Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

fjärilens teamplan ht18/vt19

Skapad 2018-09-10 17:00 i Björndammens förskola Partille
teamplan fjärilen
Förskola
Teamplanen skrivs i augusti/september, följs upp i januari, utvärderas i maj/juni. Ska vara närvarande under hela året. Teamplanen publiceras på Unikum (se s. 9 i SKA-häftet) vilket betyder att det är en offentlig handling. Texten i teamplanen ska utryckas med ett professionellt innehåll och språk.

Innehåll

Utveckling och lärande

• Varje barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

 

VAR ÄR VI?

Vi har haft mycket inskolningar fram tills nu, och vi har fortfarande två kvar. Vi har arbetat mycket med att få barnen trygga och få ihop gruppen.

Vi  har lagt mycket tid på att lära känna varandra. Med tanke på att vi är ett nytt arbetslag och en ny barngrupp. Där både barn och personal från två avdelningar har varit nya för varandra, plus att vi har fått helt nya barn utifrån. Detta har tagit mycket tid för oss alla, men nu har vi börjat landa.

"De gamla barnen" från Grodan och Fjärilen blev en mindre grupp under inskolningen, under de första veckorna.

• De nya barnen har börjat undersöka våran lärmiljö. Vi arbetar mycket med rutinerna så att barnen ska känna sig trygga.

 

VART SKA VI?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,"

 • Vi vill att barnen ska uppleva och känna trygghet i leken och med oss pedagoger
 • Vi vill att barnen skall få språkförståelse på ett lustfyllt  sätt och upptäcka glädjen med att bli förstådd och att kunna förstå. (Kommunicera)

HUR GÖR VI?

•Genom att arbeta med bilder, sånger och böcker väcker vi barnens nyfikenhet och lust till språket och till att kommunicera.

•Vi pratar mycket med barnen och sätter ord på det vi gör, på saker, känslor och vad som händer i det vardagliga arbetet.

•Använda dagsschema, bilder på väder och kläder som vi ska använda i samlingen.Vi tittar på dagsschemat tillsammans med barnen i samlingen och har det uppsatt i barnens höjd på avdelningen för att tydliggöra vardagen för dem. Vi använder vår "bildknippa" i kommunikationen med barnen för att göra vardagen mer begriplig för dem.

• Vi dokumentera genom skriftliga observationer och genom bilder.

HUR BLEV DET?

Vi har kommit igång med bildschema vi ser att barnen visar intresse

Sång påsen uppskattas av barnen

sätter ord på saker

vi har påbörjat  tema "Vatten" som innefattar målning sång ,lekar, rörelse

på fredagar ska vi börja med vatten lek

Vi såg att barnen inte var intresserade av Tema vatten men sånger och rörelse är ett stort intresse därför har vi tagit in balansmaterial på avd  och vi har gymnastik varje vecka har även rörelse till musik på tv. Sångpåsarna använder vi mycket

Vi har utökat användningen av bilder genom att ha satt upp veckoschema som vi använder på samlingarna med dagens aktiviteter

Vi har delat in barnen i 4 läsgrupper och valt boken Knacka på

Vi använder bildknippet en del

 I samlingen använder vi färgkodade veckodagar som synliggör och förstärker dagarna då blir det lättare att komma ihåg vilken dag som avses. Med bilder sätter vi upp förmiddagens aktiviteter.

Vi lägger mycket av vår begränsade tid på rytmik, sång. läsning .och mycket lek tillsammans med barnen. Vi har sett att det är deras intresse och det ger dem trygghet.

 

 

 

 

 

Likabehandling

Varje barn i vår verksamhet ska känna sig stolta över sitt ursprung och sitt kulturella arv.

Vision Björndammens förskola - På Björndammens förskola har alla lika värde, vi vill att barnen ska utveckla sin empati, känna omsorg och respekt för varandra

 

VAR ÄR VI?

•Vi har barn med språksvårigheter, barn som inte har så god språkförståelse.

•Vi pedagoger har hela tiden en dialog och reflekterar ständigt över vad som händer i barngruppen. Vi försöker ständigt förändra och förbättra miljön utefter barnens behov. 

•Vi utgår från att barnen har olika förutsättningar.

VART SKA VI?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,"

"Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,"

•Vi vill att alla barn ska känna stolthet över sitt ursprung.

•Att vara steget före för oförutsedda händelser.

 

HUR GÖR VI?

• Vi vill använda oss av musik och flaggor från respektive land. Vi börjar med ett land i taget i samlingen och ser var barnen är någonstans,om det väcker intresse och nyfikenhet.

• Vi använder oss av bilder som verktyg i kommunikationen för att göra vardagen mer begriplig för barnen och för att förebygga konflikter och utbrott. Vi tittar på dagsschemat tillsammans med barnen i samlingen och har det uppsatt i barnens höjd på avdelningen för att tydliggöra vardagen för dem.

•Vi använder vår "bildknippa" i kommunikationen med barnen för att göra vardagen mer begriplig för dem.

• Vi dokumenterar genom skriftliga observationer och bilder.

• Vi pedagoger är uppmuntrande och vägledande i vår roll.

HUR BLEV DET?

vi har börja med flaggorna

vi använder bilder som stöd

Vi har satta upp flaggor på länderna som barnen är ifrån

bildknippan är bra hjälpmedel

vi upplever att bilderna är till stor hjälp för alla barn

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Varje barn i vår verksamhet ska vara medvetet om att det har möjlighet till delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

VAR ÄR VI?

•Vi anser att vi inte alltid kan ge barnen möjlighet till inflytande i alla situationer, pga de dagliga måste rutinerna.

•De har möjlighet att välja om de vill delta i de planerade aktiviteterna.

•Vi har bilder på väggen av vårt lekmaterial så att de kan välja vad de vill aktivera sig med på ett tydligt sätt.

 

VART SKA VI?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,"

• Vi vill kunna ha materialet mer tillgängligt för barnen så att de lättare kan påverka vad de vill aktivera sig med.

•Vi vill ha en tillåtande och lättillgänglig miljö för barnen.

 

HUR GÖR VI?

•Vi vill sänka bordet och ha de nya stolarna som vi beställt så att det blir i barnens nivå.

•Ta fram en eller två små lådor åt gången med lite lekmaterial i och sedan utöka med mer material när vi märker att det fungerar och de har vant sig.

•Använda oss av bilder. Sätta bilder på "leklådorna".

•Vi dokumenterar genom skriftliga observationer och bilder.

•Vi pedagoger är tillåtande och vägledande när vi är tillsammans med barnen.

 

 

HUR BLEV DET?

stolarna har kommit vi väntar på att få bord nedsågade

Vi har fått bord och stolar  klara

Det har gjort barnen mera självständiga de  kan sätta sig vid borden och pyssla på eget initativ 

Vi har satt ner pennor och papper i barnens nivå så att de kan ta fram själva och sätta sig och rita

Vi har genomskinliga lådor så barnen ser vad som finns i

Böcker har vi satt tillgängliga för barnen

Kritor och pennor har vi flyttat undan pga de användes till annat.. 

Bilderna på lekmaterialet revs ner gång på gång.

Vi har en barngrupp med långa dagar och hög närvaro. Alla barnen är med på alla måltider på frukost och mellanmål är vi bara två pedagoger.

Vi har en intensiv barngrupp och vi har även tagit hjälp av specialpedagog. Våra mål har känts ouppnåbara  den sista tiden. Man måste ligga flera steg före.

 

 

 

Hjälpfrågor:

VAR ÄR VI?

 • Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

 • Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?
 • Vad vill vi att barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?
 • Vilken roll ska miljön ha?

HUR GÖR VI?

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det som tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Hur utformar vi miljön?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

 • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: