Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 6 HT-18 Symfoniorkesterns instrument

Skapad 2018-09-10 20:41 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Kursen ger kunskap kring de olika instrumenten i en symfoniorkester. Hur de låter, ser ut och är indelade i grupper.
Grundskola 6 Musik

Innehåll

Syfte / Mål / Centralt innehåll

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Du får i den här kursen bl a lära dig hur de olika instrumenten i en symfoniorkester är indelade i huvud- och undergrupper beroende på hur man får ton i instrumenten. Du får lära dig hur de olika instrumenten ser ut, hur de låter och vad instrumentens olika delar heter. Under lektionerna får du också möjlighet att provspela många av de instrument som finns i en symfoniorkester. Du redovisar dina kunskaper i ett teoretiskt prov.

Kursens innehåll / Arbetsgång

Så här går vi igenom de olika huvud-grupperna mm:

 • Träblåsinstrumenten 
 • Brassinstrumenten 
 • Stråk- och Stränginstrumenten 
 • Slagverksinstrumenten och sammanfattning 
 • Vi lyssnar på "A Young Persons Guide To the Orchestra" av Benjamin Britten och pratar kring de olika instrumentens placering i orkestern 
 • Vi repeterar och kollar så att alla har sitt häfte med de 6 papper som innehåller det som ingår i provet.
 • Prov. Provet startar med en lyssnings-uppgift där du ska kunna höra vilket av instrumenten som spelar i ett antal musikexempel. Därefter följer teoretiska frågor. 

Vid varje lektionstillfälle lyssnar vi på, diskuterar och antecknar kring de olika instrumenten i respektive huvud-grupp.

På klassens musiksida på Classroom finns den presentation som vi utgår från under lektionerna. 

Vad är det som bedöms? När bedöms kunskaperna?

I det här arbetsområdet är det din förmåga att redogöra för de olika instrumentgrupperna, hur man får ljud i instrumenten, hur de ser ut och hur de låter som bedöms i ett prov.

I matrisen nedan kan man se provets olika delar och vad som krävs för olika bedömningskvaliteter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Symfoniorkesterns instrument åk 6

Hur symfoniorkesterns instrument är indelade i huvud- och undergrupper och vilka instrument som ingår i respektive grupp.
Du kan räkna upp flera av de fyra huvudgrupperna i en symfoniorkester och placera några av orkesterns instrument i rätt grupp.
Du kan räkna upp de fyra huvudgrupperna i en symfoniorkester och placera några av orkesterns instrument i rätt grupp. Dessutom har du koll på flera av undergrupperna.
Du visar att du har förstått hur instrumenten i en symfoniorkester är indelade i huvud- och undergrupper beroende på hur man får ljud i dem och placerar in instrumenten i huvud- och undergrupper.
Hur tonen bildas i de olika instrumenten beroende på vilken huvud- och undergrupp de tillhör.
Du kan redogöra för hur tonen bildas i några av orkesterns instrumentgrupper och ge exempel på instrument som man spelar på just så.
Du kan redogöra för hur tonen bildas i de flesta av orkesterns instrumentgrupper och ge exempel på instrument som man spelar på just så.
Du kan redogöra för hur tonen bildas i alla orkesterns instrumentgrupper och ge exempel på instrument som man spelar på just så.
Hur instrumenten ser ut och vad de olika instrumentdelarna heter.
Du känner igen vissa av orkesterns instrument på bild och/eller kan namnge vissa av deras delar
Du känner igen flera av orkesterns instrument på bild och/eller kan namnge flera av deras delar.
Du kan utfrån en bild med säkerhet namnge orkesterns instrument och/eller delarna på de olika instrumenten i orkestern.
Hur de olika instrumenten låter.
Du kan i vissa exempel urskilja det aktuella instrumentet och/eller höra till vilken huvudgrupp det hör.
Du kan för det mesta namnge och /eller placera det aktuella instrumentet i rätt huvudgrupp.
Du har god kunskap kring hur de olika instrumenten låter och namnger oftast både instrument och huvudgrupp när du hör ett musikexempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: