👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tredje kärleken: Läs och förstå, sv år 6-8

Skapad 2018-09-10 10:07 i LMH-enheten Uppsala
Läs och förstå, sv år 9
Grundskola 6 – 9 Svenska
Läs och förstå! Att kunna läsa är någonting fantastiskt! Det skrivna ordet tar oss med på äventyr i fantasi och verklighet. Det ger oss information om det samhälle vi lever i och världen omkring oss och det ger oss möjlighet att kommunicera med våra vänner på internet och med mobilen. Att förstå det vi läser är en förutsättning för att kunna ta del av allt detta och mer därtill!

Innehåll

Mål för elev

Målet är att du ska utveckla din förmåga att förstå, tolka och analysera innehållet i olika texter. Med detta menas, att du ska arbeta för att bli bättre på att förstå det du läser. Det betyder också att du ska arbeta för att bättre kunna prata om texternas innehåll och dra dina egna slutsatser och också jämföra med dina egna erfarenheter och den tid du lever i. 
Målet är också att du ska utveckla din förmåga att skriva berättelser och att utveckla dina texter med olika typer av beskrivningar, såsom miljöbeskrivning, personbeskrivning, liknelser och synonymer. Målet är också att du ska utöka ditt ordförråd.

Innehåll

För att du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå texter, ska du läsa Alex Dogboy Tredje kärleken av Monika Zak. Du kommer också att få kunskap om budskap, tema och motiv.
Du kommer också att få skriva en faktatext och sammanfattningar av boken.

Genomförande

Under lektionstid pratar vi om begreppen budskap, tema och motiv. Vi går också igenom hur en berättelse är uppbyggd och hur man kan utveckla sin text genom att göra beskrivningar, använda liknelser och synonymer. Tillsammans eller enskilt läser vi kapitlen och diskuterar innehållet ur olika perspektiv. Du kommer också att få svara på skriftliga frågor. Du kommer att få olika övningar till boken. Tillsammans pratar vi om förhållanden i boken. Du söker sedan egen kunskap om gatubarn och skriver en faktatext med bilder eller teckningar.  Detta arbetsområde arbetar vi med fram till dess att boken är utläst.

Redovisning

Du visar dina kunskaper i att förstå, tolka och analysera texter ur olika perspektiv när du svarar på muntliga och skriftliga frågor och då du ställer egna frågor eller kommenterar texterna. Du visar också dina kunskaper då du lyssnar på övriga i gruppen och kommenterar och diskuterar deras åsikter och analyser av texterna.
Kunskapen om hur berättelser är uppbyggda, hur man utvecklar sin egen berättelse och hur man använder skiljetecken, stor- och liten bokstav, styckeindelning, rubriker och liknande, visar du när du skriver dina berättelser och visar mig resultatet. Det är både processen och det färdiga resultatet som bedöms. Du förbereder dig på att redovisa dina kunskaper genom att läsa texterna och boken.
Du ska alltså, förutom diskussioner i gruppen, redovisa följande;
- sammanfattningar
- en faktatext
- läsa några kapitel på egen hand
- lyssna aktivt på när någon annan läser högt

- lära dig veckans ord ur texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läs och förstå, sv år 9

Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur;

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
högläsning
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Du kan läsa högt ur din bok så att innehållet framgår.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Du kan läsa högt ur din bok. Ibland stakar du dig men då rättar du dig oftast på egen hand.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Du kan läsa högt ur din bok. Din läsning är inlevelsefull och du stakar dig mycket sällan.
berättarteknik
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Du kan sammanfatta huvudinnehållet i din bok och även berätta något om när boken utspelar sig, under hur lång tid och hur händelser i boken hänger samman.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Du kan sammanfatta innehållet i din bok och utifrån tydliga exempel i boken berätta något om när, hur, var och varför händelserna sker.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Du kan sammanfatta innehållet i din bok och utifrån tydliga, välvalda och välmotiverade exempel berätta om när, hur, var och varför händelserna sker.
budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du för fram tankar om bokens budskap men dina tankar stöds bara delvis av innehållet i boken och du kan förklara hur du tänker.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du för fram tankar om bokens budskap och du kan motivera dina tankar med utgångspunkt i boken och med hjälp av relevanta exempel.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du för fram tankar om bokens budskap, även om budskapen är dolda eller dubbla. Dina tankar motiverar du mycket väl med hjälp av tydliga exempel och citat ur boken.

Sv
Skriva berättande texter

Rubrik 1

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Sammanhang
Texten är ett antal meningar som är staplade på varandra, utan att höra ihop.
Du har försökt att få meningarna att hänga ihop till ett sammanhang. Det finns en antydan till "Röd tråd".
Texten följer en "Röd tråd".
Texten är väl genomtänkt och har en klar "Röd tråd". Den väcker och bibehåller läsarens intresse.
Språklig kvalitet
Språket är föga varierat. Magert ordförråd.
Språket innehåller försök till variation, med relativt gott ordförråd. Innehåller enkla beskrivningar.
Relativt god språklig variation samt gott ordförråd. Texten innehåller en del utvecklade beskrivningar.
Mycket god språklig variation och ett rikt ordförråd. Texten innehåller välutvecklade beskrivningar.
Stavning, skiljetecken, styckeindelning.
Texten innehåller många stavfel. Stor osäkerhet vad gäller punkt och stor bokstav. Inga försök till styckeindelning.
Texten innehåller en del stavfel. Mestadels korrekt interpunktion. Försök till styckeindelning.
Få stavfel. Korrekt interpunktion. Mestadels fungerande styckeindelning.
Väl fungerande stavning och interpunktion. Väl fungerande styckeindelning.
Kommunikativ kvalitet
Du använder talspråk. Texten är inte anpassad till någon mottagare. Du håller dig inte till ämnet.
Du förmedlar händelser, snarare än upplevelser och som läsare berörs man inte av texten.
Du lyckas delvis förmedla upplevelser, reflektion och engagemang. Läsaren berörs.
Du förmedlar, tolkar och värderar upplevelser. Texten berör och väcker tankar hos läsaren.
Genre
Du behärskar ännu inte genrens särdrag
Du försöker och lyckas till viss del hålla dig till genrens särdrag.
Du har relativt god förmåga att använda dig av den givna genren.
Du har mycket god förmåga att utnyttja genrens ramar och visar att du behärskar den.