Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinken Barns utveckling & lärande Holken/Kobjer 2018/2019

Skapad 2018-09-10 13:06 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På förskolorna Holken och Kobjer ges barnen möjlighet att utveckla sin identitet och känna tillit till sin egen förmåga. Den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Pedagogerna tar tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Miljön presenteras tydligt för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning skapas en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av lek, fantasi, problemlösning samt av olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Vi arbetar kontinuerligt med arbetssättet med Normer och värden, se planering under Normer och värden.

Barnen är indelade i tre grupper. I grupperna har vi olika projekt beroende på intresse och behov enligt Läroplanen.

De äldsta barnen arbetar med självporträtt som är inspirerade av Archimboldo. Vi tittar på färger och former knutna till frukt och grönsaker. Vi samtalar om begrepp som höst, skörd, torg, frakt. Vi arbetar med kretsloppet, från frö till planta. Vi arbetar med att göra film.

4 åringarna arbetar med grundfärgerna för att utveckla en nyfikenhet, lust och förståelse för färger och färglära. Vi går ut i Lund för att leta färger runt omkring oss, vilka färger finns i naturen, vilka har människan skapat. Barnen får pröva på olika oväntade tekniker för att upptäcka färgerna och att man kan använda olika tekniker och föremål till att måla.

3 åringarna arbetar med olika kreativa metoder för att utveckla sin kreativa sida och lust att använda sin kropp och huvud och utforska material. Samt att utveckla sin förståelse för sin egen förmåga.

Under hösten arbetar alla grupper mycket med sina sommarminnen, naturkunskap, omvärldsförståelse och skapande aktiviteter. Vi följer även traditioner, svenska och vissa utländska. (Barn och personal med annan bakgrund).

Utevistelse och hälsa - miniröris, yoga och utflykter.

VT 2019

Barnen har visat ett stort  intresse för kroppen och dess funktioner. Vi fortsätter med att arbeta i de tre olika grupperna med kroppen som gemensamt tema. Barnens intresse och frågeställningar skapar innehållet i grupperna.

Med temat kroppen hoppas  vi att de får en kunskap om kroppens funktioner, kan nämna kroppsdelar och får en förståelse för vikten av god hälsa samt bidrar till en positiv kroppsuppfattning.

Vi kommer också att arbeta med mindfulness, yoga och miniröris i tre grupper i veckan  samt att gå på promenader i närområdet.

 

 

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Via dokumentation, samtal

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Vi förväntar osss olika saker utifrån innehållet i barnens grupper.

Arbetet med olika länder, traditioner, språk - intresse för olikheter, språk, kultur osv.

Intresse för rörelse, viljan att delta.

Kunskap och intresse av kroppen. Positiv kroppsuppfattning.

 

 

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: