Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mo förskola Arbetsplan - Normer och värden 18/19

Skapad 2018-09-10 11:32 i Mo förskola Söderhamn
Förskola
Normer och värden med fokus på barns inflytande och jämlikhet. Vårt fokus ska vara att utveckla och arbeta tydligt med barns inflytande, se vad barnen är intresserade utav och utmana dem i stunden. Vi ska erbjuda ännu bättre lärmiljöer och aktiviteter både ute och inne. Hela dagen skall vara väl genomtänkt så att vi erbjuder så bra kvalitet som möjligt.

Innehåll

Nuläge

På alla avdelningar på förskolan har grupperna förändrats med både nya barn och ny personal. Det märks att det finns nya barn i gruppen och att de behöver introduceras. Gruppen behöver hjälp att komma samman och lära känna varandra.

Varje dag pratar vi om de barn/personal som inte är här, vilket har resulterat i att barnen frågar efter de som inte är här och blir jätteglada då de dyker upp.

Vi använder böckerna från "olika förlag"  Vi ser över materialet när det gäller "olikheter" för att vidga barnens perspektiv.

Stopp-handen fortsätter vi att använda oss av.

Mål

Vi vill att alla skall ha ett trevligt språk och lära sig att samarbeta. Detta innebär att barnen uppmuntras och ges många möjligheter att träna på  att lyssna, vänta på sin tur och uttrycka sina tankar och åsikter.

Alla ska kunna använda sig utav stopp-handen och känslotecknen och veta innebörden. 

Miljön skall vara inbjudande och föränderlig både ute och inne utifrån barnens intressen.

Barnen skall kunna göra självständiga val.

Barnen ser att olikheter är bra och berikar. Vi är bra på olika saker.

Barnen ska respektera allt levande och ha omsorg om sin närmiljö.

Syfte

Vi vill ha självständiga individer som visar respekt och kan välja sin egen framtid.

Vi vill ha glada, nyfikna och vetgiriga barn med en positiv självkänsla.

Genomförande

 

Blåsippan:

Vi är noga med att vara välkomnande på ett trevligt sätt till både barn och vuxna. Vi tänker på att använda ett rikt och nyanserat språk som även innehåller många tecken. Tecknen finns i sånger och i böcker, som bilder vid matborden och tillsammans med talspråket. I samband med barnens olika intresseområden lär vi oss nya tecken. Vi ska fortsätta att använda stopphanden. 

Vi ska ha ett tillåtande klimat och lättillgängligt material vilket gör att barnen kan göra fler självständiga val. Vi har bilder på dörrarna där det finns material som barnen själva får ta fram.

Vid matborden är vi noga med att låta barnen få göra egna val tex mjölk/vatten och hård/mjuk smörgås.

Vi uppmuntrar barnen att hjälpas åt med att städa, både inne och ute.

 

Vitsippan:

 • Barnen skall mer aktivt uppmuntras att hjälpa varandra och se varandras kompetenser.
 • Vi delar in barnen i mindre grupper så mycket vi kan för att skapa möten barn emellan. Hjälpa barnen att lyssna på sin kompis. Samarbetsövningar och lekar där man tränar turtagning.
 • Vi pratar om barnen och deras familjer. Min mamma- din mamma.
Varje dag pratar vi om de barn och vuxna som är lediga eller sjuka. Barnen lär sig att känna empati och att man har en plats och betyder något i gruppen. Vi använder oss utav bilder på barnen på samlingen för att tydliggöra vilka som är här och vilka som inte är här. Vi har även namnen laminerade för att lära känna ”sina egna” och kompisarnas bokstäver.
 • Vi ordbadar barnen med svårare ord och använder oss utav tecken som stöd (TAKK)
 • Vi sätter ord på barnens känslor och tankar och hjälper dom i konflikter med hjälp av Stopp-handen.
 • Vi observera barngruppen för att kunna utveckla vår verksamhet och utmana barnen där de befinner sig.
 • Vi lyssnar och uppmärksammar varandra dagligen på samlingen för att barnen skall få träna på att vara i centrum men även på att lyssna och bli lyssnad på.

 

Mosippan:

På samlingen kommer vi att introducera stopphanden för de nya barnen och repetera för de andra. Vi kommer även att använda oss av känslokort där de får en uppgift att utföra och fundera över. Detta kommer vi att göra i mindre grupper för att alla ska få komma till tals och öva på att kommunicera.

Vi tänker arbeta med böckerna från olika förlag och ta hjälp av handledningen som finns att tillgå.

Vi kommer att göra aktivitetskort som används efter lunch där barnen ges chans att göra självständiga val. Genom detta får de chansen att hitta olika kompisar vid olika tillfällen

Vi kommer att lägga upp en plan för hur barnen tillgodoser sig varandras kompetenser.

Alla barnen kommer att delta och vi arbetar med detta under hela terminen.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar aktiviteterna och lärprocessen. Vad händer i gruppen? Hur förändras gruppdynamiken? Det barnen "nappar" på dokumenteras.

Vi dokumenterar i unikum både genom lärloggar, bloggar, reflektion och analys. Vi lägger in både bilder och text.

Hela arbetslaget dokumenterar fortlöpande på avdelningsplaneringarna. Även spontana tillfällen dokumenteras och uppmärksammas för att fortsätta utmana barnen.

Ansvar

All personal på förskolan.

Uppföljning

Vi skriver fortlöpande i Unikums personalverktyg "reflektion och analys".

En större utvärdering sker i januari och juni (Vi kollar då av hur vi ligger till)

Efter utvärderingen lägger vi fokus på de områden vi inte är klara med. Vid behov fortsätter vi med samma mål även nästa år.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: