anpassningsförmåga,  samarbete, förmåga att uttrycka sig i olika former följa instruktioner och leda andra, tålamod.
 • Självuppfattning: Trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, självständighet.
 • Problemlösning: Kritiskt tänkande, abstrakt och konkret tänkande, problemlösningsförmåga, dynamiskt tänkande, förmåga att sätta mål och planera.
 • .Lärande: Lära att lära, lust att lära, reflektera över sitt sätt att lära och att utveckla sitt lärande, livslångt lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: